Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Euroopa ühine varjupaigasüsteem võimaldab paremini kaitsta rahvusvahelist kaitset taotlevaid isikuid ja nende huve

Brüssel, 1. juuni 2011 - Euroopa Komisjon on seadnud eesmärgiks jõuda 2012. aastaks lõpule Euroopa varjupaigasüsteemi ülesehitamisega. Vastuvõtutingimusi ja varjupaigamenetlusi käsitlevate direktiivide muudetud ettepanekud kätkevad endas senisest kiiremini, õiglasemalt ja tõhusamalt toimivaid eeskirju, millest on kasu nii liikmesriikidel kui ka rahvusvahelist kaitset taotlevatel inimestel. Kõnealustes ettepanekutes on arvesse võetud Euroopa Liidu Nõukogus ja Euroopa Parlamendis mitme aasta vältel toimunud läbirääkimiste tulemusi ning pagulasühenduste ja ÜRO pagulaste ülemvoliniku seisukohti. Nüüdsest tuleks läbirääkimistel tähelepanu pöörata varjupaigavaldkonna seadustepaketi veel käsitlemata osadele.

Ühise rände- ja varjupaigapoliitika väljatöötamine on minu prioriteetide pingerea esiotsas. Praegu on varjupaigataotlejate kohtlemine ja neile pakutavad tagatised ELi eri paigus väga erinevad ning võimalus saada kaitset oleneb suuresti sellest, milline liikmesriik varjupaigataotlust menetleb. See peab muutuma. Kogu ELis peavad varjupaigataotlejate jaoks kehtima tõhusalt toimivad ja õiglased menetlustoimingud ning taseme poolest võrreldavad vastuvõtutingimused. Samal ajal peaksid need standardid, milles Euroopa tasandil kokku lepitakse, olema lihtsad, selged ja kulutõhusad. EL peab jääma oma väärtustele kindlaks ja pakkuma kaitset neile, kes tulevad meie juurest otsima varjupaika tagakiusamise ja sõjaliste konfliktide eest. Seepärast peame täitma endale püstitatud ülesande luua 2012. aastaks Euroopa ühine varjupaigasüsteem. Uued õigusaktide ettepanekud pakuvad kaitset vajavatele isikutele kõrgetasemelist kaitset ja aitavad vähendada liikmesriikide ametiasutuste ülemäärast koormust. Samuti parandavad need vastastikust usaldust liikmesriikide vahel,” lausus siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Täna tehtud algatuste kaudu tahetakse kehtestada tõhus ja õiglane menetluskord ning tagada vajadusi rahuldavad ja võrreldava tasemega vastuvõtutingimused kogu ELis.

Varjupaigamenetluste direktiivi ettepaneku muudatuste eesmärk on teha eeskirjad lihtsamaks ja selgemaks, et

  • hõlbustada nende rakendamist liikmesriikides, eelkõige juhtudel, kui samaaegselt tuleb menetleda suurt hulka taotlusi. Läbi on vaadatud kord, millega reguleeritakse varjupaigamenetlusele juurdepääsu, isiklike vestluste läbiviimist ja varjupaigamenetluse maksimumkestust (ettepaneku üheks olulisemaks eesmärgiks on endiselt see, et varjupaigamenetluse esimene aste ei kestaks tavapäraselt kauem kui kuus kuud);

  • hoida ära võimalik kuritarvitamine. Uute eeskirjadega nähakse ette, et liikmesriigid võivad menetlust kiirendada ja vaadata taotlused läbi piiril, kui taotleja on teinud selgelt ebausutavaid avaldusi või kui ta kujutab endast ohtu riigi julgeolekule või avalikule korrale;

  • parandada esimeses astmes tehtavate otsuste kvaliteeti, kasutades praktilisi meetmeid, mis aitavad taotlejal menetlusest aru saada, või pakkudes asjakohast koolitust töötajatele, kes taotlusi läbi vaatavad ja otsuseid langetavad;

  • tagada kaitse saamise võimalus. On selgitatud, milliseid toiminguid peaks varjupaigamenetluse raames kõigepealt tegema piirivalve, politsei ja muud ametivõimud, kes esimesena varjupaigataotlejatega kokku puutuvad;

  • menetleda korduvaid taotlusi. Muudetud ettepanekus on selgemini väljendatud sätted, millega reguleeritakse varjupaigataotleja õigust esitada taotlus uuesti, kui temaga seotud asjaolud on muutunud – see aitab ära hoida süsteemi võimalikku kuritarvitamist;

  • parandada sidusust muude ELi varjupaigaõigustiku vahenditega, näiteks Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti normidega; tugiameti roll on täpsemini paika pandud koolitust ja menetlusele juurdepääsu käsitlevates sätetes;

Vastuvõtutingimuste direktiivi muudatused tagavad eeskirjade suurema selguse ja paindlikkuse, mis võimaldab

  • hõlbustada eeskirjade rakendamist liikmesriikides. Suurem vabadus meetmete rakendamisel aitab vähendada kulusid ja halduskoormust;

  • tagada selged ja ranged eeskirjad, millega reguleeritakse õigust varjupaigataotlejaid kinni pidada. Muudetud ettepanekus on säilitatud kõrged nõuded isikute kohtlemisele kinnipidamisel; liikumisvabaduse piirangut rakendatakse üksnes juhul, kui selleks on selge, üldistes huvides ja piisav põhjus ning üksnes siis, kui see on vajalik ja kohane;

  • tagada inimväärne elatustase, kasutades siseriiklikke meetmeid, et teha kindlaks kõige kaitsetumas olukorras olevate isikute – näiteks alaealiste või piinamisohvrite – erivajadused, ning anda varjupaigataotlejatele piisavat materiaalset abi;

  • edendada varjupaigataotlejate iseseisvat toimetulekut. Eesmärk on toetada varjupaigataotlejate pääsu tööturule, võimaldades samal ajal liikmesriikidel käituda paindlikult ajal, mil taotlused on menetluse esimeses astmes või juhul, kui samaaegselt on menetlemisel väga suur hulk taotlusi.

Taustteave

Komisjon tegi esimest korda ettepaneku vastuvõtutingimuste direktiivi muutmiseks 2008. aasta detsembris (IP/08/1875) ja varjupaigamenetluste direktiivi muutmiseks 2009. aasta oktoobris (IP/09/1552). Praegustes muudetud ettepanekutes on arvesse võetud Euroopa Parlamendis ja nõukogus peetud läbirääkimiste tulemusi ning muude osapoolte (näiteks ÜRO pagulaste ülemvoliniku ja vabaühenduste) seisukohti.

Järgmised sammud

Kõnealused kaks ettepanekut esitatakse 9. juunil justiits- ja siseministrite nõukogule ja nende arutamine jätkub Poola eesistumise ajal. Ettepanekutele seadusjõu andmiseks on vaja Euroopa Parlamendi toetust ja liikmesriikide kvalifitseeritud häälteenamust.

Lisateave

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi koduleht:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contacts :

Marcin Grabiec (+32 2 298 10 45)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar