Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PRESEI

Kopējā Eiropas patvēruma sistēma: labāka aizsardzība un solidaritāte cilvēkiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība

Briselē, 2011. gada 1. jūnijā - Komisija plāno pabeigt kopējās Eiropas patvēruma sistēmas (CEAS) izveidi līdz 2012. gadam. Grozītie priekšlikumi direktīvām par uzņemšanas nosacījumiem un patvēruma procedūrām nodrošinās ātrāk īstenojamus, taisnīgākus un efektīvākus noteikumus, ko varēs izmantot dalībvalstis un cilvēki, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Tajos ir ņemta vērā pieredze, kas iegūta vairākus gadus ilgušajās sarunās Ministru Padomē un Eiropas Parlamentā, kā arī apspriedēs ar bēgļu apvienībām un Apvienoto Nāciju Organizācijas Augsto komiteju bēgļu jautājumos (UNCHR). Jāturpina sarunas par pārējiem elementiem „patvēruma jomas tiesību aktu kopumā”.

„Patiesas kopējās politikas nostiprināšana imigrācijas un patvēruma jomā ir viena no manām galvenajām prioritātēm. Šodien attieksme pret patvēruma meklētājiem un viņiem sniegtās garantijas ES ir ļoti atšķirīgas, turklāt iespējas iegūt aizsardzību ir ļoti dažādas un atkarīgas no dalībvalsts, kura izskata patvēruma pieteikumu. Tas ir jāmaina. Mums ir nepieciešamas efektīvas un taisnīgas patvēruma procedūras, kā arī piemēroti un salīdzināmi uzņemšanas nosacījumi attiecībā uz patvēruma meklētājiem visā ES. Tajā pašā laikā standartiem, par kuriem mēs vienojāmies Eiropas līmenī, ir jābūt vienkāršiem, skaidriem un izmaksu ziņā efektīviem. ES ir jāpastāv par savām vērtībām un jānodrošina aizsardzība tām personām, kuras šeit meklē patvērumu no vajāšanas un konfliktiem. Tāpēc mums ir jāpilda mūsu apņemšanās līdz 2012. gadam izveidot kopējo Eiropas patvēruma sistēmu. Šodienas priekšlikumi piedāvā augsta līmeņa standartus cilvēkiem, kuriem patiešām ir vajadzīga aizsardzība, un tie palīdzēs samazināt nevajadzīgo slogu, kas uzlikts valstu iestādēm. Tie arī palīdzēs palielināt uzticību dalībvalstu vidū”, teica iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Šodienas iniciatīvu mērķis ir panākt efektīvas un taisnīgas procedūras un nodrošināt piemērotus un salīdzināmus uzņemšanas nosacījumus visā ES.

Priekšlikumā par Patvēruma procedūru direktīvu ieviesto izmaiņu mērķis ir vienkāršot un precizēt noteikumus, lai

  • atvieglotu īstenošanu dalībvalstīs, jo īpaši, kad tās vienlaicīgi izskata lielu skaitu patvēruma pieprasījumu. Ir pārskatīti noteikumi par patvēruma procedūras pieejamību, personisko interviju veikšanu un patvēruma procedūru maksimālo ilgumu (priekšlikuma galvenais mērķis joprojām ir panākt sešu mēnešu vispārējo laika ierobežojumu procedūru pabeigšanai pirmajā instancē),

  • efektīvāk novērstu iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu. Jaunie noteikumi paredz, ka dalībvalstis var paātrināt procedūras un jau uz robežas pārbaudīt pieteikumus, kas ir nepārliecinoši vai ko iesniegušas personas, kas apdraud valsts drošību vai sabiedrisko kārtību,

  • uzlabotu pirmajā instancē pieņemto lēmumu kvalitāti, izmantojot praktiskākus pasākumus, lai pieteikuma iesniedzējam izskaidrotu procedūru, vai sniedzot piemērotu apmācību personālam, kas izskata pieteikumus un pieņem ar tiem saistītus lēmumus,

  • garantētu piekļuvi aizsardzībai. Skaidrojumi attiecas uz sākotnējiem pasākumiem, kas patvēruma procedūras ietvaros jāveic robežsargiem, policijas darbiniekiem un citām iestādēm, kuras pirmās saskaras ar aizsardzību meklējošām personām,

  • izskatītu atkārtotos pieteikumus. Grozītajā priekšlikumā ir precizēti noteikumi par patvēruma meklētāju iespēju atkārtoti iesniegt pieteikumu, ja viņu apstākļi ir mainījušies, lai novērstu sistēmas iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu,

  • uzlabotu saskaņotību ar citiem ES patvēruma acquis instrumentiem, piemēram, ar Eiropas Patvēruma atbalsta biroju (EASO). Noteikumos par apmācību un patvēruma procedūras pieejamību ir paredzēta konkrētāka EASO loma.

Grozījumi priekšlikumā par Uzņemšanas nosacījumu direktīvu paredz skaidrākus un elastīgākus noteikumus, lai

  • atvieglotu īstenošanu dalībvalstīs. Lielāka rīcības brīvība pasākumu īstenošanā palīdzēs samazināt finansiālās izmaksas un administratīvo slogu,

  • nodrošinātu skaidrus noteikumus, kas stingri ierobežo iespēju aizturēt patvēruma meklētājus. Pārskatītajā priekšlikumā ir saglabāti augsti standarti saistībā ar aizturēšanu; brīvas pārvietošanās tiesību ierobežojumi jāpiemēro tikai, balstoties uz skaidru, kopīgu un izsmeļošu pamatojumu, un vienīgi tad, ja tas ir nepieciešams un samērīgi,

  • nodrošinātu cilvēka cienīgu dzīves līmeni, izmantojot valstu veiktus pasākumus, lai apzinātu neaizsargāto personu, piemēram, nepilngadīgo un spīdzināšanas upuru, īpašās vajadzības un lai patvēruma meklētājiem sniegtu materiālo atbalstu piemērotā līmenī,

  • veicinātu patvēruma meklētāju pašnodrošinātību. Mērķis ir veicināt patvēruma meklētāju nodarbinātības iespējas, vienlaikus dalībvalstīm nodrošinot elastību periodā, kad pieteikumus izskata pirmajā instancē, vai arī gadījumā, ja tās vienlaicīgi izskata lielu skaitu patvēruma pieprasījumu.

Pamatinformācija

Sākotnēji Komisija 2008. gada decembrī iesniedza priekšlikumu par Uzņemšanas nosacījumu direktīvas grozījumiem (IP/08/1875) un 2009. gada oktobrī — priekšlikumu par Patvēruma procedūru direktīvas grozījumiem (IP/09/1552). Šodienas grozītajos priekšlikumos ir ņemts vērā progress, kas panākts sarunās starp Eiropas Parlamentu un Padomi, kā arī apspriedēs ar citiem dalībniekiem (piemēram, UNHCR un nevalstiskajām organizācijām).

Turpmākie pasākumi

Šie divi priekšlikumi tiks iesniegti Tieslietu un iekšlietu padomes 9. jūnija sanāksmē, un tos turpinās apspriest Polijas prezidentūras laikā. Lai tos iestrādātu tiesību aktos, būs nepieciešams Eiropas Parlamenta atbalsts un kvalificēts dalībvalstu balsu vairākums.

Sīkāka informācija

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contacts :

Marcin Grabiec (+32 2 298 10 45)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar