Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия – Съобщение за пресата

Комисията работи за по-добри стандарти с оглед на европейската конкурентоспособност и защитата на интересите на потребителите

Брюксел, 1 юни 2011 г. Стандартите са средство от решаващо значение с оглед на международната конкуренция. Потребителите не следва да са задължени да сменят няколко зарядни за своите електронни устройства. Няма да се постигне широко разпространение на електрическите автомобили без общи стандарти за тяхното зареждане. Компаниите за мобилни телефони и за софтуер публично се конкурират за лидерството на своите стандарти. Несъмнено добрият стандарт може да улесни живота на потребителите, да насърчи устойчивото развитие, да увеличи европейската конкурентоспособност и технологическото лидерство на световните пазари. Днес Европейската комисия предлага пакет от законодателни и незаконодателни мерки за по-бързото разработване на повече стандарти. Стандартите са съвкупност от доброволно прилагани технически и качествени критерии за продукти, услуги и производствени процеси. Никой не е задължен да ги използва или прилага, но те подпомагат сътрудничеството между предприятията и спестяват пари на потребителите. В миналото обаче отнемаше няколко години да се разработи европейски стандарт, така че някои от стандартите изоставаха твърде много спрямо бързо променящите се технологии. Вследствие на това някои сектори не искаха да започват процеса на стандартизация или не са в състояние да се възползват от положителните последици от стандартите. Това следва да се промени с представения днес пакет от документи. На 4 февруари в заключенията си относно съобщението „Съюз за иновации“ Европейският съвет прикани Комисията „да направи предложения за ускоряване, опростяване и осъвременяване на процедурите по стандартизация, по-специално като създаде възможност разработени от бранша стандарти да се превръщат в европейски стандарти“.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, който отговаря за промишлеността и предприемачеството, заяви: „За да има успех, Европа трябва да реагира на предизвикателствата, поставени от бързите иновации, устойчивото развитие, сближаването на технологиите и ожесточената световна конкуренция. Наличието на динамична система за европейска стандартизация е от основно значение за повишаване на качеството, увеличаване на иновациите и укрепване на позицията на Европа в световната икономика. Освен това стандартите ни дават възможност да разполагаме с най-качествените и устойчиви продукти на по-ниски цени. Също така стандартизацията е фактор от ключово значение за доброто функциониране на вътрешния пазар.“

Най-важните мерки, които Комисията предложи днес за укрепване на системата за стандартизация в Европа и за изпълнение на ангажиментите от водещите инициативи от стратегията „Европа 2020“, посветени на индустриалната политика, Съюза за иновации, Програмата в областта на цифровите технологии и Акта за вътрешния пазар, са следните:

  • Европа ще насърчава разработването на повече международни стандарти в икономическите сектори, в които тя е световен лидер;

  • високотехнологичните продукти често се продават заедно с услуги по поддръжката. Въпреки че има много европейски стандарти за продукти, тези за услугите почти липсват. Ето защо биха могли да се разработват повече европейски стандарти за услуги на базата на нуждите на пазара, като така се предоставят търговски предимства на дружествата;

  • предложение за лесен и бърз начин за признаване на все по-значимите стандарти в ИКТ, разработвани от световни организации за стандартизация в областта на ИКТ, като например тези, които подпомагат развитието на Интернет, за да се използват в обществените поръчки, политиките и законодателството на ЕС. Това ще стимулира иновациите, ще намали административните разходи и ще изгради едно общество, което наистина да се основава на цифровите технологии, насърчавайки оперативната съвместимост между устройства, приложения, хранилища на данни, услуги и мрежи;

  • Комисията ще увеличи сътрудничеството си с водещите организации за стандартизация в Европа (а именно CEN, CENELEC и ETSI), за да могат стандартите им по-бързо да са на разположение за използване. Предприятията, които използват тези стандарти, могат да направят продуктите си по-съвместими с други продукти, така че потребителите ще имат по-голям избор на по-ниска цена;

  • европейските стандарти ще се изготвят с помощта на организациите, представляващи лицата, които са най-засегнати или най-заинтересовани – потребителите, малките предприятия, екологичните и обществените организации.

Новият стандарт за универсално зарядно устройство за всички модели мобилни телефони е чудесен пример за огромната важност на европейските стандарти за всекидневния ни живот.

Някои от предложените днес действия ще бъдат непосредствено приложени, докато за други е необходимо одобрението на Европейския парламент и Съвета.

Обща информация

Във време на увеличаваща се световна конкуренция европейската конкурентоспособност зависи от способността ни да насърчаваме иновациите в продукти, услуги и процеси и в пълна степен да оползотворим потенциала на вътрешния пазар.

Представената днес стратегия набелязва пакет от мерки, както законодателни, така и незаконодателни. Законодателните мерки се съдържат в придружаващото предложение за регламент за стандартизацията, с който са актуализирани и обединени съществуващите европейски законодателни актове, като към него има и оценка на въздействието. Незаконодателните мерки включват действия, които трябва да бъдат предприети от Комисията, и набор от препоръки за другите участници в системата за европейска стандартизация (вж. MEMO/11/369). Предложението е едно от 12-те ключови действия, посочени в Акта за единния пазар. С него се изпълнява и основно действие по Програмата в областта на цифровите технологии за Европа.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/standardisation-policy/index_en.htm 

За контакти:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Andrea Maresi (+32 2 299 04 03)


Side Bar