Navigation path

Left navigation

Additional tools

Persmededeling van de Europese Commissie

Digitale agenda: scorebord toont vooruitgang

Brussel, 31 mei 2011 – De Europese Commissie heeft een scorebord gepubliceerd met de prestaties van de EU en haar lidstaten bij het verwezenlijken van de doelstellingen die zijn overeengekomen in de Digitale Agenda voor Europa, een jaar na de invoering ervan (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200). In overeenstemming met haar toezegging voor een open databeleid heeft de Europese Commissie de datasets en statistieken van het scorebord online beschikbaar gemaakt voor het publiek, zodat iedereen zijn eigen analyses kan maken en conclusies kan trekken.

Algemeen is er in het eerste jaar van de Digitale Agenda goede vooruitgang geboekt, met name wat internetgebruik betreft (65 % van de EU-bevolking). Op sommige gebieden is de vooruitgang echter teleurstellend, vooral bij de ontplooiing van nieuwe ultrasnelle breedbandnetwerken - een van de hoofddoelstellingen van de Digitale Agenda -, ofschoon er wel lichte vooruitgang is geboekt met de modernisering van de bestaande kabel- en kopernetwerken.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale Agenda, zei hierover: "Een jaar na het opzetten van de Digitale Agenda is er vooruitgang te bespeuren. De lidstaten, de bedrijven, het maatschappelijk middenveld en de Commissie moeten echter meer inspanningen leveren om ten volle de vruchten te kunnen plukken van de mogelijkheden die de Agenda biedt om de concurrentiekracht van Europa te handhaven, innovatie te stimuleren en groei en welvaart te bewerkstelligen. Ik roep iedereen op om stil te staan bij de enorme voordelen die we op de lange termijn kunnen behalen als we nu daadkrachtig handelen, met name op het gebied van hogesnelheidsbreedband."

In de Digitale Agenda heeft de EU zich vastgelegd op 101 specifieke acties (78 van de Commissie, waarvan 31 wetgevingsvoorstellen, en 23 van de lidstaten), die samen de investeringen in en het gebruik van digitale technologieën in de hand zullen werken. Algemeen zijn er 11 van deze acties voltooid, 6 ervan (die in 2010 voltooid hadden moeten zijn) hebben vertraging opgelopen en de overige liggen grotendeels op schema.

Voor de 13 essentiële prestatiedoelstellingen (zie MEMO/10/200) zijn de volgende resultaten opgetekend:

 • Goede vooruitgang op het gebied van regelmatig internetgebruik, online winkelen, e-overheid en zuinige verlichting

 • Gemengde vooruitgang wat betreft de mate waarin breedband beschikbaar is en ingang vindt

 • Onvoldoende vooruitgang met grensoverschrijdende e-handel, online aanwezigheid van kleine en middelgrote ondernemingen, roamingtarieven en publiek onderzoek

Deze resultaten zullen tijdens de "digitale vergadering" op 16 en 17 juni in Brussel worden besproken.

Het scorebord toont goede vooruitgang op de volgende gebieden:

 • Regelmatig internetgebruik: de cijfers tonen een snelle stijging tot 65 % van de EU-bevolking (streefdoel is 75 % in 2015). Ook achtergestelde groepen zoals lager opgeleiden en ouderen maken meer gebruik van het internet (een stijging van 42 % tot 48 %). Hiermee komt de doelstelling van 60 % voor 2015 binnen bereik. Het aantal niet-gebruikers is gedaald van 30 % tot 26 % van de bevolking.

 • Online winkelen: 40 % van alle EU-burgers winkelt online, waaronder 57 % van alle internetgebruikers. In 8 EU-landen koopt meer dan de helft van de bevolking online.

 • e-overheid: 41 % van de burgers maakt gebruikt van e-overheidsdiensten, van wie de helft online formulieren heeft ingevuld en ingediend. Het actieplan voor e-overheid (IP/10/1718) moet het streefcijfer voor 2015, namelijk dat 50 % van de burgers en 80 % van de bedrijven gebruik maakt van e-overheidsdiensten, helpen realiseren.

 • Bevordering van zuinige verlichting: de SSL-technologie (Solid State Lighting) heeft haar marktaandeel in 2010 verhoogd tot 6,2 % (ten opzichte van 1,7 % in 2009), wat een goede stap is op weg naar een verlaging van het energieverbruik door verlichting met 20 % in 2020.

Gemengde vooruitgang op de volgende gebieden:

 • Beschikbaarheid en verspreiding van breedband: basisbreedband is steeds vaker beschikbaar, ook in afgelegen gebieden. De ontwikkeling en verspreiding van ultrasnelle breedband is momenteel echter geconcentreerd in slechts een paar (vooral stedelijke) gebieden. De Commissie werkt samen met de lidstaten aan de implementatie van de strategie om elke Europeaan toegang te bieden tot basisbreedband in 2013 en tot snelle en ultrasnelle breedband in 2020 (IP/10/1142).

Onvoldoende vooruitgang op de volgende gebieden:

 • Grensoverschrijdende e-handel: in 2010 is er nauwelijks sprake van een stijging (8,1 % naar 8,8 %). Het streefcijfer in de Digitale Agenda voor grensoverschrijdend online winkelen door burgers, dat in 2015 gerealiseerd moet worden, is 20 %. De Commissie wil deze en andere belemmeringen voor de ontwikkeling van de eengemaakte digitale markt binnenkort evalueren in een mededeling over de richtlijn inzake elektronische handel.

 • Online aanwezigheid van kleine en middelgrote ondernemingen: 26 % van deze ondernemingen koopt online, wat een toename betekent, maar slechts 13 % van hen verkoopt online (twee procentpunten hoger dan vorig jaar).

 • Roamingtarieven: deze zijn in 2010 met 1,5 eurocent gedaald, maar roaminggesprekken zijn nog altijd meer dan driemaal duurder dan binnenlandse gesprekken. Het doel van de Digitale Agenda is dat het prijsverschil tussen binnenlandse en roaminggesprekken binnen de EU in 2015 nagenoeg volledig is verdwenen.

 • Publieke investeringen in O&O op het gebied van ICT: de overheidsuitgaven bleven onder het ijkbedrag van 5,7 miljard euro van het voorgaande jaar. Er is een jaarlijkse groei van 6 % nodig om de beoogde verdubbeling tot 11 miljard euro in 2020 te bereiken.

Ligt de Commissie op schema?

Algemeen wordt relatief goede vooruitgang geboekt met de uitvoering van de 101 acties van de Digitale Agenda. Bijna 10 % van de acties is voltooid, 80 % ligt op schema en de overige 10 % heeft vertraging opgelopen.

Achtergrond

Het scorebord heeft betrekking op de periode van mei 2010 tot mei 2011. Samen met het scorebord is een reeks onlineverslagen gepubliceerd over specifieke aspecten van de Digitale Agenda, zoals e-overheid of vertrouwen in en beveiliging van de onlineomgeving. Het scorebord omvat gegevens en analyses die vroeger in het jaarlijkse voortgangsverslag over de interne Europese markt voor elektronische communicatie van de Commissie (IP/10/602) werden gepubliceerd.

Voor nadere informatie:

MEMO/11/361

Website van het scorebord:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm

Op de website van de Digitale Agenda staat van iedere EU-lidstaat een profiel, met nadere informatie over breedband, internetgebruik, e-overheid en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving in de telecomsector:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/countries/index_en.htm

Website van de digitale agenda:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Website van Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Volg Neelie Kroes op twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Bijlage

Score van de EU voor de doelstellingen van de Digitale Agenda

Geel = 2010, blauw = 2011. De labels verwijzen naar de doelstellingen; de buitenste lijn komt overeen met 100 %-voltooiing; de doelstellingen gelden voor 2015 tenzij anders vermeld. 20 % vermindering van het energiegebruik niet meegerekend1.

Contactpersonen :

Jonathan Todd ((+32-2) 299.41.07)

Linda Cain ((+32-2) 299.90.19)

1 :

Er zijn werkzaamheden bezig om een ijkpunt vast te stellen en in kaart te brengen in hoeverre deze technologie een echte bijdrage levert aan de totale vermindering van het energiegebruik.


Side Bar