Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ett gemensamt europeiskt asylsystem: bättre skydd och solidaritet för personer som söker internationellt skydd

Bryssel den 1 juni 2011 - Kommissionen har som mål att det gemensamma europeiska asylsystemet ska vara infört senast 2012. De ändrade förslagen till direktiv om mottagningsvillkor respektive asylförfaranden kommer att garantera snabbare, rättvisare och effektivare regler till fördel både för medlemsstaterna och för personer som söker internationellt skydd. Förslagen bygger på lärdomarna av flera års förhandlingar i ministerrådet och Europaparlamentet och av överläggningarna med flyktingorganisationer och FN:s flyktingkommissariat (UNHCR). Nu måste förhandlingarna fortsätta om de återstående delarna av lagstiftningspaketet på asylområdet.

"Att åstadkomma en gemensam invandrings- och asylpolitik är en av mina viktigaste prioriteringar", sade Cecilia Malmström, kommissionär för inrikesfrågor. "Asylsökande behandlas och beviljas garantier på väldigt olika sätt i EU i dag, och chansen att få skydd kan skilja sig åt radikalt beroende på vilket medlemsland som prövar asylansökan. Det måste ske en ändring på den punkten. Vi behöver effektiva och rättvisa asylförfaranden och tillräckligt goda och jämförbara mottagningsvillkor för asylsökande i hela EU. Samtidigt bör de normer vi kommer överens om på EU-nivå vara tydliga, enkla och kostnadseffektiva. EU måste stå för sina värderingar och erbjuda en tillflyktsort för dem som kommer hit för att söka skydd mot förföljelser och konflikter – därför måste vi stå fast vid vårt åtagande att ett gemensamt europeiskt asylsystem ska vara infört senast 2012. De förslag som läggs fram i dag erbjuder normer på hög nivå för personer som verkligen behöver skydd och de kommer att bidra till att befria de nationella myndigheterna från rutiner som medför en onödig börda. De kommer också att bidra till att bygga upp ett större förtroende mellan medlemsländerna."

Syftet med dagens initiativ är att uppnå effektiva och rättvisa förfaranden och adekvata och jämförbara mottagningsvillkor i hela EU.

Ändringarna av förslaget till direktiv om asylförfaranden ska ge tydligare och enklare regler i syfte att uppnå följande:

  • Det ska bli lättare för medlemsländerna att genomföra direktivet, särskilt när många asylansökningar som lämnas in samtidigt ska hanteras. Reglerna har setts över när det gäller rätten till prövning, intervjurutiner och den maximala längden på asylförfarandena (ett centralt mål i förslaget är att fastställa en allmän tidsfrist på sex månader för att slutföra förfarandet i första instans).

  • Öka möjligheterna att ingripa mot eventuellt missbruk. Nya regler ska ge medlemsländerna möjlighet att påskynda förfarandet och redan vid gränsen pröva ansökningar som är föga övertygande eller lämnats in av sökande som utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet.

  • Höja kvaliteten på beslutsfattandet i första instans, genom mer praktiska åtgärder för att hjälpa sökande att förstå förfarandet, eller genom lämplig fortbildning för personal som prövar och fattar beslut om asylansökningar.

  • Garantera tillgång till skydd. Förtydligandena gäller de första stegen i asylförfarandet som ska vidtas av gränsvakter, poliser och andra myndigheter som först kommer i kontakt med personer som söker skydd.

  • Hantera upprepade ansökningar. Det ändrade förslaget förtydligar reglerna när det gäller asylsökandes möjlighet att ansöka om asyl på nytt om omständigheterna har ändrats, och hindrar eventuellt missbruk av systemet.

  • Öka samstämmigheten med andra instrument inom EU:s regelverk på asylområdet, t.ex. det europeiska stödkontoret för asylfrågor. I bestämmelserna om fortbildning och rätt till prövning tänker man sig en konkretare roll för stödkontoret.

Ändringarna av förslaget till direktiv om mottagningsvillkor ska ge större tydlighet och flexibilitet i syfte att uppnå följande:

  • Göra det lättare för medlemsländerna att genomföra direktivet. Ett större spelrum när åtgärder genomförs bidrar till att minska de finansiella kostnaderna och den administrativa bördan.

  • Säkerställa tydliga regler som strikt begränsar möjligheten att ta asylsökande i förvar. Det ändrade förslaget uppfyller högt ställda normer för behandling av asylsökande som tas i förvar. Rätten till fri rörlighet får inskränkas endast av tydliga, allmängiltiga och välgrundade skäl och endast om det är absolut nödvändigt och står i proportion till syftet.

  • Garantera värdiga levnadsvillkor genom nationella åtgärder där man kartlägger de särskilda behoven för utsatta personer, t.ex. underåriga och offer för tortyr, och ger asylsökande ett tillräckligt materiellt stöd.

  • Öka asylsökandes möjligheter att försörja sig. Målet är att asylsökande lättare ska kunna få anställning samtidigt som medlemsländerna ges större handlingsutrymme under den period då ansökningar prövas i första instans, eller om de utsätts för ett stort antal asylansökningar samtidigt.

Bakgrund

Kommissionen lade första gången fram förslag till ändring av direktivet om mottagningsvillkor i december 2008 (IP/08/1875) och till ändring av direktivet om asylförfaranden i oktober 2009 (IP/09/1552). Dagens ändrade förslag beaktar de framsteg som gjorts under förhandlingarna mellan Europaparlamentet och rådet och överläggningarna med andra aktörer (t.ex. FN:s flyktingkommissariat och icke-statliga organisationer).

Kommande åtgärder

De båda förslagen kommer nu att läggas fram för rådet (rättsliga och inrikes frågor) vid dess möte den 9 juni och diskuteras vidare under det polska ordförandeskapet. För att bli gällande lag måste förslagen stödas av Europaparlamentet och en kvalificerad majoritet av medlemsländerna.

Närmare information

Webbplats för Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Webbplats för GD Inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contacts :

Marcin Grabiec (+32 2 298 10 45)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar