Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komission lehdistötiedote

Digitaalistrategia: Tulostaulu kertoo edistyksestä

Bryssel 31.5.2011 – Euroopan komissio on julkaissut tulostaulun, josta käy ilmi, miten EU ja jäsenvaltiot ovat edistyneet Euroopan digitaalistrategiassa sovittujen tavoitteiden saavuttamisessa strategian ensimmäisen vuoden aikana (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). Noudattamansa avoimen tiedotusstrategian mukaisesti Euroopan komissio on asettanut tulostaulun tiedostot ja tilastot julkisesti saataville verkossa, jotta jokainen voi halutessaan tehdä oman analyysinsa ja omat päätelmänsä.

Digitaalistrategian ensimmäisenä vuonna on kaiken kaikkiaan edistytty hyvin, ja varsinkin internetin säännöllinen käyttö on lisääntynyt (65 % EU:n väestöstä). Toisaalta joillain osa-alueilla edistys on jäänyt pahasti tavoitteista. Tämä koskee erityisesti digitaalistrategian tavoitteisiin sisältyvää uusien huippunopeiden laajakaistaverkkojen käyttöönottoa, vaikkakin nykyisten kaapeli- ja kupariverkkojen uudistamisessa on jonkin verran edistytty.

Digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes pani merkille strategian ensimmäisen vuoden aikana tapahtuneen edistyksen. Hän totesi kuitenkin, että jäsenvaltioiden, yritysmaailman, yhteiskunnan ja komission on lisättävä ponnistelujaan, jotta strategiasta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty Euroopan kilpailukyvyn ylläpitämiseksi, innovoinnin edistämiseksi ja työpaikkojen ja hyvinvoinnin luomiseksi. Kroes vetosi kaikkiin tahoihin, jotta varsinkin nopeissa laajakaistaverkoissa ryhdyttäisiin välittömästi päättäväisiin toimiin, koska siitä saatavat hyödyt olisivat pitkällä tähtäimellä mittavia.

EU sitoutui digitaalistrategiassa 101 yksittäiseen toimeen, joista 23 kuuluu jäsenvaltioiden ja 78 komission vastuulle (jälkimmäisiin sisältyy muun muassa 31 säädösehdotusta). Näillä toimilla edistetään digitaaliteknologioiden käyttöä ja niihin tehtäviä investointeja. Euroopan digitaalistrategian toimista yksitoista on saatettu päätökseen, kuusi vuodeksi 2010 kaavailtua toimea on viivästynyt ja loput etenevät pitkälti suunnitelmien mukaan.

Digitaalistrategian 13 keskeisestä suoritustavoitteesta (ks. MEMO/10/200)

 • säännöllisessä internetin käytössä, verkko-ostoksissa, sähköisissä viranomaispalveluissa ja vähän energiaa kuluttavassa valaistuksessa on edistytty hyvin

 • laajakaistan saatavuudessa ja käyttöönotossa on edistytty vaihtelevasti

 • rajat ylittävässä sähköisessä kaupankäynnissä, pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) verkkotoiminnoissa, verkkovierailuhinnoissa ja julkisrahoitteisessa tutkimuksessa on edistytty liian vähän.

Tulostaulun tiimoilta keskustellaan Brysselissä 16.–17. kesäkuuta järjestettävässä digitaalistrategian yleiskokouksessa.

Tulostaulu osoittaa hyvää edistymistä:

 • Säännöllinen internetin käyttö. Internetiä säännöllisesti käyttävien osuus on noussut nopeasti 65 prosenttiin EU:n väestöstä (ja tavoitteena on nostaa se 75 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä). Myös sellaiset, jotka aiemmin ovat käyttäneet vähän internetiä, kuten vähän koulutetut ja iäkkäät, käyttävät sitä nyt enemmän, 48 prosenttia verrattuna edellisvuoden 42 prosenttiin. Vuodelle 2015 asetettu 60 prosentin tavoite on tämän vuoksi saavutettavissa. Internetiä käyttämättömien osuus on vähentynyt 30 prosentista 26 prosenttiin väestöstä.

 • Verkko-ostokset. Kaikkiaan 40 prosenttia EU:n kansalaista (57 prosenttia kaikista internetin käyttäjistä) tekee nyt ostoksia verkossa. Kahdeksassa EU-maassa yli puolet asukkaista tekee verkko-ostoksia.

 • Sähköiset viranomaispalvelut: Sähköisiä viranomaispalveluja käyttää 41 prosenttia kansalaisista, ja puolet heistä on täyttänyt lomakkeita verkossa. Sähköisen hallinnon toimintasuunnitelman (IP/10/1718) tavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä sähköisiä viranomaispalveluja käyttää 50 prosenttia kansalaisista ja 80 prosenttia yrityksistä.

 • Vähän energiaa kuluttavan valaistuksen edistäminen: SSL-teknologian (Solid State Lighting) markkinaosuus kasvoi 6,2 prosenttiin vuonna 2010 (1,7 % vuonna 2009). Valaistuksen energiankäyttö saattaa siis hyvinkin vähentyä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Vaihtelevaa edistymistä:

 • Laajakaistayhteyksien saatavuus ja käyttöönotto: Peruslaajakaista on yhä enemmän saatavilla myös syrjäisillä alueilla. Huippunopean laajakaistan leviäminen ja käyttöönotto keskittyy kuitenkin vain muutamille (pääasiassa kaupunkien) alueille. Komission strategiana on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa pyrkiä siihen, että jokaisen eurooppalaisen ulottuvilla on peruslaajakaista vuoteen 2013 mennessä ja nopea ja huippunopea laajakaista vuoteen 2020 mennessä (IP/10/1142).

Liian vähäistä edistymistä:

 • Rajat ylittävä sähköinen kaupankäynti: Kasvu on jäänyt vähäiseksi (8,1 prosentista 8,8 prosenttiin vuonna 2010). Digitaalistrategian tavoite on, että 20 prosenttia kansalaisista tekee vuonna 2015 verkko-ostoksia rajojen yli. Komissio aikoo puuttua tilanteeseen ja muihin digitaalisten sisämarkkinoiden esteisiin tulevassa sähköisen kaupankäynnin direktiiviä käsittelevässä tiedonannossa.

 • Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) verkkotoiminnot: Yhteensä 26 prosenttia pk-yrityksistä ostaa verkossa ja tämä osuus on kasvussa, mutta vain 13 prosenttia niistä myy verkossa (nousua oli 2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta).

 • Verkkovierailuhinnat: Nämä hinnat laskivat 1,5 senttiä vuonna 2010, mutta verkkovierailut maksavat edelleen kolme kertaa enemmän kuin kotimaanpuhelut. Digitaalistrategian tavoitteena on kotimaanpuhelujen ja verkkovierailujen välisen hintaeron häviäminen lähes kokonaan vuoteen 2015 mennessä.

 • Julkiset investoinnit tieto- ja viestintäteknologian t&k:hon: Julkiset menot eivät ylittäneet edellisvuoden 5,7 miljardin euron perustasoa. Niitä on tarpeen kasvattaa 6 prosenttia vuodessa, jotta ne digitaalistrategian tavoitteen mukaisesti kaksinkertaistuisivat 11 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä.

Onko komissio pysynyt tavoitteissa?

Digitaalistrategian 101 toimea ovat kaiken kaikkiaan edistyneet varsin hyvin. Lähes 10 prosenttia toimista on saatettu päätökseen, 80 prosenttia etenee suunnitelmien mukaan ja 10 prosenttia on viivästynyt.

Taustaa

Tulostaulu kattaa ajanjakson toukokuusta 2010 toukokuuhun 2011. Siihen liittyy sarja verkkojulkaisuja digitaalistrategian yksittäisistä näkökohdista, kuten sähköisistä viranomaispalveluista tai verkkoluottamuksesta ja ‑turvallisuudesta. Tulostaulu sisältää tietoja ja analyyseja, jotka aiemmin sisältyivät komission vuotuiseen seurantakertomukseen Euroopan sähköisen viestinnän sisämarkkinoista (IP/10/602).

Lisätietoja

MEMO/11/361

Tulostaulun verkkosivusto:

(http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm)

Tiedot jokaisen EU-jäsenvaltion laajakaistatilanteesta, internetin käytöstä, sähköisistä viranomaispalveluista ja telesääntelyn kehityksestä digitaalistrategian verkkosivustolla:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/countries/index_en.htm

Digitaalistrategian verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesin verkkosivusto: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitterissä: http://twitter.com/neeliekroeseu

Liite

Miten EU saavuttaa digitaalistrategian tavoitteita

Keltainen = 2010, sininen = 2011. Selityksissä mainitaan tavoitteet; ulkoviivalla tavoite saavutetaan 100-prosenttisesti; ellei toisin mainita, tavoitevuosi on 2015. Kaavio ei sisällä energiankäytön 20 prosentin vähentämistavoitetta1.

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2) 299 41 07

Linda Cain (+32 2) 299 90 19

1 :

Parhaillaan määritetään perustasoa ja kyseisen teknologian tosiasiallista vaikutusta energiankäytön kokonaisvähennykseen.


Side Bar