Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Komissio tukee demokratiakehitystä ja kasvua yhteistyössä Afrikan unionin kanssa

Bryssel 30. toukokuuta 2011 - Afrikan unionin (AU) komissio ja Euroopan komissio kokoontuvat Brysselissä viidennen kerran vuosittaiseen tapaamiseensa. Kokouksessa keskustellaan Afrikan ja EU:n yhteisestä kumppanuusstrategiasta ja keskitytään ajankohtaisiin demokratiakehitystä ja kasvua koskeviin kysymyksiin. Keskustelut tähtäävät poliittisen ja teknisen yhteistyön kehittämiseen. Tarkoitus on myös vauhdittaa yhteisen EU-Afrikka-strategian täytäntöönpanoa ja tarkastella tulevia poliittisia kysymyksiä.

Pohjois-Afrikassa käynnissä olevat syvälliset demokratiamuutokset edellyttävät kansainvälisiltä toimijoilta vahvaa tukea. Päämääränä on oltava poliittisen ja taloudellisen hallinnon lujittaminen koko Afrikassa. Samalla kun eri puolilla maailmaa ollaan toipumassa talouskriisistä, Afrikan ja Euroopan yhteisenä haasteena on vauhdittaa kasvua ja keskittyä osallistavaan ja kestävään kehitykseen Afrikassa. Vuosituhannen kehitystavoitteet on pidettävä mielessä, ja vakaana tavoitteena on saavuttaa ne vuoteen 2015 mennessä.

"Afrikan rohkaisevat historialliset muutokset tarjoavat erinomaisen tilaisuuden kehittää Afrikan ja Euroopan välisiä suhteita. Molemmat komissiot jatkavat keskeisiä tehtäviään EU:n ja Afrikan yhteisen kumppanuuden vauhdittajina. Yhdessä voimme saavuttaa todellista kehitystä Euroopan ja Afrikan kansalaisille. Meidän on puututtava globaaleihin ongelmiin ja luotava enemmän mahdollisuuksia kaupankäyntiin, sijoituksiin ja osallistavaan kehitykseen. Meidän on myös vastattava kansalaisten toiveisiin demokratian uudistamisesta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta", sanoo komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ennen kokousta.

Afrikan ja EU:n välinen strateginen kumppanuus tähtää yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen perinteistä avunantaja–vastaanottaja-asetelmaa kattavammin. Sen lähtökohtana on tasa-arvoisten kumppaneiden välinen vuorovaikutus. EU on Afrikan suurin kauppakumppani. Vuonna 2009 kaikesta tuonnista Afrikkaan 36 prosenttia oli lähtöisin Euroopasta. EU:n toimielimet ovat myös toiseksi suurin avunantaja Afrikalle. Euroopan komissio on budjetoinut kaudella 2007–2013 yhteisen EU-Afrikka-strategian ja siihen liittyvien kumppanuusjärjestelyjen tukemiseen 24,4 miljardia euroa eri rahoitusvälineidensä kautta.

jatkuu seuraavalla sivulla

Kokouksen asialista

Komissioiden välisen kokouksen asialista on jaettu aihepiireittäin komissaarien kokouksiin, kahdenvälisiin kokouksiin ja täysistuntoon (joka pidetään 1.6. aamulla).

31.5. pidettävissä kokouksissa käsiteltävät aiheet ovat: poliittiset asiat; alueellinen yhdentyminen, kauppa ja infrastruktuurit; sosiaalisasiat; ilmastonmuutos ja ympäristöasiat; taloushallinto ja raaka-aineet. Puheenjohtaja José Manuel Barroso ja AU:n komission puheenjohtaja Jean Ping tapaavat kahdenvälisessä kokouksessa.

1.6. pidettävissä kokouksissa käsiteltävät aiheet ovat: hallinnollinen yhteistyö; maatalous, elintarvikkeiden saatavuus ja turvallisuus; tiede, TVT, avaruus. Komissioiden välisen täysistunnon pääteemana on kasvun ja demokratiakehityksen vahvistaminen.

1.6. klo 12.40 (aika vahvistetaan myöhemmin) puheenjohtaja José Manuel Barroso ja AU:n komission puheenjohtaja Jean Ping pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden.

Afrikan ja EU:n yhteinen strateginen kumppanuus

Yhteensä 80 Afrikan ja Euroopan valtioiden ja hallitusten päämiestä hyväksyi yhteisen EU-Afrikka-strategian Lissabonissa joulukuussa 2007. Molemmat osapuolet sopivat tavoittelevansa yhteistä etua ja strategisia tavoitteita yhdessä. Tavoitteet ovat perinteisiä kehitysyhteistyökysymyksiä laaja-alaisempia, ne eivät rajoitu pelkästään Afrikan alueelle ja niihin pyrkivät instituutioiden lisäksi valtiosta riippumattomat toimijat. Yhteinen strategia sisältää yhteisen pitkän aikavälin vision Afrikan ja EU:n suhteista globalisoituneessa maailmassa. Tämä visio ja yhteiset periaatteet ovat lähtökohtana yhteisessä EU-Afrikka-strategiassa määritetyille erityiskumppanuuksille seuraavilla aloilla: rauha ja turvallisuus; demokraattinen hallinto ja ihmisoikeudet; kauppa, alueellinen yhdentyminen ja infrastruktuurit; vuosituhannen kehitystavoitteet; energia; ilmastonmuutos; muuttoliike, liikkuvuus ja työllisyys; tiede, tietoyhteiskunta ja avaruus.

Afrikan ja EU:n päämiehet tapasivat uudelleen marraskuussa 2010, ja keskustelujen pääteemana olivat sijoitukset, talouskasvu ja työpaikkojen luominen. Tavoitteena oli kehittää maanosien välistä yhteistyötä uudelle kunnianhimoisemmalle tasolle. Yhteinen Afrikka-strategia vahvistettiin yhteistyösuhteiden poliittiseksi perustaksi. Strategian toteuttamiseksi hyväksyttiin yhteinen toimintasuunnitelma vuosiksi 2011–2013. Siihen sisältyy strategisilla aloilla toteutettavia tai käynnistettäviä konkreettisia toimia vuodesta 2007 toteutuneiden saavutusten pohjalta.

Taustatietoja kumppanuudesta ja kahdeksasta painopistealasta on verkkosivuilla:

http://www.africa-eu-partnership.org/

Afrikan unioni ja Afrikan unionin komissio

AU perustettiin vuonna 2002, ja siinä on tällä hetkellä 53 jäsenvaltioita. Se on Afrikan merkittävin organisaatio. Sen päätavoitteita ovat maanosan yhtenäisyyden ja solidaarisuuden kehittäminen, poliittinen ja taloudellinen yhdentyminen, rauhan ja turvallisuuden edistäminen, demokratiaperiaatteiden ja instituutioiden kehittäminen sekä kestävän kehityksen saavuttaminen.

AU:n komissio vastaa Afrikan unionin päivittäisen toiminnan johtamisesta. Se on Euroopan komission pääasiallinen neuvottelukumppani yhteistä EU-Afrikka-strategiaa koskevissa asioissa. AU:n komissio koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja kahdeksasta komissaarista. Sen päätoimipaikka on Addis Abebassa, ja sen palveluksessa on nykyisin 1 500 henkilöä.

Lisätietoja:

MEMO/11/351

Kehitys- ja yhteistyöpääosasto – EuropeAidin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgsin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Lisätietoja:

Catherine Ray (+32-2) 296 99 21

Wojtek Talko (+32-2) 297 85 51


Side Bar