Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Europeiska kommissionen främjar demokrati och tillväxt i partnerländerna i Afrikanska unionen

Bryssel den 30 maj 2011: Afrikanska unionens (AU) kommission och Europeiska kommissionen möts i Bryssel för femte året i rad. De kommer att fortsätta arbetet med en gemensam agenda för det strategiska partnerskapet mellan Afrika och EU. Diskussionerna kommer särskilt att handla om två aktuella och akuta frågor: demokrati och tillväxt.

De demokratiska omvälvningarna i norra Afrika just nu behöver alla internationella aktörers helhjärtade stöd, så att den politiska och ekonomiska styrningen kan förbättras över hela den afrikanska kontinenten. Samtidigt är världen på väg ut ur den ekonomiska krisen, och både Afrika och Europa måste satsa på att snabbt få igång tillväxten. För Afrikas del bör tonvikten ligga på att åstadkomma en inkluderande och hållbar utveckling med sikte på att nå millennieutvecklingsmålen före 2015.

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso sade inför mötet att ”de uppmuntrande och historiska förändringarna i Afrika för med sig en enastående möjlighet att förbättra förbindelserna mellan våra världsdelar. Våra två kommissioner fortsätter att driva på det ambitiösa partnerskapet mellan Afrika och EU. Tillsammans kan vi skapa verkliga framsteg för människorna i Europa och Afrika genom att ta itu med globala problem, skapa fler möjligheter till handel, investeringar och inkluderande utveckling och genom att leva upp till människornas förväntningar på demokratiska reformer och social rättvisa.”

Det strategiska partnerskapet mellan Afrika och EU innebär en dialog mellan jämlika partner, vars gemensamma mål går längre än det traditionella förhållandet givare–mottagare. EU är Afrikas viktigaste handelspartner och stod 2009 för 36 % av all import till Afrika. De europeiska institutionerna är dessutom den näst största givaren av bistånd till Afrika i världen. Europeiska kommissionen har genom sina olika finansieringsinstrument ingått åtaganden för 24,4 miljarder euro för perioden 2007–2013 till stöd för den gemensamma Afrika–EU-strategin och dess tematiska partnerskap.

Diskussionerna syftar till att stärka det politiska och tekniska samarbetet mellan de två institutionerna, ge nya impulser till genomförandet av den gemensamma Afrika–EU-strategin och nya inslag i den kommande politiska agendan.

Forts.

Dagordning för mötet mellan de två kommissionerna

På mötesprogrammet står tematiska klustermöten mellan kommissionärer, bilaterala möten och ett plenarsammanträde som äger rum på morgonen den 1 juni.

Den 31 maj hålls klustermöten om politiska frågor, regional integration, handel och infrastruktur, sociala frågor, klimatförändring och miljöfrågor, ekonomisk styrning samt råvaror. Europeiska kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso och AU-kommissionens ordförande Jean Ping sammanträder bilateralt.

Den 1 juni hålls klustermöten om administrativt samarbete, jordbruk, tryggad livsmedelsförsörjning och livsmedelssäkerhet, vetenskap, IKT, rymdfrågor. Temat för det gemensamma plenarsammanträdet är ”Att befästa tillväxt och demokrati”.

Den 1 juni kl. 12.40 (bekräftas senare) håller ordförandena Jose Manuel Barroso och Jean Ping en gemensam presskonferens.

Det strategiska partnerskapet mellan Afrika och EU

I december 2007 antog 80 stats- och regeringschefer från Afrika och Europa den gemensamma strategin Afrika–EU i Lissabon. Båda sidorna var överens om att samarbeta för att främja gemensamma intressen och strategiska mål, som går utöver traditionella utvecklingsfrågor, utöver Afrika som geografiskt område och utöver den institutionella ramen genom deltagande av icke-statliga aktörer. Den gemensamma strategin utgör en långsiktig, gemensam vision av förbindelserna mellan Afrika och EU i en globaliserad värld. På grundval av denna vision och gemensamma principer fastställs inom ramen för den gemensamma strategin Afrika–EU åtta specifika partnerskap: fred och säkerhet; demokratiskt styre och mänskliga rättigheter; handel, regional integration och infrastruktur; millennieutvecklingsmålen; energi; klimatförändring; migration, rörlighet och sysselsättning; vetenskap, informationssamhället och rymden.

I november 2010 möttes afrikanska och europeiska ledare på nytt under temat ”Investeringar, ekonomisk tillväxt och sysselsättningsskapande” för att föra upp samarbetet mellan kontinenterna till en ny och mer ambitiös nivå. De bekräftade den gemensamma strategin för Afrika som den centrala politiska ramen för deras förbindelser. För att genomföra strategin antogs en gemensam handlingsplan för 2011–2013, som bl.a. innehåller konkreta åtgärder som ska inledas eller fortsätta på strategiska områden, med utgångspunkt i vad som uppnåtts sedan 2007.

Bakgrundsinformation om partnerskapet och dess åtta tematiska områden hittar du här: http://www.africa-eu-partnership.org/

Afrikanska unionen och dess kommission

AU inrättades 2002 och har nu 53 medlemsstater. Den är Afrikas främsta institution och viktigaste organisation. Dess främsta mål är att skapa enighet och solidaritet på kontinenten, åstadkomma politisk och ekonomisk integration, främja fred och säkerhet, demokratiska principer och institutioner samt hållbar utveckling.

AU-kommissionen är den viktigaste institutionen för den dagliga förvaltningen av Afrikanska unionen och Europeiska kommissionens viktigast samtalspartner i det strategiska partnerskapet mellan Afrika och EU. Kommissionen består av ordföranden, en vice ordförande och åtta kommissionärer. Den har sitt kontor i Addis Abeba och har 1 500 anställda.

För närmare upplysningar:

MEMO/11/351

Hemsida för generaldirektoratet för utveckling och samarbete EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_se.htm

Europeiska kommissionens ledamot med ansvar för utvecklingsfrågor, Andris Piebalgs hemsida:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar