Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Euroopa Komisjoni pressiteade

Lennujaamad: Euroopa lennujaamade teenindusaegade tõhusam kasutamine annaks reisimisvõimaluse lisaks veel kuni 28 miljonile sõitjale

Euroopa Komisjoni tellimusel tehtud ja täna avaldatud uue uuringu kohaselt oleks 2025. aastaks võimalik saada majanduslikku kasu rohkem kui viis miljardit eurot, kui vaadata läbi Euroopa eeskirjad, mis käsitlevad Euroopa Liidu suurima sõitjate arvuga lennuväljadel maandumise ja õhkutõusmisega seotud teenindusaegade jaotamist. Tegeliku tulemusena oleks igal aastal võimalik Euroopa lennujaamades teenindada lisaks veel kuni 28 miljonit reisijat. Euroopa õhuruumis toimub praegu ligikaudu 26 000 lendu päevas. Kasvades aastas hinnanguliselt 5 %, on lennujaamade läbilaskevõime jõudmas küllastustasemeni, mis põhjustab ülekoormatust ja hilinemisi.

Transpordi eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles: „Meid paneb muretsema asjaolu, et praegune lennuväljadel maandumise ja õhkutõusmisega seotud teenindusaegade jaotamise süsteem ei ole tõhus. Seetõttu tuleb ette hilinemisi ja ülekoormatust. Täna avaldatud uurimusest saadi kinnitust, et Euroopa lennujaamade kaudu saaks igal aastal reisida lisaks veel kuni 28 miljonit reisijat. Selle küsimuse lahendamiseks kavatseme eeloleval sügisel teha seadusandliku ettepaneku.”

ELi teenindusaegade eeskirjade reformimisest saadav tulu

Ajavahemikul 2012–2025 võiks muudatustest saada puhast majandustulu rohkem kui viis miljardit eurot (nüüdispuhasväärtus). Kui rakendataks uuringus kindlaksmääratud süsteemimuudatusi, võiks lennujaamade praeguse läbilaskevõime juures teenindada aastas lisaks veel kuni 28 miljonit reisijat. Sotsiaalset kasu luuakse ka suureneva tööhõive näol. Kindlaksmääratud muudatused oleksid kooskõlas hiljuti avaldatud valges raamatus kehtestatud strateegiaga, milles lennujaamade läbilaskevõime optimeerimist peeti oluliseks sammuks Euroopa ühtse transpordipiirkonna kehtestamisel. Seepärast võiksid sellised muudatused aidata kaasa ELi paljude oluliste lennujaamade läbilaskevõimega seotud probleemide lahendamisele. Ülemaailmne finantskriis on põhjustanud transpordi vähendamist, kuid see suureneb taas ning keskpika ajavahemiku jooksul peaks nõudlus uuesti taastuma. Seetõttu ei ole lennujaama läbilaskevõime päris paljudes Euroopa lennujaamades nõudlusele vastav ning ülekoormatuse probleemid muutuvad üha teravamaks.

Mitu kindlaksmääratud probleemi

Uuringus tuuakse välja praeguse teenindusaegade jaotussüsteemi1 mitmed keerdküsimused, mis kõik koos takistavad suurima sõitjate arvuga lennujaamades vähese läbilaskevõime kõige optimaalsemat kasutamist, põhjustavad ülekoormatust ning pärsivad konkurentsi. Uuringus kindlaksmääratud probleemid on näiteks:

  • läbilaskevõime ebaotstarbekas kasutamine mõnes lennujaamas,

  • selliste ettevõtjate jätkuvad raskused, kes püüavad oma tegevust laiendada ülekoormatud lennujaamadesse, et pakkuda tõhusat konkurentsi turgu valitsevatele ettevõtjatele,

  • teenindusaegade ebapiisav koordineerimine,

  • järjepidevuse puudumine ühtse Euroopa taeva tegevuskava järgimisel.

Võimalikud lahendused

Uuringu autorid juhivad tähelepanu sellele, et kui lubatakse kehtestada turupõhised mehhanismid, saavad teenindusaegu kasutada sellised ettevõtjad, kes teevad seda parimal võimalikul viisil. Seega võiks muuta eeskirju, mille kohaselt osa vabadest teenindusaegadest jäetakse uustulnukate kasutada, ning tuleks kehtestada rangemad nõuded teenindusaegade kasutamise kohta (nt ettevõtjate suurema nõudluse puhul rangem nõue teenindusaegade minimaalse kasutamise kohta). Teenindusaegade jaotussüsteemi tööd saaks parandada teenindusaegade koordinaatorite suurema sõltumatuse ning selguse ja arusaadavusega, aga ka teenindusaegade õige kasutamise tagamisega. Lisaks sellele võiks teenindusaegade jaotussüsteemi muuta selleks, et viia see vastavusse Euroopa lennuliikluse juhtimissüsteemi reformiga ning tõhustada lennundusvõrgustiku paindlikkust.

Järgmised sammud

Eeloleval sügisel esitab komisjon meetmete paketi, milles käsitletakse lennujaamu, sh ka teenindusaegu.

Lisateave

http://ec.europa.eu/transport/air/studies/airports_en.htm

http://ec.europa.eu/transport/air/airports/slots_en.htm

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Teenindusaeg on koordinaatori antud luba kasutada lennuoperatsioone koordineerivas lennujaamas kõiki lennuteenuse pakkumiseks vajalikke lennujaama infrastruktuure maandumiseks või õhkutõusmiseks, nagu on määratletud nõukogu 18. jaanuari 1993. aasta määruses (EMÜ) nr 95/93 ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiste eeskirjade kohta.


Side Bar