Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa komisjon - Pressiteade

Euroopa Ülemkogu eesistuja ning komisjoni ja parlamendi president arutavad usujuhtidega demokraatlike õiguste ja vabaduste üle

Brüssel, 30. mai 2011 – Täna kohtusid Brüsselis komisjoni presidendi José Manuel Barroso kutsel ligikaudu 20 mõjukat risti-, juudi- ja islamiusu ning budistlike kogukondade esindajat. Kohtumise kaaseesistujad olid Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy. Arutati selle üle, kuidas saaks õigusi ja vabadusi edendades luua Euroopa ja selle naabrite vahel demokraatial ning ühisel heaolul põhineva partnerluse.

See oli juba seitsmes president Barroso 2005. aastal algatatud kohtumiste sarjas. Seekordne kohtumine toimus teist korda Lissaboni lepingu kontekstis, mille artiklis 17 nähakse ette, et Euroopa Liit peab usundite ja kirikukoguduste esindajatega „avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi”. Tänane kohtumine andis taas tunnistust sellest, kui tähtsaks Euroopa Liidu institutsioonid seda dialoogi peavad.

Komisjoni presidendi José Manuel Barroso sõnul on Euroopa Liidu ülesanne ja soov edendada demokraatiat, pluralismi, õigusriigi põhimõtteid, inimõigusi ja sotsiaalset õiglust mitte ainult Euroopas, vaid ka selle naabruskonnas asuvates riikides. „Ma usun kindlalt, et seda suudame me teha üksnes usukogukondade aktiivsel osalusel. Tänane arutelu kinnitas, et me kõik soovime ühiselt edendada demokraatlikke õigusi ja vabadusi, sealhulgas usuvabadust,” ütles Barroso.

Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek lisas: „Usukogukonnad on ELi riikide sotsiaalse sidususe üks alustalasid. Neil on oluline roll ka viimasel ajal meie naaberriikides toimunud muutustes. Euroopa Parlament on alati rõhutanud, et usuvabadus kuulub põhiliste inimõiguste hulka. EL peab naabruspoliitika raames tegema usurühmitustega koostööd mitmesugustes küsimustes, mis ulatuvad haridusest ja tervishoiust konfliktist toibuvate ühiskondade ülesehitamiseni.”

Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy ütles: „Ärgem unustagem ajalugu. Seda tehakse praegu Põhja-Aafrikas ja Araabia riikides. See on pikk tee vabaduse ja õigluse poole: väärtused, mis on kirjas ka Euroopa aluslepingutes. Seepärast ei saa meie, eurooplased, praegu muutuda kinnisemaks, vähem tolerantseks või näidata üles isekust, materialistlikkust või isegi rassismi. Väärtused ei püsiks ilma vaimse, usulise või eetilise toeta. Siin peitubki teie oluline roll. Kellelgi ei ole ainuõigust oluliste inimlike väärtuste üle, mis annavad meie elule ja ühiskondadele mõtte. Kuid peame olema teadlikud sellest, et ilma sellise toetuse ja impulsita võib kõik kokku kukkuda.”

Alates aasta algusest on Euroopa lähinaabruses toimunud erakorralised sündmused, mis meenutavad kaheksakümnendate lõpus ja üheksakümnendate alguses Kesk- ja Ida-Euroopat tabanud demokratiseerimislainet. Meil on oma naabritega ühine tulevik. Aprillis algatasid komisjon ning ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Vahemere piirkonna riikidega laiahaardelise partnerluse demokraatia ja ühise heaolu nimel. EL on oma lähikonnas vaieldamatult suurim rahastaja ja investor, kuid meie peamine soov on edendada ja kaitsta demokraatlikke õigusi ja vabadusi nii Euroopas kui ka väljaspool. Demokraatia on Euroopas valitseva rahu ja heaolu allikas ning EL tahab jagada neid hüvesid ka kõigi oma partneritega, eriti naaberriikidega.

Arutelu toimus avameelses ja avatud vaimus. 13 ELi liikmesriigi (Ühendkuningriik, Saksamaa, Rootsi, Ungari, Prantsusmaa, Belgia, Austria, Itaalia, Rumeenia, Kreeka, Küpros, Poola ja Madalmaad) ja kolmandate riikide (Venemaa ning Bosnia ja Hertsegoviina) usujuhid tunnustasid ELi meelekindlust suhete edendamisel naabritega. Nad väljendasid valmisolekut töötada kõrvuti Euroopa Liidu institutsioonidega, et edendada demokraatiat, inimõigusi ja põhivabadusi, mis on pluralistliku ja demokraatliku ühiskonna ülesehitamiseks vältimatud.

Kohtumisel osalesid ka Euroopa Parlamendi asepresident László Tökes, Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding ning volinikud John Dalli, Štefan Füle ja Cecilia Malmström.

Osalejate nimekiri: vt MEMO/11/359

„Partnerlus demokraatia ja ühise heaolu nimel”

Lisateave ELi ning usundite ja kirikukoguduste esindajate dialoogi kohta

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar