Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Det fælles europæiske asylsystem: mere beskyttelse og solidaritet for personer, der søger international beskyttelse

Bruxelles, den 1. juni 2011 - Kommissionen fortsætter arbejdet med at indføre et fælles europæisk asylsystem inden 2012. De ændrede forslag til direktiv om modtagelsesforhold og asylprocedurer vil give hurtigere, mere retfærdige og effektive regler til gavn for medlemsstaterne og personer, der søger international beskyttelse. Forslagene tager højde for resultatet af flere års forhandlinger i Rådet og Europa-Parlamentet og høringer med flygtningeorganisationer og UNHCR. Forhandlingerne skal nu fokusere på de udestående spørgsmål i asylpakken.

"Indførelse af en egentlig fælles indvandrings- og asylpolitik er en af mine vigtigste prioriteter. I dag bliver asylansøgere behandlet meget forskelligt i EU, og der gælder ikke overalt de samme garantier. Chancerne for at opnå beskyttelse afhænger i høj grad af, hvilken medlemsstat der behandler asylansøgningen. Det skal ændres. Vi har behov for effektive og retfærdige asylprocedurer og passende og sammenlignelige modtagelsesforhold for asylansøgere i hele EU. Samtidig bør de standarder, der aftales på EU-niveau, være enkle, klare og omkostningseffektive. EU skal stå ved sine værdier og give beskyttelse til de personer, der flygter fra forfølgelse og krig – derfor skal vi opfylde vores forpligtelser til senest i 2012 at indføre et fælles europæisk asylsystem. De forslag, der fremsættes i dag, sikrer høje beskyttelsesstandarder for personer, der har et reelt behov for beskyttelse, og de vil samtidig bidrage til at nedbringe unødvendige byrder for de nationale myndigheder. De vil også bidrage til at skabe mere tillid mellem medlemsstaterne", sagde Cecilia Malmström, kommissær for indre anliggender.

Formålet med de initiativer, der fremlægges i dag, er at sikre effektive og retfærdige procedurer og passende og sammenlignelige modtagelsesforhold i hele EU.

Det ændrede forslag til direktiv om asylprocedurer tager sigte på at forenkle og afklare reglerne for at:

  • gøre gennemførelsen i medlemsstaterne lettere, navnlig når medlemsstaterne pludselig skal behandle et stort antal asylansøgninger. Reglerne er blevet revideret, hvad angår adgang til asylproceduren, gennemførelse af personlige samtaler og den maksimale varighed af asylprocedurer (en generel frist på seks måneder til at afslutte procedurerne i første instans er et af forslagets vigtige mål).

  • sikre en bedre forebyggelse af potentielt misbrug. De nye regler giver medlemsstaterne mulighed for at fremskynde procedurerne og allerede ved grænsen behandle ansøgninger, der klart ikke er overbevisende, eller som indgives af ansøgere, der udgør en fare for den nationale sikkerhed eller den offentlige orden.

  • øge kvaliteten af beslutninger truffet i første instans gennem praktiske foranstaltninger, der giver ansøgerne bedre mulighed for at forstå proceduren, eller ved at give personale, der behandler og træffer beslutninger om ansøgninger den nødvendige uddannelse.

  • garantere adgang til beskyttelse. Forslaget indeholder klarere retningslinjer vedrørende de første skridt i asylproceduren for grænsevagter, politi og andre myndigheder, som er de første, der kommer i kontakt med personer, der søger om beskyttelse.

  • behandle gentagne ansøgninger. Det ændrede forslag afklarer reglerne for asylansøgeres mulighed for at indgive ny ansøgning, hvis deres situation ændres, for at forebygge potentielt misbrug af systemet.

  • fremme sammenhængen med andre EU-instrumenter på asylområdet, f.eks. Det Europæiske Asylstøttekontor. I bestemmelserne om uddannelse og adgang til asylproceduren tillægges Det Europæiske Asylstøttekontor en mere konkret rolle.

Det ændrede forslag til direktiv om asylprocedurer giver klarere regler og mere fleksibilitet for at:

  • gøre gennemførelsen i medlemsstaterne lettere. Større spillerum ved gennemførelsen af foranstaltninger vil bidrage til at nedbringe de finansielle omkostninger og de administrative byrder.

  • sikre klarere regler, der nøje afgrænser muligheden for at tilbageholde asylansøgere. Det ændrede forslag fastsætter høje standarder for behandling af asylansøgere, der tilbageholdes; begrænsninger for retten til fri bevægelighed bør kun anvendes, når der foreligger klare, fælles og udtømmende grunde, og kun når de er nødvendige og proportionelle.

  • sikre en værdig levestandard gennem nationale foranstaltninger, der identificerer særlige behov hos sårbare asylansøgere, som f.eks. mindreårige og torturofre, og sikre en passende materiel støtte til asylansøgere.

  • fremme asylansøgeres autonomi. Asylansøgere skal have lettere adgang til beskæftigelse, samtidig med at medlemsstaterne får en vis fleksibilitet, mens ansøgningerne behandles i første instans, eller hvis de pludselig oplever et stort antal asylansøgninger.

Baggrund

Kommissionen fremsatte første gang forslag om ændring af direktivet om modtagelsesforhold i december 2008 (IP/08/1875) og direktivet om asylprocedurer i oktober 2009 (IP/09/1552). De forslag, der fremlægges i dag, tager højde for resultatet af forhandlingerne mellem Europa-Parlamentet og Rådet og høringer af andre aktører (som f.eks. UNHCR og ngo'er)

Næste skridt

De to forslag vil nu blive forelagt Rådet (retlige og indre anliggender) den 9. juni og blive yderligere drøftet under det polske formandskab. For at kunne træde i kraft kræves Europa-Parlamentets støtte og kvalificeret flertal blandt medlemsstaterne.

Yderligere oplysninger

Websted for Cecilia Malmström, kommissær for indre anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Websted for Generaldirektoratet for Indre Anliggender:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contacts :

Marcin Grabiec (+32 2 298 10 45)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar