Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva Evropské komise

Komise pro lepší normy k posílení evropské konkurenceschonosti a podpoření zájmů spotřebitelů

V Bruselu, dne 1. června 2011. Normy jsou rozhodujícím nástrojem mezinárodní konkrenceschopnosti. Spotřebitelé by neměli být nuceni několikrát měnit nabíječku u svých elektronických přístrojů. Také masové šíření elektrických automobilů se neobejde bez obecných norem pro jejich nabíjení. Společnosti vyrábějící mobilní telefony nebo počítačové vybavení veřejně svádějí boj o vedoucí úlohu svých norem. Dobrá norma může bez pochyby zjednodušit život spotřebitele, podpořit udržitelný rozvoj, posílit evropskou konkurenceschopnost a vedoucí postavení v oblasti technologií na světových trzíh. Evropská komise dnes navrhuje série legislativních a nelegislativních opatření k vypracování většího počtu norem, které by byly současně rychlejší. Normy jsou soubory dobrovolných technických kritérií a kritérií kvality pro výrobky, služby a výrobní procesy. Nikdo není povinen je používat či uplatňovat, ale pomáhají podnikům spolupracovat a šetřit peníze spotřebitelům. V minulosti však bylo třeba několik let k vypracování evropské normy, proto měly některé normy příliš velké zpoždění za rychle se vyvíjejícími technologiemi. Proto byla některá odvětví zdrženlivá k zapojení se do normalizace nebo neschopná mít z pozitivních účinků norem užitek. To by se mělo změnit dnes uvedeným souborem opatření. Evropská rada ve svých závěrech ze dne 4. února o „Unii inovací“ vyzvala Komisi, aby „vypracovala návrhy na urychlení, zjednodušení a modernizaci normalizačních postupů, a to zejména s cílem umožnit, aby se normy vypracované průmyslem mohly stát evropskými normami“.

Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, který je odpovědný za průmysl a podnikání, uvedl: „K tomu, aby byla Evropa úspěšná, potřebuje reagovat na výzvu k rychlé inovaci, udržitelnosti, konvergenci technologií a intenzivní světové konkurenceschopnosti. Dynamický evropský standardizační systém je zásadní pro posílení kvality a inovace a posílení role Evropy jako světového ekonomického činitele. Kromě toho normy umožňují nám všem, abychom obdrželi tu nejlepší kvalitu udržitelných výrobků za nižší cenu. Normalizace je také klíčovou podmínkou pro správné fungování našeho vnitřního trhu.“

Nejdůležitější kroky, které Komise dnes podniká k posílení systému vytváření norem v Evropě a splnění stěžejních závazků strategie Evropa 2020, průmyslové politiky, Unie inovací, Digitální agendy a Aktu o vnitřním trhu, jsou tyto:

  • Evropa bude usilovat o více mezinárodních norem v těch ekonomických odvětvích, ve kterých má na globální úrovni vedoucí úlohu,

  • Výrobky vysoce technicky vyspělé se často prodávají v kombinaci se službami technického zabezpečení. Přestože pro výrobky existuje mnoho evropských norem, neexistují téměř žádné pro služby. Mohlo by se tudíž vypracovat více trhem motivovaných evropských norem pro služby, které by poskytly společnostem obchodní výhody,

  • Navržení snadné a rychlé cesty k uznání rostoucího významu norem v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT), které jsou tvořeny světovými organizacemi tvořícími IKT normy, jako jsou normy podporující internet, které mají být používány v oblasti veřejných zakázek, předpisů a politik Unie. To podnítí inovaci, sníží administrativní náklady a vytvoří skutečnou digitální společnost, a sice podpořením interoperability mezi přístroji, aplikacemi, úschovnami údajů, službami a sítěmi,

  • Komise posílí svou spolupráci s vůdčími organizacemi tvořícími normy v Evropě (tj. CEN, CENELEC a ETSI) tak, aby jejich normy byly rychleji k dispozici. Podniky používající tyto normy mohou učinit své výrobky kompatibilnější s jinými výrobky, aby měl spotřebitel větší výběr za nižší cenu,

  • Evropské normy budou navrhovány s pomocí organizací reprezentujících ty, kterých se nejvíce týkají – spotřebitele, malé podniky, environmentální a sociální organizace.

Nová norma pro univerzální nabíječku mobilního telefonu, která by vyhovovala všem modelům, je dokonalý příklad vysoké hodnoty, kterou mají evropské normy pro náš každodenní život.

Některé z akcí, které byly dnes navrženy, budou uskutečněny hned, zatímco jiné až poté, co je schválí Evropský parlament a Rada.

Souvislosti

V éře rostoucí celosvětové konkurence závisí evropská konkurenceschopnost na naší schopnosti podporovat inovace v oblasti produktů, služeb a postupů a plně využívat možnosti vnitřního trhu.

Dnes představená strategie stanoví soubor opatření, legislativních i nelegislativních. Legislativní opatření jsou obsažena v průvodním návrhu nařízení o normalizaci, které aktualizuje a kombinuje stávající evropské právní předpisy a k němuž je připojeno posouzení dopadů. Nelegislativní opatření zahrnují opatření, jež mají být přijata Komisí, a řadu doporučení určených jiným subjektům v rámci evropského systému normalizace (viz. MEMO/11/369). Tento návrh je jednou z dvanácti klíčových akcí Aktu o jednotném trhu. Vyhovuje také klíčové akci Digitální agendy pro Evropu.

Další informace jsou dostupné na internetové adrese

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/standardisation-policy/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Andrea Maresi (+32 2 299 04 03)


Side Bar