Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN KOMISSIO – LEHDISTÖTIEDOTE

Yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä tarjoaa suojelua ja solidaarisuutta kansainvälistä suojelua hakeville

Bryssel 1.6.2011- Komission tavoitteena on perustaa yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä vuoteen 2012 mennessä. Vastaanotto-olosuhteita ja turvapaikkamenettelyjä koskevilla muutetuilla direktiiviehdotuksilla varmistetaan, että niin jäsenvaltiot kuin kansainvälisen suojelun hakijatkin hyötyvät nopeammista, oikeudenmukaisemmista ja tehokkaammista säännöistä. Ehdotuksissa otetaan huomioon sekä Euroopan unionin neuvostossa ja Euroopan parlamentissa useiden vuosien aikana käytyjen neuvottelujen tulokset että muiden sidosryhmien kuulemiset. Neuvotteluissa on nyt siirryttävä käsittelemään turvapaikka-alan lainsäädäntöpaketin vielä jäljellä olevia osia.

Aidosti yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan lujittaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistani,” toteaa sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström. Nykyisin turvapaikanhakijoiden kohtelu ja heille annettavien takuiden taso vaihtelevat suuresti EU:n alueella. Myös mahdollisuudet saada suojelua vaihtelevat merkittävästi sen mukaan, missä jäsenvaltiossa turvapaikkahakemus käsitellään. ”Tämän on muututtava. Tarvitsemme tehokkaat ja oikeudenmukaiset turvapaikkamenettelyt sekä riittävät ja tasavertaiset vastaanotto-olosuhteet koko EU:ssa,” komissaari jatkaa. Samanaikaisesti Euroopan tasolla olisi sovittava yksinkertaisista, selkeistä ja kustannustehokkaista normeista.

Komissaarin mukaan EU:n on puolustettava arvojaan ja tarjottava suojelua vainoja ja konflikteja EU:hun pakeneville. Tämän vuoksi EU:n on kunnioitettava sitoumustaan perustaa yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä vuoteen 2012 mennessä. Direktiiviehdotuksilla tarjotaan korkeatasoista suojelua ihmisille, jotka sitä todella tarvitsevat, ja osaltaan kevennetään kansallisille viranomaisille aiheutuvaa taakkaa. Niillä myös lisätään jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta. Ehdotusten tavoitteena on luoda tehokkaat ja oikeudenmukaiset menettelyt sekä varmistaa riittävät ja tasavertaiset vastaanotto-olosuhteet kaikkialla EU:ssa.

Turvapaikkamenettelyjä koskevaan direktiiviin tehdyillä muutosehdotuksilla pyritään yksinkertaistamaan ja selkeyttämään sääntöjä seuraavien tavoitteiden toteuttamiseksi:

  • Helpotetaan täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa varsinkin silloin, kun käsiteltävänä on suuri määrä yhtä aikaa tehtyjä turvapaikkahakemuksia. On tarkistettu sääntöjä, jotka liittyvät turvapaikkamenettelyyn pääsyyn, henkilökohtaisten haastattelujen toteuttamiseen ja turvapaikkamenettelyjen enimmäiskestoon (ehdotuksen keskeisenä tavoitteena on yhä, että ensimmäisen vaiheen menettelyt saataisiin yleensä päätökseen kuudessa kuukaudessa).

  • Ehkäistään paremmin mahdollisia väärinkäytöksiä. Uusien sääntöjen mukaan jäsenvaltiot voivat nopeuttaa menettelyjä ja tutkia rajalla hakemuksia, jotka ovat selkeästi epäuskottavia tai joita ovat tehneet hakijat, jotka ovat vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle.

  • Parannetaan ensimmäisen vaiheen päätöksenteon laatua käytännöllisemmillä toimenpiteillä, joilla autetaan hakijaa ymmärtämään menettely, tai antamalla asianmukaista koulutusta hakemuksia tutkiville ja niitä koskevia päätöksiä tekeville virkamiehille.

  • Turvataan suojelun saanti. Selkeytetään turvapaikkamenettelyyn liittyviä alustavia toimenpiteitä, joita toteuttavat rajavartijat, poliisit ja muut viranomaiset, jotka ovat ensimmäisinä yhteydessä suojelua hakeviin henkilöihin.

  • Käsitellään uusittuja hakemuksia. Muutosehdotuksella selkeytetään sääntöjä, jotka koskevat turvapaikanhakijoiden mahdollisuutta uusia hakemuksensa, jos heidän tilanteensa on muuttunut, ja estää järjestelmän mahdolliset väärinkäytökset.

  • Lisätään johdonmukaisuutta turvapaikka-asioita koskevaan EU:n säännöstöön kuuluvien muiden välineiden kanssa, kuten Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) kanssa. EASO:lle esitetään konkreettisempaa roolia koulutusta ja turvapaikkamenettelyyn pääsyä koskevissa säännöksissä.

Vastaanotto-olosuhteita koskevaan direktiiviin tehdyillä muutosehdotuksilla lisätään selkeyttä ja joustavuutta seuraavien tavoitteiden toteuttamiseksi:

  • Helpotetaan täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Lisäämällä liikkumavaraa toimenpiteiden täytäntöönpanossa vähennetään taloudellisia kustannuksia ja hallinnollista rasitusta.

  • Annetaan selkeät säännöt, joilla rajoitetaan tiukasti mahdollisuutta ottaa turvapaikanhakijoita säilöön. Muutetussa ehdotuksessa säilytetään säilöönotettujen korkeatasoinen kohtelu. Rajoituksia oikeuteen liikkua vapaasti saisi soveltaa vain selkeistä yhteisistä ja tyhjentävistä syistä ja ainoastaan silloin kun se on välttämätöntä ja oikeasuhteista.

  • Varmistetaan kohtuullinen elintaso kansallisilla toimenpiteillä, joilla tunnistetaan heikossa asemassa olevien henkilöiden, kuten alaikäisten ja kidutusten uhrien, erityistarpeet, ja tarjotaan turvapaikanhakijoille riittävää aineellista tukea.

  • Lisätään turvapaikanhakijoiden riippumattomuutta. Tavoitteena on helpottaa turvapaikanhakijoiden työhönpääsyä ja lisätä samalla jäsenvaltioiden joustavuutta hakemusten ensimmäisessä tutkintavaiheessa tai jos ne joutuvat käsittelemään suuren määrän yhtä aikaa tehtyjä turvapaikkahakemuksia.

Taustaa

Komissio teki ensimmäisen ehdotuksen vastaanotto-olosuhteita koskevan direktiivin muuttamiseksi joulukuussa 2008 (IP/08/1875) ja turvapaikkamenettelyjä koskevan direktiivin muuttamiseksi lokakuussa 2009 (IP/09/1552). Uusissa muutosehdotuksissa otetaan huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston välisissä neuvotteluissa saavutettu edistys sekä muiden toimijoiden (kuten YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu ja kansalaisjärjestöt) kuulemiset.

Jatkotoimet

Molemmat direktiiviehdotukset esitetään 9. kesäkuuta oikeus- ja sisäasioiden neuvostolle, ja niitä käsitellään edelleen Puolan puheenjohtajakauden aikana. Ennen kuin ehdotuksista tulee lainsäädäntöä, Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden määräenemmistön on ne hyväksyttävä.

Lisätietoja

Sisäasioista vastaavan komissaarin Cecilia Malmströmin kotisivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sisäasioiden pääosaston kotisivu:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contacts :

Marcin Grabiec (+32 2 298 10 45)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar