Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiska kommissionen välkomnar grundandet av Europeiska rättsinstitutet

Paris, den 1 juni 2011 – Enligt EU:s rättvisekommissionär Viviane Reding utgör grundandet av Europeiska rättsinstitutet ett viktigt bidrag till EU:s övergripande mål att skapa ett europeiskt område med rättvisa. Institutet är en oberoende organisation som drivs utan vinstsyfte och kommer att hjälpa till att öka den rättsliga samstämmigheten inom EU genom att ge praktiska råd till politiska beslutsfattare och myndigheter.

”Grundandet av Europeiska rättsinstitutet är en viktig milstolpe i skapandet av ett område med lag, rättigheter och rättvisa i hela EU” sade vice ordförande Reding. ”Institutet kan tillföra ett betydande mervärde till den juridiska forskningen i Europa, förbättra genomförandet av EU-lagstiftningen och bidra till att den omsätts i konkreta fördelar för medborgare och företag. Jag är övertygad om att institutet kommer att göra det mesta av den stora mångfalden av rättssystem i Europa och bidra till utvecklingen av en europeisk rättskultur.”

EU-lagstiftningen har en djupgående inverkan på EU-medborgarnas och företagens vardag samt på nationella politiska och juridiska strukturer. För att vidareutveckla och stärka alla områden av EU-rätten, vare sig det handlar om civil-, straff- eller förvaltningsrätt, krävs det akademisk forskning och rättslig utbildning.

Institutet ska hjälpa till att analysera de svårigheter som rättstillämparna ställs inför, söka efter möjliga lösningar för att förbättra tillämpningen av EU-rätten och lägga fram förslag om reformer av EU-rätten på alla områden. Det kommer också att vara ett forum för utbyte och diskussion mellan jurister, akademiker och rättstillämpare.

Initiativet att inrätta Europeiska rättsinstitutet togs av kommissionen i dess handlingsplan för att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa för Europas medborgare (IP/10/447). En inspirationskälla är American Law Institute, en icke-statlig organisation som spelat en central roll vid utarbetandet av en enhetlig amerikansk handelslagstiftning (Uniform Commercial Code) som underlättar försäljning och andra handelstransaktioner mellan USA:s femtio delstater.

Förutom att stärka den europeiska forskningen har kommissionen också för avsikt att förbättra utbildningen av rättstillämpare när det gäller att tillämpa EU-rätten i praktiken. Kommissionen planerar därför att i höst lägga fram en övergripande handlingsplan för rättslig utbildning i EU.

Bakgrund

Europeiska rättsinstitutet ska

  • utvärdera och stimulera utvecklingen av EU-rätten och av rättspolitik och rättspraxis i EU,

  • komma med förslag om hur EU-rätten kan vidareutvecklas och medlemsstaternas tillämpning av den förbättras,

  • kartlägga och analysera den rättsliga utvecklingen på områden inom medlemsstaternas behörighet som har betydelse på EU-nivå,

  • studera EU:s strategier på det folkrättsliga området och främja EU-rättens betydelse internationellt, t.ex. som grund för utarbetandet av internationella instrument eller standardbestämmelser,

  • bedriva och främja forskning i hela Europa, t.ex. utarbetande, utvärdering och förbättring av gemensamma principer och bestämmelser i de europeiska rättssystemen,

  • erbjuda ett forum för diskussioner mellan jurister – forskare, domare, advokater och andra rättstillämpare – från olika juridiska traditioner.

Institutets råd får utnämna stipendiater och observatörer, antingen på eget initiativ eller efter ansökan. Det kommer att ligga i Wien i Österrike.

Mer information:

Vice ordförande Viviane Reding välkomnar ett europeiskt rättsinstitut i ett tal vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens den 10 april 2010: SPEECH/10/154

Program för öppningskonferensen för Europeiska rättsinstitutet den 1 juni 2011 i Paris:

http://www.europeanlawinstitute.eu/typo/index.php?id=110

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsidan för vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättvisa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Europeiska rättsinstitutet:

http://www.europeanlawinstitute.eu

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar