Navigation path

Left navigation

Additional tools

komisja europejska – komunikat prasowy

Komisja Europejska promuje demokrację i wzrost gospodarczy wraz z partnerami z Unii Afrykańskiej

Bruksela, 30 maja 2011 r. – Komisja Unii Afrykańskiej (UA) oraz Komisja Europejska spotykają się w Brukseli na piątej corocznej sesji obu gremiów. Przedmiotem obrad będą dalsze postępy w realizacji wspólnego programu strategicznego partnerstwa afrykańsko-unijnego, przy czym nacisk położony zostanie na dwie naglące aktualne kwestie: demokrację i wzrost gospodarczy.

Głębokie przemiany demokratyczne, które obecnie zachodzą w Afryce Północnej, zasługują na pełne poparcie wszystkich aktorów międzynarodowej sceny, w imię lepszego zarządzania sprawami politycznymi i gospodarczymi na całym afrykańskim kontynencie. Równocześnie, biorąc pod uwagę, że świat wychodzi właśnie z kryzysu gospodarczego, kluczowym wspólnym wyzwaniem zarówno dla Afryki, jak i Europy jest zainicjowanie nowej fazy wzrostu oraz skoncentrowanie się na zapewnieniu w Afryce trwałego wzrostu, z którego korzyści odniesie jak najszerszy krąg osób, starając się przy tym zdecydowanie dążyć do zrealizowania milenijnych celów rozwoju do 2015 r.

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso stwierdził przed tym spotkaniem: „Historyczne przemiany na kontynencie afrykańskim stwarzają sprzyjającą atmosferę i ogromne pole do poprawy stosunków między naszymi kontynentami. Obie komisje będą w dalszym ciągu pełnić rolę czynników napędzających realizację ambitnego wspólnego unijno-afrykańskiego partnerstwa. Razem możemy osiągnąć realne postępy dla ludności w Europie i Afryce poprzez podejmowanie globalnych wyzwań, tworzenie większych możliwości handlu, inwestycji oraz integracyjnego wzrostu, oraz poprzez dążenie do zaspokojenia aspiracji ludności oczekującej demokratycznych przemian i sprawiedliwości społecznej.

Strategiczne partnerstwo między Afryką i UE ma na celu realizację wspólnych założeń wykraczających poza tradycyjne stosunki darczyńca-beneficjent pomocy, w ramach dialogu między równymi sobie stronami. UE jest największym partnerem handlowym afrykańskiego kontynentu. W 2009 r. 36% towarów sprowadzonych do Afryki pochodziło z Europy. Europejskie instytucje są także drugim największym na świecie darczyńcą dla Afryki. Komisja Europejska przeznaczyła w ramach różnych instrumentów finansowych na lata 2007-2013 kwotę 24,4 mld euro na wsparcie afrykańsko-unijnej strategii oraz powiązanych partnerstw tematycznych.

Dyskusja ma doprowadzić do pogłębienia współpracy politycznej i technicznej między obiema instytucjami, zapewnić nowy impet dla realizacji wspólnej afrykańsko-unijnej strategii oraz elementy przyszłego programu politycznego.

Verte

Program spotkania obu gremiów

Program spotkania między obiema komisjami został podzielony na tematyczne spotkania komisarzy odpowiadających za określone dziedziny, spotkania dwustronne oraz sesję plenarną, która odbędzie się 1 czerwca rano.

31 maja odbędą się spotkania poświęcone następującym dziedzinom: sprawy polityczne; integracja regionalna, handel i infrastruktura; sprawy społeczne; zmiany klimatyczne i środowisko naturalne; zarządzanie gospodarką i surowce. Przewodniczący José Manuel Barroso oraz przewodniczący UA Jean Ping odbędą dwustronne spotkania.

1 czerwca odbędą się spotkania poświęcone następującym dziedzinom: współpraca administracyjna; rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności; nauka, technologie informacyjno-komunikacyjne, przestrzeń kosmiczna. Tematem wspólnej sesji plenarnej obu gremiów będzie „Konsolidacja wzrostu gospodarczego i demokracji”.

W dniu 1 czerwca o godz. 12.40 przewodniczący José Manuel Barroso oraz przewodniczący UA Jean Ping odpowiedzą na pytania dziennikarzy na wspólnej konferencji prasowej.

Wspólne partnerstwo strategiczne afrykańsko-unijne

80 szefów państw i rządów z Afryki i Europy przyjęło wspólną strategię afrykańsko-unijną w Lizbonie w grudniu 2007 r. Obie strony uzgodniły, że będą razem realizować wspólne interesy i strategiczne cele, wykraczając poza tradycyjne kwestie rozwojowe, nie ograniczając się jedynie do geograficznego terytorium Afryki oraz działań instytucji, i uwzględniając udział podmiotów niepaństwowych. Wspólna strategia nakreśla długofalową wspólną wizję przyszłych afrykańsko-unijnych stosunków w zglobalizowanym świecie. Na bazie tej wizji oraz wspólnych zasad we wspólnej strategii unijno-afrykańskiej określono osiem szczególnych partnerstw: pokój i bezpieczeństwo; demokratyczne rządy i prawa człowieka; handel, integracja regionalna i infrastruktura; milenijne cele rozwoju; energia, zmiany klimatu; migracje, mobilność i zatrudnienie; nauka, społeczeństwo informacyjne i przestrzeń kosmiczna.

W listopadzie 2010 r. przywódcy afrykańscy i unijni spotkali się ponownie, by omówić nadrzędny temat: „Inwestycje, wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy” oraz przenieść współpracę między oboma kontynentami na nowy, bardziej ambitny poziom. Potwierdzili oni, że wspólna afrykańska strategia stanowi podstawowe ramy polityczne ich stosunków. Aby zrealizować strategię, przyjęty został wspólny plan działania na lata 2011-2013, w tym konkretne działania, jakie będą prowadzone lub zostaną podjęte w obszarach strategicznych, przy wykorzystaniu osiągnięć uzyskanych od 2007 r.

Informacje o kontekście partnerstwa oraz ośmiu dziedzinach tematycznych dostępne są na następującej stronie internetowej:

http://www.africa-eu-partnership.org/

Unia Afrykańska i Komisja Unii Afrykańskiej

UA została stworzona w 2002 r. i zrzesza obecnie 53 państw członkowskich. Jest to pierwsza instytucja i najważniejsza afrykańska organizacja. Jej główne cele to doprowadzenie do jedności i solidarności na kontynencie, uzyskanie integracji politycznej i gospodarczej, wspieranie pokoju i bezpieczeństwa, zasad i instytucji demokratycznych, jak również trwałego rozwoju.

Komisja UA jest kluczową instytucją w bieżącym zarządzaniu Unią Afrykańską oraz głównym partnerem Komisji Europejskiej w ramach strategicznego partnerstwa afrykańsko-unijnego. Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz ośmiu komisarzy. Jej siedzibą jest Addis Abeba, a personel składa się z 1500 osób.

Więcej informacji:

MEMO/11/351

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_pl.htm

Strona internetowa europejskiego komisarza ds. rozwoju, Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontakt :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar