Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva Evropské komise

Společný evropský azylový systém: lepší ochrana a větší solidarita pro osoby hledající mezinárodní ochranu

V Bruselu dne 1. června 2011 - Komise usiluje o dokončení společného azylového systému do roku 2012. Pozměněné návrhy směrnice o podmínkách přijímání a směrnice o azylových řízeních zajistí rychlejší, spravedlivější a účinnější pravidla ve prospěch členských států i osob hledajících mezinárodní ochranu. Přihlížejí ke zkušenostem nabytým v průběhu několika let jednání v Radě ministrů a v Evropském parlamentu a také v rámci konzultací se sdruženími pro uprchlíky a Vysokým komisařem Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR). Nyní je třeba pokročit ve zbývajících otázkách „azylového legislativního balíčku“.

Konsolidace skutečné společné politiky v oblasti přistěhovalectví a azylu je jednou z mých hlavních priorit. V současné době se úroveň zacházení s žadateli o azyl i záruky, jež jsou jim poskytovány, velice různí a šance na získání ochrany se radikálně liší v závislosti na tom, který členský stát žádost o azyl posuzuje. To se musí změnit. Potřebujeme účinné a spravedlivé azylové řízení a odpovídající a srovnatelné podmínky pro přijímání žadatelů o azyl v celé EU. Zároveň by měly být normy, na nichž se na evropské úrovni dohodneme, jednoduché, jasné a hospodárné. Evropská unie musí dostát svým hodnotám a poskytovat ochranu těm, kdo přicházejí, aby našli útočiště před stíháním a konflikty. Proto musíme dodržet náš závazek a do roku 2012 vytvořit společný evropský azylový systém. Dnešní návrhy přinášejí vysokou úroveň ochrany pro osoby, které ji skutečně potřebují, a pomohou snížit nadměrnou zátěž pro vnitrostátní orgány. Přispějí také k prohloubení důvěry mezi členskými státy“, uvedla Cecilia Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci.

Cílem současných iniciativ je vypracovat účinné a spravedlivé postupy a zajistit odpovídající a srovnatelné podmínky pro přijímání v celé EU.

Cílem změn, které byly učiněny ve směrnici o azylových řízeních, je zjednodušit a objasnit pravidla s cílem

  • zjednodušit provádění pro členské státy, a to zejména tehdy, pokud vyřizují velký počet žádostí o azyl zároveň. Pravidla byla přezkoumána z hlediska přístupu k azylovému řízení, vedení osobních pohovorů a maximálního trvání azylových řízení (jedním z hlavních cílů návrhu je časový limit v délce šesti měsíců pro řízení prvního stupně).

  • lépe řešit potenciální zneužívání. Nová pravidla stanoví, že členské státy smějí zrychlit řízení a zkoumat na hranicích žádosti, které jsou jasně nepřesvědčivé nebo které byly podány osobami, jež představují nebezpečí pro bezpečnost státu nebo mohou ohrozit veřejný pořádek.

  • zvýšit kvalitu rozhodování na prvním stupni, a to prostřednictvím praktičtějších opatření, jež žadateli pomohou porozumět řízení, nebo zajištěním náležitého proškolení pracovníků, které zkoumají žádosti a rozhodují o nich.

  • zaručit přístup k ochraně. Objasnění se týkají počátečních kroků, které v azylovém řízení mají činit pohraniční stráže, policie a další orgány, které jako první přijdou do styku s osobami hledajícími ochranu.

  • vyřešit opakované žádosti. Upravený návrh objasňuje pravidla ohledně možnosti žadatelů požádat o azyl opakovaně, pokud se jejich okolnosti změní, a zabránit potenciálnímu zneužívání systému.

  • posílit soudržnost s dalšími nástroji acquis EU v oblasti azylu, jako je Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu. V ustanoveních týkajících se školení a přístupu k azylovému řízení je vytyčena konkrétnější úloha tohoto úřadu.

Úpravy návrhu směrnice o podmínkách přijímání zvyšují jasnost a flexibilitu s cílem

  • usnadnit členským státům provádění. Větší flexibilita při provádění opatření přispěje ke snížení finančních nákladů a administrativní zátěže.

  • zajistit jasná pravidla, která by přesně vymezovala možnost zadržet žadatele o azyl. Přepracovaný návrh zachovává vysoké normy zacházení v souvislosti se zadržením; omezení práva na volný pohyb by mělo být použito pouze na základě jasných, jednotných a jednoznačných důvodů a pouze tehdy, je-li to nezbytné a přiměřené.

  • zaručit důstojné životní podmínky prostřednictvím vnitrostátních opatření pro zjištění zvláštních potřeb zranitelných osob, jako jsou nezletilí a oběti týrání, a poskytnout žadatelům o azyl náležitou míru materiální podpory.

  • zvýšit soběstačnost žadatelů o azyl. Cílem je usnadnit přístup žadatelů o azyl k zaměstnání a zároveň dát členským státům prostor v době, kdy jsou žádosti posuzovány na prvním stupni nebo pokud jsou vystaveny velkému počtu současných žádostí o azyl.

Souvislosti

Komise poprvé učinila návrhy na změny směrnice o podmínkách přijímání v prosinci 2008 (IP/08/1875) a směrnice o azylových řízeních v říjnu 2009 (IP/09/1552). Současné upravené návrhy přihlížejí k pokroku, jehož bylo dosaženo v průběhu jednání mezi Evropským parlamentem a Radou a také v průběhu konzultací s dalšími aktéry (jako je Vysoký komisař Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR)).

Další postup

Oba návrhy budou nyní předloženy na devátém červnovém zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci a dále budou projednávány pod polským předsednictvím. Aby z nich byly předpisy, potřebují podporu Evropského parlamentu a kvalifikované většiny členských států.

Další informace

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contacts :

Marcin Grabiec (+32 2 298 10 45)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar