Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Euroopa Komisjon väljendab heameelt Euroopa Õigusinstituudi loomise üle

Pariis, 1. juuni 2011 – Euroopa Liidu õigusküsimuste volinik Viviane Reding rõhutas Euroopa Õigusinstituudi asutamist kui olulist panust ELi laiema eesmärgi – Euroopa õigusala loomise – saavutamisse. Õigusinstituut, mis on sõltumatu mittetulundusorganisatsioon, aitab tõhustada õiguslikku järjepidevust Euroopas, andes praktilist nõu poliitiliste otsuste tegijatele ja ametiasutustele.

Euroopa Õigusinstituudi asutamine on oluline verstapost kogu Euroopa Liitu hõlmava õigusaktide, õiguste ja õigusemõistmise piirkonna loomisel,” ütles Euroopa Liidu õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Instituut võib luua olulist lisandväärtust Euroopa õigusalastele uuringutele, tõhustada Euroopa õiguse rakendamist ning kasutada seda õigust kodanike ja ettevõtjate heaks. Ma olen kindel, et Euroopa Õigusinstituut kasutab parimal võimalikul viisil ära Euroopa õigussüsteemide mitmekesisust ning panustab Euroopa õiguskultuuri arendamisse.”

Euroopa õigusel on suur mõju Euroopa kodanike ja ettevõtjate igapäevaelule ning riiklikele poliitilis-õiguslikele struktuuridele. Euroopa õiguse kõigi valdkondade (tsiviil-, kriminaal-, või haldusõigus) edasiseks arendamiseks ja kindlustamiseks on vaja akadeemilist uurimistegevust ja juriidilist koolitust.

Instituut aitab analüüsida juriidilistel ametikohtadel töötajate kogetavaid raskusi, teha kindlaks võimalikud lahendused ELi õiguse paremaks kohaldamiseks ning töötada välja ELi õigusaktide reformiettepanekud kõikides valdkondades. Instituut on ka juristide, õppejõudude ja spetsialistide kogemuste vahetamise foorum.

Euroopa Õigusinstituudi loomise algatus, mida komisjon toetas oma tegevuskavaga Euroopa kodanikele vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomiseks (IP/10/447), on eeskujuks võtnud vabaühenduse Ameerika Õigusinstituudi, millel oli oluline osa ühtse äriseadustiku väljatöötamisel. Ühtse äriseadustiku alusel hõlbustatakse müügi- ja muid äritehinguid Ameerika Ühendriikide 50 osariigis.

Komisjon kavatseb lisaks Euroopa õigusuurimuse tugevdamisele hoogustada õigustöötajate koolitamist ELi õiguse praktilise kasutamise ja kohaldamise vallas. Seepärast on komisjonil kavas esitada sügisel terviklik tegevuskava, mis käsitleb Euroopa juriidilist koolitust.

Taust

Euroopa Õigusinstituut:

  • hindab ja ergutab ELi õiguse, õiguspoliitika ja -praktika arendamist;

  • teeb ettepanekuid ELi õigustiku edasiseks arendamiseks ja liikmesriikides ELi õiguse rakendamise tõhustamiseks;

  • määrab kindlaks ja analüüsib seadusandlikku arengut liikmesriikide sellistes pädevusvaldkondades, mis on olulised ELi tasandil;

  • teostab uuringuid ELi käsitluste kohta seoses rahvusvahelise õigusega ning edendab ELi õiguse võimalikku ülemaailmset osa, nt rahvusvaheliste dokumentide või näidiseeskirjade koostamisel;

  • korraldab ja hõlbustab sellist üleeuroopalist teadustegevust nagu Euroopa õigussüsteemide ühiste põhimõtete ja eeskirjade väljatöötamine, hindamine ja parandamine;

  • pakub eri õigustraditsioonidega juristidele (õppejõud, kohtunikud, advokaadid ning muud õigusvaldkonna spetsialistid) foorumit arutelude korraldamiseks.

Instituudi nõukogu võib omal algatusel või kandidaatide esitatud taotluse alusel määrata liikmeid ja vaatlejaid. Instituudi nõukogu asukoht on Austria pealinnas Viinis.

Lisateave

Firenzes 10. aprillil 2010 Euroopa Ülikool-Instituudile peetud kõnes väljendab asepresident Viviane Reding heameelt Euroopa Õigusinstituudi üle:

SPEECH/10/154

Euroopa Õigusinstituudi Pariisis 1. juunil 2011 toimuva avakonverentsi programm:

http://www.europeanlawinstitute.eu/typo/index.php?id=110

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Euroopa Õigusinstituut:

http://www.europeanlawinstitute.eu

Kontaktisikud:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar