Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európska komisia podporuje demokraciu a rast u svojich partnerov z Africkej únie

V Bruseli 30. mája 2011 – Komisia Africkej únie a Európska komisia sa stretávajú v Bruseli na svojom 5. výročnom zasadnutí kolégií. Dohodnú sa spolu na spoločnom programe strategického partnerstva EÚ a Afriky a ich diskusie sa budú zameriavať na dve naliehavé otázky, ktoré v súčasnosti vzbudzujú obavy: demokracia a rast.

Hlboké demokratické zmeny, ktoré v súčasnosti prebiehajú v Severnej Afrike, si zaslúžia plnú podporu všetkých medzinárodných aktérov, aby sa na celom africkom kontinente posilnilo politické a hospodárske riadenie. V čase, keď sa svet vynára z hospodárskej krízy, je hlavnou spoločnou výzvou pre Afriku aj Európu naštartovať rast a zamerať sa na inkluzívny a udržateľný rozvoj Afriky, pričom treba mať na pamäti dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov do roku 2015.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso pred zasadnutím uviedol: „Povzbudzujúce historické zmeny na africkom kontinente predstavujú výnimočné príležitosti, ako podporiť vzťahy medzi našimi kontinentmi. Naše dve komisie budú naďalej motormi ambiciózneho spoločného partnerstva EÚ a Afriky. Spolu môžeme dosiahnuť skutočný pokrok pre ľudí z Európy a Afriky, a to riešením globálnych problémov, vytvorením viacerých príležitostí pre obchod, investície a inkluzívny rozvoj a tým, že sa budeme venovať snahe ľudí o demokratické reformy a sociálnu spravodlivosť.“

Strategické partnerstvo EÚ a Afriky naďalej sleduje spoločné ciele nad rámec tradičných vzťahov darca-príjemca, a to v dialógu dvoch rovnocenných strán. Európska únia je pre africký kontinent najväčším obchodným partnerom. V roku 2009 z celkového dovozu do Afriky pochádzalo 36 % z Európy. Európske inštitúcie sú z celosvetového hľadiska takisto druhým najväčším darcom pre Afriku. Európska komisia vyčlenila 24,4 miliardy EUR prostredníctvom svojich rôznych finančných nástrojov na obdobie rokov 2007 – 2013 na podporu spoločnej stratégie EÚ a Afriky a jej tematických partnerstiev.

Cieľom diskusií je posilnenie politickej a technickej spolupráce medzi dvoma inštitúciami, poskytnutie nového stimulu, pokiaľ ide o vykonávanie spoločnej stratégie EÚ a Afriky, a poskytnutie návrhov pre budúci politický program.

Čítať ďalej

Program zasadnutia kolégií

Program zasadnutia dvoch komisií je rozdelený na tematické zasadnutia komisárov, bilaterálne zasadnutia a plenárne zasadnutie, ktoré sa uskutoční doobeda 1. júna.

Dňa 31. mája sa zasadnutia budú týkať týchto tém: politické záležitosti; regionálna integrácia, obchod a infraštruktúra; sociálne záležitosti; klimatické zmeny a životné prostredie; hospodárske riadenie a suroviny. Predseda José Manuel Barroso a predseda komisie Africkej únie Jean Ping sa stretnú na bilaterálnom zasadnutí.

Dňa 1. júna sa zasadnutia budú týkať týchto tém: administratívna spolupráca; poľnohospodárstvo, potravinová bezpečnosť a bezpečnosť potravín; veda, IKT a vesmír. Téma spoločného plenárneho zasadnutia dvoch kolégií je „Konsolidácia rastu a demokracie“.

Dňa 1. júna o 12:40 (ešte sa spresní) predseda José Manuel Barroso a predseda Komisie Africkej únie Jean Ping uskutočnia spoločnú tlačovú konferenciu.

Spoločné strategické partnerstvo EÚ a Afriky

80 hláv štátov a vlád z Afriky a Európy prijalo spoločnú stratégiu EÚ a Afriky v Lisabone v decembri 2007. Obe strany sa dohodli, že budú naďalej sledovať spoločné záujmy a strategické ciele nad rámec tradičných rozvojových otázok, nad rámec výlučnej geografickej oblasti pôsobnosti Afriky a inštitúcií s účasťou neštátnych aktérov. Spoločná stratégia načrtáva dlhodobú spoločnú víziu budúcich vzťahov EÚ a Afriky v globalizovanom svete. Na základe tejto vízie a spoločných zásad sa v spoločnej stratégii EÚ a Afriky definuje osem špecifických partnerstiev: mier a bezpečnosť; demokratická správa verejných vecí a ľudské práva; obchod, regionálna integrácia a infraštruktúra; miléniové rozvojové ciele; energetika; zmena klímy; migrácia, mobilita a zamestnanosť; veda, informačná spoločnosť a vesmír.

V novembri 2010 sa vedúci predstavitelia Afriky a EÚ opätovne stretli na zasadnutí, ktorého hlavnou témou sú „Investície, hospodársky rast a tvorba pracovných miest“ s cieľom posunúť spoluprácu medzi týmito dvomi kontinentmi na novú, vyššiu úroveň. Potvrdili, že spoločná stratégia je ústredným politickým rámcom pre ich vzťahy. Na vykonávanie tejto stratégie sa prijal spoločný akčný plán na roky 2011 – 2013 zahŕňajúci konkrétne opatrenia v strategických oblastiach, ktorých realizácia by sa mala začať alebo pokračovať, pričom sa vychádzalo z výsledkov, ktoré boli dosiahnuté od roku 2007.

Podkladové informácie o partnerstve a jeho ôsmich tematických oblastiach možno nájsť na adrese: http://www.africa-eu-partnership.org/

Africká únia a Komisia Africkej únie

Africká únia vznikla v roku 2002 a v súčasnosti má 53 členských štátov. Ide o poprednú africkú inštitúciu a hlavnú africkú organizáciu. Jej hlavnými cieľmi je dosiahnuť jednotnosť a solidaritu na kontinente, politickú a hospodársku integráciu, podporovať mier a bezpečnosť, demokratické zásady a inštitúcie, ako aj udržateľný rozvoj.

Komisia Africkej únie je kľúčovou inštitúciou pri každodennom riadení Africkej únie a hlavným účastníkom rozhovoru s Európskou komisiou v strategickom partnerstve EÚ a Afriky. Komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a ôsmich komisárov. Svoje sídlo má v Addis Abebe a v súčasnosti má 1 500 zamestnancov.

Viac informácií:

MEMO/11/351

Webová stránka Generálneho riaditeľstva pre rozvoj a spoluprácu EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Webová stránka Andrisa Piegbalsa, európskeho komisára pre rozvoj:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar