Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje utworzenie Europejskiego Instytutu Prawa

Paryż, dnia 1 czerwca 2011 r. – Viviane Reding, komisarz UE ds. wymiaru sprawiedliwości stwierdziła, że utworzenie Europejskiego Instytutu Prawa w dużym stopniu przyczyni się do osiągnięcia szerszego celu UE, jakim jest zbudowanie europejskiego obszaru sprawiedliwości. Instytut, będąc niezależną organizacją o charakterze niezarobkowym, pomoże zwiększyć spójność przepisów prawnych w Europie poprzez świadczenie usług praktycznego doradztwa dla decydentów oraz stosownych organizacji.

„Utworzenie Europejskiego Instytutu Prawnego jest ważnym krokiem w budowaniu obszaru prawa, przepisów i wymiaru sprawiedliwości obejmującego całą UE”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. wymiaru sprawiedliwości. „Instytut ma potencjał, aby wnieść znaczny wkład do europejskich badań w zakresie prawa, ulepszając wdrażanie prawa UE oraz przyczyniając się do zapewnienia prawidłowego działania przepisów na rzecz obywateli i przedsiębiorstw. Wierzę, że Europejski Instytut Prawa w pełni wykorzysta możliwości, jakie niesie ze sobą różnorodność europejskich systemów prawnych, oraz przyczyni się do zbudowania europejskiej kultury prawnej”.

Prawo europejskie wywiera głęboki wpływ na życie codzienne obywateli Europy, przedsiębiorstwa oraz krajowe struktury polityczne i prawne. Aby dalej rozwijać i wzmacniać wszystkie obszary prawa europejskiego – niezależnie od tego, czy jest to prawo cywilne, karne czy administracyjne – należy rozpocząć badania naukowe oraz szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Instytut pomoże przeanalizować trudności, jakie napotykają przedstawiciele zawodów prawniczych, jak również znaleźć rozwiązania w celu lepszego stosowania prawa UE oraz opracować propozycje reformy prawodawstwa UE we wszystkich obszarach. Będzie to także forum dyskusji i wymiany myśli dla prawników, pracowników akademickich oraz specjalistów.

Inspiracją dla uruchomienia inicjatywy na rzecz utworzenia Europejskiego Instytutu Prawa – wypromowanej przez Komisję w planie działania dotyczącym utworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla obywateli europejskich (IP/10/447) – jest działalność Amerykańskiego Instytutu Prawnego, pozarządowego organu, który odegrał kluczową rolę w opracowaniu jednolitego kodeksu handlowego, ułatwiającego dokonywanie sprzedaży oraz innych transakcji handlowych we wszystkich 50 stanach USA.

Poza wzmocnieniem europejskich badań z dziedziny prawa Komisja zamierza również prowadzić szkolenia dla praktyków prawa z zakresu wykorzystywania i stosowania prawa UE w praktyce. W związku z tym Komisja planuje przedstawić na jesieni plan działania obejmujący wszystkie aspekty dotyczące europejskich szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Kontekst

Europejski Instytut Prawny będzie:

  • oceniać i pobudzać rozwój prawa unijnego, strategii w zakresie prawa oraz działań praktycznych;

  • przedkładać wnioski dotyczące dalszego rozwoju dorobku prawnego UE oraz lepszej implementacji prawa UE przez państwa członkowskie;

  • określać i analizować zmiany w zakresie prawa w obszarach podlegających kompetencji państw członkowskich, które są właściwe na szczeblu UE;

  • badać podejście unijne do prawa międzynarodowego oraz wzmacniać rolę, jaką prawo UE może odegrać na arenie międzynarodowej, na przykład w przypadku projektowania instrumentów międzynarodowych lub wzorów przepisów;

  • prowadzić i ułatwiać prowadzenie badań paneuropejskich, takich jak projektowanie, ocena oraz ulepszanie zasad i przepisów, które są wspólne dla europejskich systemów prawnych;

  • tworzyć forum dyskusyjne dla prawników – pracowników akademickich, sędziów, adwokatów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych – wywodzących się z różnych tradycji prawnych.

Rada Instytutu może mianować stałych członków lub obserwatorów – z własnej inicjatywy lub rozpatrując wnioski przesłane przez kandydatów. Siedziba Instytutu będzie się znajdować w Wiedniu (Austria).

Więcej informacji

Wiceprzewodnicząca Viviane Reding z zadowoleniem przyjmuje utworzenie Europejskiego Instytutu Prawnego w przemówieniu wygłoszonym w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji w dniu 10 kwietnia 2010 r.:

SPEECH/10/154

Program konferencji otwierającej Europejski Instytut Prawa w dniu 1 czerwca 2011 r.:

http://www.europeanlawinstitute.eu/typo/index.php?id=110

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. wymiaru sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Europejski Instytut Prawny:

http://www.europeanlawinstitute.eu

Kontakt:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar