Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - pressmeddelande

Den digitala agendan: klara framsteg

Bryssel den 31 maj 2011 – Europeiska kommissionen har offentliggjort en resultattavla som visar hur långt EU och dess medlemsstater kommit i fråga om att uppnå målen för den digitala agendan för Europa, som nu funnits i ett år. Se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200). I enlighet med sin öppna datastrategi har Europeiska kommissionen gjort resultattavlans uppgifter och statistik tillgängliga för allmänheten på Internet. På så vis kan vem som helst analysera uppgifterna och dra sina egna slutsatser.

Resultaten efter ett år med den digitala agendan är överlag goda, inte minst i fråga om Internetanvändning (65 % av EU:s befolkning). Å andra sidan är utvecklingen på vissa områden en besvikelse, framförallt utbyggnaden av nya supersnabba bredbandsnät, som är ett av nyckelhålen för den digitala agendan. På plussidan har det däremot gjorts uppgraderingar av befintliga kabel‑ och kopparnät.

Neelie Kroes, EU-kommissionär för den digitala agendan, säger: ”Den digitala agendan har varit framgångsrik under sitt första år. Men medlemsstaterna, industrin, det civila samhället och kommissionen måste göra mer för att maximera agendans potential i fråga om att behålla Europas konkurrenskraft, stimulera innovation samt skapa arbetstillfällen och välstånd. Jag uppmanar alla att beakta de massiva långsiktiga fördelarna av att agera kraftfullt nu, framförallt i fråga om höghastighetsbredband.”

Enligt den digitala agendan ska EU genomföra 101 specifika åtgärder (78 av kommissionen, varav 31 är lagförslag och 23 av medlemsstaterna), som ska gynna investeringar i och användning av digital teknik. Hittills har elva av dessa åtgärder genomförts, sex åtgärder som skulle genomförts 2010 är försenade och återstående åtgärder löper mer eller mindre enligt tidsplanen.

Mer information om de viktigaste prestandamålen finns i MEMO/10/200:

 • Goda framsteg i fråga om regelbunden internetanvändning, e-handel, e-förvaltning och lågenergibelysning.

 • Blandade framsteg i fråga om bredbandstillgång och ‑spridning.

 • Otillräckliga framsteg i fråga om gränsöverskridande e-handel, små och medelstora företags närvaro online, roamingpriser och offentlig forskning.

Följderna av resultattavlan kommer att diskuteras i Bryssel den 16-17 juni vid forumet för den digitala agendan.

Resultattavlan visar goda framsteg på följande områden:

 • Regelbunden internetanvändning. Användningen har ökat snabbt till 65 % av EU:s befolkning. Målet är 75 % till 2015. Missgynnade grupper som lågutbildade och äldre använder numera också internet i större utsträckning med en ökning från 42 % till 48 %. Det gör att målet på 60 % till 2015 är inom räckhåll. Andelen som inte använder internet har fallit från 30 % till 26 % av befolkningen.

 • E-handel. 40 % av EU-befolkningen e-handlar, inklusive 57 % av alla internetanvändare. Mer än hälften av befolkningen i åtta EU-länder e-handlar.

 • E-förvaltning: 41 % av alla medborgare använder sig av e-förvaltningstjänster. Hälften av dem har skickat in ifyllda blanketter via internet. Handlingsplanen för e-förvaltning (IP/10/1718) borde bidra till att uppnå målet för 2015 om att 50 % av befolkningen och 80 % av företagen ska använda e-förvaltningstjänster.

 • Främjande av lågenergibelysning: Halvledarbelysning ökade sin marknadsandel till 6,2 % under 2010 (2009 var siffran 1,7 %), vilket är ett steg i rätt riktning för att minska belysningens energianvändning med 20 % till 2010.

Blandade framsteg på följande områden:

 • Bredbandstillgång och ‑spridning: Grundläggande bredband är tillgängligt i allt större utsträckning även i avlägsna områden. Mycket snabba bredband finns för närvarande endast i ett fåtal områden, främst i storstäder. Kommissionen arbetar tillsammans med medlemsstaterna för att genomföra den strategi som ska ge alla européer tillgång till bredband senast 2013 och snabbt och ultrasnabbt bredband senast 2020 (IP/10/1142).

Otillräckliga framsteg på följande områden:

 • Gränsöverskridande e-handel: försumbar ökning, från 8,1 till 8,8 % under 2010. Målet i den digitala agendan är att 20 % av befolkningen 2015 ska använda sig av gränsöverskridande e-handel. Kommissionen planerar att i ett kommande meddelande om direktivet om e-handel ta tag i detta och andra hinder för utvecklingen av den digitala inre marknaden.

 • Små och medelstora företags närvaro online: 26 % av alla små och medelstora företag handlar online, en ökande siffra, men bara 13 % av dem säljer online, vilket är en ökning med två procentenheter jämfört med året innan.

 • Roamingpriser: Priserna föll med 1,5 eurocent under 2010, men är ändå tre gånger så höga som för inhemska samtal. Den digitala agendan har som mål att prisskillnaden mellan nationella samtal och roamingsamtal senast 2015 ska närma sig noll i EU.

 • Offentliga investeringar i forskning kring informations- och kommunikationsteknik: de offentliga anslagen överskred inte föregående års utgångsläge på 5,7 miljarder euro Det kommer att behövas en årlig tillväxt på 6 % för att uppnå målet om att fördubbla utgifterna till 11 miljarder euro till 2020.

Klarar kommissionen målet?

Överlag ser det tämligen ljust ut i fråga om att genomföra de 101 åtgärderna i den digitala agendan. Nästan 10 % av åtgärderna har genomförts, 80 % håller tidtabellen och återstående 10 % är försenade.

Bakgrund

Resultattavlan omfattar perioden maj 2010 till maj 2011. Den kompletteras av flera online-rapporter om specifika aspekter på den digitala agendan, till exempel e-förvaltning eller tillit och säkerhet online. Resultattavlan innehåller uppgifter och analyser som tidigare presenterades i kommissionens årliga lägesrapport om den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation (IP/10/602).

Mer information:

MEMO/11/361

Resultattavlans webbplats:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm

På webbplatsen för den digitala agendan finns en profil för varje EU-medlemsstat med uppgifter om bredband, internetanvändning, e-förvaltning och utvecklingen av regelverket för telekommunikation:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/countries/index_en.htm

Den digitala agendans webbplats:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Följ Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Bilaga

Hur EU klarar målen i den digitala agendan

Gul = 2010, blå = 2011. Etiketterna hänför sig till mål. Den yttre linjen anger att målet uppfyllts. Målen hänför sig till 2015 om inte annat anges. En minskning av energiförbrukningen med 20 % är inte medräknad1.

Kontaktpersoner :

Jonathan Todd (+32-22994107)

Linda Cain (+32-22999019)

1 :

Undersökningar pågår för att fastställa utgångsläge och fastställa hur den här tekniken kan bidra till att minska energiförbrukningen.


Side Bar