Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európska komisia víta založenie Európskeho právneho inštitútu

Paríž, 1. júna 2011 – Komisárka Európskej únie pre spravodlivosť Viviane Redingová označila založenie Európskeho právneho inštitútu za dôležitý príspevok k širšiemu úsiliu EÚ o vytvorenie európskeho priestoru spravodlivosti. Inštitút, ktorý je nezávislou neziskovou organizáciou, bude pomáhať zlepšovať právnu konzistentnosť v Európe tým, že bude poskytovať praktické rady tvorcom politík a predstaviteľom verejnej správy.

„Založenie Európskeho právneho inštitútu je dôležitým míľnikom na ceste k vytvoreniu priestoru práva a spravodlivosti v rámci celej Európskej únie,“ uviedla podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Inštitút má potenciál dodať významnú pridanú hodnotu európskemu právnemu výskumu, ktorý zdokonaľuje vykonávanie práva EÚ a pomáha, aby toto právo fungovalo v prospech občanov a podnikov. Som presvedčená, že Európsky právny inštitút naplno využije bohatú rozmanitosť európskych právnych systémov a prispeje k rozvoju európskej právnej kultúry.“

Európske právo má hlboký dosah na každodenný život európskych občanov, podnikov a vnútroštátnych politických a právnych štruktúr. Na ďalší rozvoj a zdokonaľovanie všetkých oblastí európskeho práva – občianskeho, trestného alebo správneho – je potrebné zabezpečiť vedecký výskum a justičné vzdelávanie.

Inštitút bude pomáhať analyzovať ťažkosti, s ktorými sa stretávajú právnici, hľadať možné riešenia, ktoré by zlepšili vykonávanie práva EÚ, a pripravovať návrhy reforiem právnych predpisov EÚ vo všetkých oblastiach. Pre právnikov, akademikov a iných odborníkov bude tiež miestom na výmenu informácií a diskusie.

Iniciatíva vytvoriť Európsky právny inštitút – podporovaná akčným plánom Komisie na vytvorenie skutočného priestoru slobody, bezpečnosti a práva pre občanov Európy (IP/10/447) – sa inšpirovala mimovládnou organizáciou s názvom American Law Institute, ktorá zohrala rozhodujúcu úlohu pri vytváraní jednotného obchodného zákonníka, ktorým sa uľahčuje nákup, predaj a iné obchodné transakcie v rámci päťdesiatich štátov USA.

Okrem posilnenia európskeho právneho výskumu Komisia zamýšľa zdokonaliť vzdelávanie právnikov, pokiaľ ide o používanie a uplatňovanie práva EÚ v praxi. Na jeseň preto plánuje predstaviť komplexný akčný plán európskeho justičného vzdelávania.

Kontext

Európsky právny inštitút bude:

  • hodnotiť a stimulovať vývoj práva, právnej politiky a praxe EÚ,

  • predkladať návrhy na ďalšie rozvíjanie celého súboru práva EÚ a na posilnenie vykonávania práva EÚ členskými štátmi,

  • identifikovať a analyzovať právny vývoj v oblastiach, ktoré sú v právomoci členských štátov a sú relevantné na úrovni EÚ,

  • študovať prístupy EÚ k medzinárodnému právu a posilňovať úlohu, ktorú by právo EÚ mohlo hrať v globálnom meradle, napr. pri podávaní návrhov medzinárodných nástrojov alebo vzorových pravidiel,

  • uskutočňovať paneurópsky výskum a uľahčovať jeho uplatňovanie v praxi, napr. v oblasti navrhovania, hodnotenia a zdokonaľovania zásad a pravidiel, ktoré sú spoločné pre všetky európske právne systémy,

  • poskytovať miesto na výmenu názorov medzi právnikmi – akademikmi, sudcami, advokátmi a inými odborníkmi z oblasti práva – z rôznych právnych tradícií.

Rada inštitútu môže vymenovať členov a pozorovateľov, a to buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť uchádzačov. Sídlo tohto inštitútu sa bude nachádzať vo Viedni (Rakúsko).

Ďalšie informácie

Prejav, v ktorom podpredsedníčka Viviane Redingová 10. apríla 2010 na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii privítala založenie Európskeho právneho inštitútu: SPEECH/10/154

Program otváracej konferencie Európskeho právneho inštitútu uskutočnenej 1. júna 2011 v Paríži:

http://www.europeanlawinstitute.eu/typo/index.php?id=110

Informačné centrum generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Európsky právny inštitút:

http://www.europeanlawinstitute.eu

Kontaktné osoby:

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar