Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisija kopā ar Āfrikas Savienības partneriem veicina demokrātiju un izaugsmi

Āfrikas Savienības (ĀS) Komisija un Eiropas Komisija tiksies 2011. gada 30. maijā Briselē piektās ikgadējās abu kolēģiju sanāksmes ietvaros. Tās turpinās īstenot ES un Āfrikas stratēģiskās partnerības kopīgo programmu un apspriežu laikā koncentrēsies uz diviem neatliekamiem un aktuāliem jautājumiem, proti, demokrātiju un izaugsmi.

Atbalstot Ziemeļāfrikā pašlaik notiekošās plašās pārmaiņas demokrātijas jomā, visiem starptautiskajiem dalībniekiem būtu jāsniedz liels ieguldījums, lai Āfrikas kontinentā pastiprinātu politikas un ekonomikas pārvaldību. Tā kā pasaule atgūstas no ekonomikas krīzes, svarīgs Āfrikas un Eiropas kopīgais mērķis ir dot impulsu izaugsmei un koncentrēties uz visaptverošu un ilgtspejīgu izaugsmi Āfrikā, vienlaikus cenšoties līdz 2015. gadam sasniegt Tūkstošgades attīstības mērķus.

Pirms minētās sanāksmes Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu teica: „Vēsturisku izmaiņu veicināšana Āfrikas kontinentā sniedz milzīgas iespējas, lai uzlabotu attiecības starp mūsu kontinentiem. Abas komisijas turpinās darboties kā ES un Āfrikas vērienīgās partnerības dzinējspēks. Kopā mēs varam panākt īstu progresu Eiropas un Āfrikas iedzīvotāju labā, piemēram, risinot globālos jautājumus, radot vairāk iespēju tirdzniecībai, ieguldījumiem un visaptverošai attīstībai, kā arī piepildot iedzīvotāju cerības panākt demokrātiskas reformas un sociālo taisnīgumu.”

Šajā stratēģiskajā partnerībā Āfrika un ES ka līdzvērtīgas partneres risina dialogu un īsteno kopīgus mērķus, kas ir plašāki par tradicionālo līdzekļu devēja – saņēmēja konceptu. ES ir Āfrikas kontinenta lielākā tirdzniecības partnere, piemēram, 2009. gadā imports no Eiropas veidoja 36 % no kopējā importa Āfrikā. Eiropas iestādes ir otrai lielākais līdzekļu devējs Āfrikai. Laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam Eiropas Komisija, izmantojot dažādus finanšu instrumentus, ir piešķīrusi 24,4 miljardus eiro, lai atbalstītu ES un Āfrikas kopējo stratēģiju un tās tematiskās partnerības.

Apspriežu mērķis ir pastiprināt politisko un tehnisko sadarbību starp abām iestādēm, dot jaunu stimulu ES un Āfrikas kopējās stratēģijas īstenošanai un nodrošināt turpmākās politiskās programmas elementus.

turpinājums

Kolēģiju sanāksmes programma

Abu komisiju sanāksmes programmā ietilpst komisāru tematiskās sanāksmes, divpusējās sanāksmes un plenārsēde, kas notiks 1. jūnija rītā.

Tematiskajās sanāksmēs, kas notiks 31. maijā, tiks izskatīti šādi jautājumi: politikas lietas; reģionālā integrācija, tirdzniecība un infrastruktūra; sociālās lietas; klimata pārmaiņas un vide; ekonomikas pārvaldība un izejmateriāli. Priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un ĀS Komisijas priekšsēdētājs Žans Pings tiksies divpusējā sanāksmē.

Tematiskajās sanāksmēs, kas notiks 1. jūnijā, tiks izskatīti šādi jautājumi: administratīvā sadarbība; lauksaimniecība, pārtikas nodrošinājums un nekaitīgums; zinātne, IKT un kosmoss. Abu kolēģiju kopīgās plenārsēdes temats ir „Izaugsmes un demokrātijas nostiprināšana”.

Priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un ĀS Komisijas priekšsēdētājs Žans Pings 1. jūnijā plkst. 12.40 (tiks precizēts) piedalīsies kopīgā preses konferencē.

Āfrikas un ES kopējā stratēģiskā partnerība

Astoņdesmit valstu un valdību vadītāji no Āfrikas un Eiropas 2007. gada decembrī Lisabonā pieņēma Āfrikas un ES kopējo stratēģiju. Abas puses piekrita īstenot kopīgās intereses un stratēģiskos mērķus, paplašinot tradicionālos attīstības jautājumus, ģeogrāfiskajā jomā bez Āfrikas ietverot arī citus reģionus un sadarbībā iesaistot ne tikai iestādes, bet arī nevalstiskos dalībniekus. Šajā kopējā stratēģijā ir ietverts kopīgs ilgtermiņa redzējums par Āfrikas un ES turpmākajām attiecībām globalizētajā pasaulē. Pamatojoties uz šo redzējumu un kopīgajiem principiem, Āfrikas un ES kopējās stratēģijas ietvaros ir noteiktas astoņas konkrētas partnerības šādās jomās: miers un drošība; demokrātiska pārvaldība un cilvēktiesības; tirdzniecība, reģionālā integrācija un infrastruktūra; Tūkstošgades attīstības mērķi (TAM); enerģētika; klimata pārmaiņas; migrācija, mobilitāte un nodarbinātība; zinātne, informācijas sabiedrība un kosmoss.

Āfrikas un Eiropas valstu vadītāji atkārtoti tikās 2010. gada novembrī, lai apspriestu pamattēmu "Ieguldījumi, ekonomiskā izaugsme un darba vietu radīšana" un lai virzītu abu kontinentu sadarbību uz jaunu un vērienīgāku līmeni. Viņi apstiprināja, ka ES un Āfrikas kopējā stratēģija ir centrālais politikas satvars abu partneru attiecībās. Lai īstenotu šo stratēģiju, tika pieņemts kopējais rīcības plāns 2011.–2013. gadam, tostarp konkrēti pasākumi, kas jāturpina vai jāuzsāk stratēģiskās jomās, pamatojoties uz sasniegto kopš 2007. gada.

Pamatinformācija par šo partnerību un astoņām tematiskajām jomām pieejama šādā tīmekļa vietnē: http://www.africa-eu-partnership.org/

Āfrikas Savienība un Āfrikas Savienības Komisija

ĀS tika izveidota 2002. gadā, un šobrīd tajā ir 53 dalībvalstis. Tā ir Āfrikas pirmā iestāde un galvenā organizācija. Tās galvenie mērķi ir nodrošināt vienotību un solidaritāti kontinentā, panākt politisko un ekonomisko integrāciju, veicināt mieru un drošību, atbalstīt demokrātijas principus un iestādes, kā arī veicināt ilgtspējīgu attīstību.

ĀS Komisija ir nozīmīgākā iestāde Āfrikas Savienības ikdienas pārvaldē un galvenā Eiropas Komisijas sarunu partnere Āfrikas un ES stratēģiskās partnerības ietvaros. Komisijā piedalās priekšsēdētājs, viņa vietnieks un astoņi komisāri. Tās galvenā mītne atrodas Adisabebā, un pašreiz tai ir 1500 darbinieku.

Plašāka informācija:

MEMO/11/351

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar