Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – tlačová správa

Digitálna agenda: prehľad výsledkov naznačuje pokrok

Brusel 31. mája 2011 – Európska komisia uverejnila prehľad výsledkov, z ktorých možno vyčítať, ako EÚ a členské štáty plnia schválené ciele Digitálnej agendy pre Európu po prvom roku jej existencie (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Komisia v súlade s otvoreným prístupom k údajom, ku ktorému sa zaviazala, sprístupnila svoje dátové a štatistické súbory verejnosti formou prehľadu výsledkov.

Celkový dosiahnutý pokrok za prvý rok digitálnej agendy je dobrý, najmä pokiaľ ide o používanie internetu (65 % populácie EÚ). Výsledky v niektorých oblastiach však nie sú presvedčivé, najmä v súvislosti so zavádzaním nových superrýchlych širokopásmových sietí, pričom ide o jeden z kľúčových cieľov digitálnej agendy, a to aj napriek tomu, že sa dosiahol určitý pokrok pri modernizácii existujúcich káblových a medených sietí.

Podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu Neelie Kroesová uviedla: Rok po rozbehnutí Digitálnej agendy konštatujem, že došlo k pokroku. Členské štáty, predmetné odvetvie, občianska spoločnosť a Komisia však toho musia urobiť viac, ak chceme naplno využiť potenciál agendy na to, aby Európa ostala konkurencieschopná, aby sa podporili inovácie, vytvorili pracovné miesta a aby rástol blahobyt. Apelujem na všetkých, aby porozmýšľali o nesmiernom dlhodobom prínose rozhodujúceho konania teraz, najmä pokiaľ ide o vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie."

V rámci digitálnej agendy sa EÚ zaviazala realizovať 101 špecifických akcií (78 pre Komisiu, z toho 31 sú právne návrhy, a 23 pre členské štáty), ktorými sa oživia investície do digitálnych technológií a ich používania. Celkovo sa dokončilo 11 akcií digitálnej agendy pre Európu, 6 akcií, ktoré sa mali dokončiť v roku 2010, je oneskorených a zostávajúce akcie sú vo veľkej miere na dobrej ceste.

V súvislosti s 13 kľúčovými cieľmi dosahovania výsledkov (pozri MEMO/10/200):

 • dobrý pokrok v oblasti pravidelného používania internetu, nakupovania cez internet, elektronickej verejnej správy a osvetlenia s nízkou spotrebou energie

 • zmiešaný pokrok v oblasti dostupnosti a rozšírenia širokopásmového pripojenia

 • nedostatočný pokrok v oblasti cezhraničného elektronického obchodu, výskytu malých a stredných podnikov (MSP) online, cien roamingu a verejného výskumu.

O dôsledkoch hodnotenia výsledkov sa bude diskutovať 16. a 17. júna v Bruseli na zasadnutí o Digitálnej agende.

Z prehľadu výsledkov vyplýva, že sa dobrý pokrok dosiahol v týchto oblastiach:

 • Pravidelné používanie internetu: Rýchlo sa dosiahla miera 65 % populácie EÚ (cieľom je 75 % do roku 2015). Znevýhodnené skupiny ako obyvateľstvo s nižším vzdelaním alebo staršie osoby takisto používajú internet viac, pričom ich sa ich miera zvýšila zo 42 % na 48 %. Do roku 2015 tak bude možné dosiahnuť cieľ 60 %. Miera osôb v populácii, ktoré nepoužívajú internet, klesla z 30 % na 26 %.

 • Nakupovanie cez internet. 40 % obyvateľov EÚ dnes nakupuje online, vrátane 57 % všetkých používateľov internetu. Viac ako polovica populácie v 8 krajinách EÚ nakupuje online.

 • Elektronická verejná správa: 41 % obyvateľov využíva služby elektronickej verejnej správy, z nich polovica vyplnila formuláre online. Akčný plán elektronickej verejnej správy (IP/10/1718) by mal pomôcť naplniť cieľ, podľa ktorého má do roku 2015 využívať služby elektronickej verejnej správy 50 % obyvateľov a 80 % firiem.

 • Podpora osvetlenia s nízkou spotrebou energie: Trhový podiel polovodičového osvetlenia Solid State Lighting sa v roku 2010 zvýšil na 6,2 % (z 1,7 % v roku 2009), čo znamená dobrý pokrok pri plnení cieľa znížiť spotrebu energie na osvetlenie o 20 % do roku 2020.

Zmiešaný pokrok sa dosiahol v týchto oblastiach:

 • Dostupnosť a rozšírenie širokopásmového pripojenia: Dostupnosť základného širokopásmového pripojenia sa zvyšuje, a to aj v odľahlých oblastiach. Zavedenie a rozšírenie ultravysokorýchlostného širokopásmového pripojenia sa v súčasnosti sústreďuje len na niekoľko (zväčša mestských) oblastí. Komisia spolupracuje s členskými štátmi na zavedení stratégie, podľa ktorej budú mať všetci obyvatelia Európy prístup k základnému širokopásovému pripojeniu do roku 2013 a k rýchlemu a ultrarýchlemu širokopásmovému pripojeniu do roku 2020 (IP/10/1142).

Len nedostatočný pokrok sa dosiahol v týchto oblastiach:

 • Cezhraničné elektronické obchodovanie: V roku 2010 sa sotva zvýšilo z 8,1 na 8,8 %. Cieľ v rámci digitálnej agendy je, aby do roku 2015 nakupovalo 20 % obyvateľov v zahraničí cez internet. Komisia sa bude zaoberať touto otázkou a ďalšími prekážkami rozvoja jednotného digitálneho trhu v nadchádzajúcom oznámení o smernici o elektronickom obchode.

 • Výskyt malých a stredných podnikov (MSP) online: Zvyšujúci sa podiel, 26 %, MSP nakupuje online, ale len 13 % MSP predáva online (o 2 percentuálne body viac ako minulý rok).

 • Ceny roamingu: V roku 2010 klesli o 1,5 eurocentu, ale stále sú trikrát drahšie ako domáce hovory. Cieľom stanoveným v digitálnej agende je, aby sa do roku 2015 rozdiel medzi vnútroštátnymi a roamingovými hovormi priblížil k nule.

 • Verejné investície do výskumu a rozvoja IKT: Výdavky verejnoprávnych orgánov neprekročili východiskovú hodnotu 5,7 miliardy EUR z predchádzajúceho roka. Na dosiahnutie cieľa, ktorým je zdvojnásobiť túto sumu na 11 miliárd EUR do roka 2020, bude potrebný ročné zvyšovanie vo výške 6 %.

Je Komisia na dobrej ceste?

Celkový pokrok pri realizácii 101 akcií digitálnej agendy je celkom dobrý. Takmer 10 % akcií bolo dokončených, 80 % je na dobrej ceste a zostávajúcich 10 % je oneskorených.

Kontext

Prehľad výsledkov sa týka obdobia od mája 2010 do mája 2011. Je k nemu pripojený súbor online správ o osobitných aspektoch digitálnej agendy, ako je elektronická verejná správa alebo dôvera k službám online a ich bezpečnosť. Do prehľadu výsledkov sú zahrnuté údaje a analýzy, ktoré sa predtým nachádzali vo výročnej správe Komisie o pokroku týkajúcej sa jednotného európskeho trhu elektronických komunikácií (IP/10/602).

Ďalšie informácie

MEMO/11/361

Webová stránka s prehľadom výsledkov:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm

Profil každého členského štátu s podrobnými údajmi o širokopásmovom pripojení, využívaní internetu, elektronickej verejnej správe a trendoch týkajúcich sa regulovania v oblasti telekomunikácií možno nájsť na webovej stránke digitálnej agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/countries/index_en.htm

Webová stránka digitálnej agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Webová stránka Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Sledujte Neelie Kroesovú na Twitteri: http://twitter.com/neeliekroeseu

Príloha

Ako EÚ plní ciele digitálnej agendy

Žltá = 2010, modrá = 2011. Označenia odkazujú na ciele, vonkajšia čiara predstavuje splnenie na 100 %, vyznačené ciele sú stanovené na rok 2015, pokiaľ sa neuvádza inak. Nie je zahrnuté 20 % zníženie spotreby energie1.

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

1 :

V súčasnosti sa pracuje na stanovení základnej hodnoty a určení miery, ktorou táto technológia skutočne prispieva k celkovému zníženiu spotreby energie.


Side Bar