Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisija atzinīgi novērtē Eiropas Tiesību institūta izveidi

Parīze, 2011. gada 1. jūnijs. ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga paziņoja, ka Eiropas Tiesību institūta izveide ir svarīgs ieguldījums, lai sasniegtu plašāku ES mērķi saistībā ar Eiropas tiesiskuma telpas izveidi. Šis institūts, kas ir neatkarīga bezpeļņas organizācija, palīdzēs uzlabot juridisko konsekvenci Eiropā, sniedzot praktiskus padomus politikas veidotājiem un iestādēm.

Eiropas Tiesību institūta nodibināšana ir svarīgs pagrieziena punkts ceļā uz ES mēroga tiesību un tiesiskuma telpas izveidi,” teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un tieslietu komisāre Viviāna Redinga. „Šis institūts var sniegt ievērojamu pievienoto vērtību Eiropas juridiskās izpētes jomā, uzlabojot ES tiesību īstenošanu un palīdzot nodrošināt, ka tās kalpo pilsoņiem un uzņēmumiem. Esmu pārliecināta, ka Eiropas Tiesību institūts maksimāli izmantos Eiropas tiesību sistēmu lielo daudzveidību un palīdzēs attīstīt Eiropas juridiskās tradīcijas.”

Eiropas tiesības būtiski ietekmē Eiropas pilsoņu un uzņēmumu ikdienas dzīvi, kā arī valstu politiskās un juridiskās struktūras. Lai turpmāk attīstītu un nostiprinātu visas Eiropas tiesību jomas — gan civiltiesības, gan krimināltiesības, gan administratīvās tiesības — ir nepieciešama akadēmiskā pētniecība un juridiskā apmācība.

Institūts palīdzēs analizēt grūtības, ar ko saskaras juridiskās jomas profesionāļi, meklēt iespējamos risinājumus, lai uzlabotu ES tiesību piemērošanu, ka arī sagatavot ieteikumus, lai veiktu ES tiesību reformas visās jomās. Tas arī kalpos par forumu viedokļu apmaiņai un apspriedēm starp juristiem, akadēmiķiem un profesionāļiem.

Iniciatīvai par Eiropas Tiesību institūta izveidi, ko Komisija veicina savā rīcības plānā par brīvības, drošības un tiesiskuma telpas nodrošināšanu Eiropas pilsoņiem (IP/10/447), par paraugu izmantots Amerikas Tiesību institūts, kas ir nevalstiska organizācija un kam bija izšķiroša loma Vienotā tirdzniecības kodeksa izveidē, kas atvieglo tirdzniecību un citus komercdarījumus visos ASV 50 štatos.

Papildus Eiropas juridiskās pētniecības pastiprināšanai Komisija plāno uzlabot praktizējošo juristu apmācību ES tiesību praktiskajā izmantošanā un piemērošanā. Šim nolūkam Komisija plāno rudenī iesniegt visaptverošu rīcības plānu Eiropas juridiskās apmācības jomā.

Pamatinformācija

Eiropas Tiesību institūts

  • izvērtēs un stimulēs ES tiesību, tieslietu politikas un prakses attīstību;

  • iesniegs priekšlikumus, lai turpmāk izstrādātu ES tiesību kopumu un uzlabotu ES tiesību īstenošanu, ko veic dalībvalstis;

  • apzinās un analizēs tiesību attīstību jomās, kas ir dalībvalstu kompetencē un kam ir ES līmeņa nozīme;

  • izpētīs ES pieejas saistībā ar starptautiskajām tiesībām un veicinās ES tiesību lomu pasaules mērogā, piemēram, sagatavojot starptautiskos instrumentus vai paraugnoteikumus;

  • veiks un veicinās Eiropas mēroga pētniecību, piemēram, sagatavos, izvērtēs un uzlabos Eiropas tiesību sistēmu kopīgos principus un noteikumus;

  • nodrošinās apspriežu forumu juristiem — akadēmiķiem, tiesnešiem, advokātiem un citiem juridiskās jomas profesionāļiem — kas pārstāv dažādas juridiskās tradīcijas.

Institūta padome var iecelt locekļus un novērotājus vai nu pēc savas iniciatīvas, vai arī pēc tam, kad kandidāti iesnieguši pieteikumus. Tās galvenā mītne būs Vīnē, Austrijā.

Sīkāka informācija

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga savā runā, ko teica Eiropas Universitātes institūtā Florencē 2010. gada 10. aprīlī, atzinīgi novērtēja Eiropas Tiesību institūta izveidi: SPEECH/10/154

Eiropas Tiesību institūta atklāšanas konferences, kas notiks 2011. gada 1. jūnijā Parīzē, programma:

http://www.europeanlawinstitute.eu/typo/index.php?id=110

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Eiropas Tiesību institūts:

http://www.europeanlawinstitute.eu

Kontaktpersonas:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar