Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Kommissionens, Parlamentets og Det Europæiske Råds formænd har samlet religiøse ledere til drøftelse af demokratiske rettigheder og frihedsrettigheder

Bruxelles, den 30. maj 2011 - I dag mødtes en snes kristne, jødiske og muslimske ledere samt repræsentanter for buddistsamfundene i Bruxelles. Invitationen til mødet kom fra Kommissionens formand, José Manuel Barroso, og formandskabet for mødet bestod tillige af Europa-Parlamentets formand, Jerzy Buzek, og Det Europæiske Råds formand, Herman Van Rompuy. Formålet var at drøfte, hvordan man bedst kan fremme effektive demokratiske rettigheder og frihedsrettigheder, med henblik på udvikling af et partnerskab for demokrati og fælles velstand mellem EU og nabolandene.

Der er tale om det syvende møde i den serie årlige møder, som José Manuel Barroso indledte i 2005. Det er anden gang, at mødet finder sted inden for rammerne af Lissabontraktaten, som i artikel 17 fastsætter, at Unionen "opretholder en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog" med kirker, religiøse sammenslutninger og trossamfund. Mødet i dag viser endnu engang, hvor stor vægt EU-institutionerne lægger på denne dialog.

Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, udtalte, at "vores opgave og vores ambition er at fremme demokrati, pluralisme, retsstatsprincipper, menneskerettigheder og social retfærdighed ikke alene i Europa, men også i vores nabolande. Det er min overbevisning, at det ikke kan gøres uden aktiv medvirken af de religiøse samfund. Drøftelserne i dag bekræftede vores fælles engagement i at fremme demokratiske rettigheder og frihedsrettigheder, herunder også religions- og trosfrihed."

Europa-Parlamentets formand, Jerzy Buzek, tilføjede, at "religiøse samfund har meget stor betydning for samfundsstrukturerne i EU-landene. Det gælder også for den dynamiske udvikling, der er i gang i vores nabolande. Europa-Parlamentet har altid fremhævet, at religions- eller trosfrihed er en af de mest fundamentale menneskerettigheder. Det er derfor vigtigt, at EU i sin naboskabspolitik samarbejder med religiøse grupper om en lang række spørgsmål, lige fra uddannelse og sundhedsvæsen og til genopbygning af samfundene efter konflikter."

Formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy udtalte: "Vi må ikke glemme historien. Den er på march i Nordafrika og den arabiske verden – en lang march til frihed og retfærdighed, som jo netop er de værdier, de europæiske traktater bygger på. Det er derfor ikke tiden til, at vi europæere bliver mindre åbne, mindre tolerante, mere egoistiske eller materialistiske, endsige mere racistiske. Værdier kan ikke overleve uden åndelige, religiøse eller etiske impulser. Og det er her, I har en væsentlig rolle at spille. Ingen har monopol på alle de menneskelige værdier, der giver vores liv og vore samfund mening. Men uden disse impulser og uden denne drivkraft er der risiko for, at det hele falder sammen. Og det må vi ikke glemme."

Siden årets begyndelse har EU's nærmeste nabolande været præget af en række ekstraordinære begivenheder, der minder om de demokratiseringsbølger, vi så i Central- og Østeuropa i slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne. Vores fremtid er vi fælles om med vores nabolande. Tilbage i april indgik Kommissionen og EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik et ambitiøst partnerskab for demokrati og fælles velstand med det sydlige Middelhavsområde. EU er langt den største bidragsyder og investor i sine nabolande, men vi ønsker først og fremmest at fremme og beskytte demokratiske rettigheder og frihedsrettigheder ikke alene på vores eget kontinent, men også andre steder i verden. Det er demokrati, der har været nøglen til fred og velstand i Europa, og EU er fast besluttet på at dele disse goder med alle partnere og især med vores naboer.

Drøftelserne fandt sted i en åben og ærlig atmosfære. De religiøse ledere fra 13 EU-lande (Det Forenede Kongerige, Tyskland, Sverige, Ungarn, Frankrig, Belgien, Østrig, Italien, Rumænien, Grækenland, Cypern, Polen og Nederlandene) og fra tredjelande (Rusland og Bosnien-Herzegovina) hilste EU's beslutsomme, nye engagement over for sine nærmeste naboer velkomment. De gav udtryk for vilje til sammen med de europæiske institutioner at arbejde på at fremme demokrati, menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder, som har afgørende betydning for opbygningen af pluralistiske og demokratiske samfund.

I mødet deltog også Europa-Parlamentets næstformand, László Tökes, Europa-Kommissionens næstformand, Viviane Reding samt kommissærerne John Dalli, Stefan Füle og Cecilia Malmström.

Deltagerliste: se MEMO/11/359.

"Et partnerskab for demokrati og fælles velstand"

Mere om EU's dialog med religiøse sammenslutninger, kirker og trossamfund

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)


Side Bar