Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия – Съобщение за пресата

Европейската комисия приветства учредяването на Института по европейско право

Париж, 1 юни 2011 г. — Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, отбеляза учредяването на Института по европейско право като важен принос към постигането на по-широката цел на ЕС за създаване на европейско пространство за правосъдие. Институтът, който е независима организация с нестопанска цел, ще спомогне за подобряването на правната съгласуваност в Европа, предоставяйки практически съвети за създателите на политики и за властите.

„Учредяването на Института по европейско право представлява важен етап в изграждането на европейско пространство на право, права и правосъдие,“ заяви заместник-председателят на Комисията г-жа Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Институтът може да допринесе съществено за европейските правни изследвания, подобрявайки прилагането на законодателството на ЕС и подпомагайки поставянето му в услуга на гражданите и предприятията. Уверена съм, че Институтът по европейско право ще се възползва максимално от богатото разнообразие от европейски правни системи и ще допринесе за развитието на европейска правна култура.

Европейското право има дълбоко отражение върху всекидневието на европейските граждани, предприятията и националните политически и правни структури. За по-нататъшното развитие и укрепване на всички области на европейското право — гражданско, наказателно и административно, са необходими академична изследователска работа и съдебно обучение.

Институтът ще подпомогне анализирането на трудностите, пред които са изправени юристите, ще намира възможни решения за подобряване на прилагането на правото на ЕС, и ще разработва предложения за реформи на законодателството на ЕС във всички области. Той ще бъде също така форум за обмен и дискусии между адвокатите, представителите на академичните среди и специалистите.

Инициативата за създаването на Институт по европейско право, която Комисията насърчи в своя план за действие за постигане на пространство на свобода сигурност и правосъдие за гражданите на Европа (IP/10/447), черпи вдъхновение от Американския правен институт — неправителствен орган, който игра първостепенна роля за изготвянето на единен търговски кодекс за улесняване на продажбите и другите търговски трансакции във всички 50 щата на САЩ.

В допълнение на укрепването на европейските правни изследвания Комисията възнамерява да подобри обучението на юристите по отношение на използването и прилагането на законодателството на ЕС на практика. Комисията планира да представи през есента цялостен план за действие за Европейско правно обучение.

Контекст

Институтът по европейско право:

  • ще оценява и стимулира изготвянето на законодателството, правната политика и практика на ЕС;

  • ще прави предложения за по-нататъшно развитие на законодателния корпус на ЕС и за подобряване на прилагането на законодателството на ЕС от страна държавите-членки;

  • ще определя и анализира правните промени в областите от компетентност на държавите-членки, които са от значение на равнище на ЕС;

  • ще проучва подхода от гледна точка на ЕС по отношение на международното право и ще заздрави ролята, която правото на ЕС може да играе в световен мащаб, например при изготвянето на международни инструменти или на примерни правила;

  • ще провежда и подпомага европейски научни изследвания като изготвяне, оценка и подобряване на принципите и правилата, които са общи за европейските правни системи;

  • ще предостави форум за дискусии между юристи както от академичните среди, така и съдии, адвокати и други специалисти в областта на правото, които са с различни правни традиции.

Съветът на Института може да назначава стипендианти и наблюдатели както по собствена инициатива, така и след подаване на кандидатури. Седалището му ще се намира във Виена, Австрия

За повече информация

Заместник-председателят на Комисията Рединг приветства създаването на Института по европейско право в реч пред Европейския университетски институт във Флоренция на 10 април 2010 г.: SPEECH/10/154

Програма на конференцията по откриването на Института по европейско право в Париж на 1 юни 2011 г.:

http://www.europeanlawinstitute.eu/typo/index.php?id=110

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Институт по европейско право:

http://www.europeanlawinstitute.eu

За контакт:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar