Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - pressiteade

Euroopa Komisjon edendab Aafrika Liidu partneritega demokraatiat ja majanduskasvu

Brüssel, 30. mai 2011 – Aafrika Liidu Komisjoni ja Euroopa Komisjoni esindajad kohtuvad Brüsselis 5. iga-aastasel kolleegiumite kohtumisel. Kohtumisel jätkatakse arutlusi Aafrika–ELi strateegilist partnerlust käsitleva ühise tegevuskava üle ning keskendutakse kahele praegu kõige aktuaalsemale küsimusele: demokraatiale ja majanduskasvule.

Praegu Põhja-Aafrikas aset leidvad põhjalikud demokraatlikud muutused väärivad kõigi rahvusvaheliste osalejate täielikku toetust. Kõnealuse toetuse eesmärk on tõhustada kogu Aafrika mandril hea valitsemistava järgimist nii poliitilises kui ka majanduselus. Samal ajal, kui maailm majanduskriisist taastub, on nii Aafrika kui ka Euroopa ees ühine kohustus anda uus tõuge majanduskasvule ning keskenduda Aafrika kaasavale ja jätkusuutlikule arengule, pidades rangelt kinni eesmärgist saavutada aastatuhande arengueesmärgid aastaks 2015.

Komisjoni president José Manuel Barroso ütles enne kohtumist: „Julgustavad ajaloolised muutused Aafrikas pakuvad suurepäraseid võimalusi tugevdada kahe mandri vahelisi suhteid. Kaks komisjoni jätkavad tööd ambitsioonika ELi ja Aafrika ühispartnerluse mootorina. Koos võime eurooplaste ja aafriklaste jaoks palju ära teha, näiteks otsides lahendusi üleilmsetele probleemidele, luues paremad tingimused kauplemiseks, investeeringuteks ja kaasavaks arenguks ning aidates kaasa inimeste püüdlustele demokraatlike reformide ja sotsiaalse õigluse suunas.”

Aafrika ja ELi strateegiline partnerlus järgib võrdsete osapoolte vahelises dialoogis ühiseid eesmärke, mis lähevad kaugemale traditsioonilisest abiandja ja abisaaja suhtest. EL on Aafrika suurim kaubanduspartner. 2009. aastal moodustas Euroopa osa Aafrika koguimpordist 36%. Euroopa institutsioonid on Aafrikale abiandjate seas maailmas teisel kohal. Euroopa Komisjon on ajavahemikuks 2007–2013 eraldanud erinevate finantsvahendite kaudu Aafrika ja ELi ühisstrateegia ning selle temaatiliste partnerluste toetuseks kokku 24,4 miljardit eurot.

Arutelude eesmärk on tugevdada kahe institutsiooni vahelist poliitilist ja tehnilist koostööd ning anda uus tõuge Aafrika ja ELi ühisstrateegia rakendamisele. Samuti on kavas esitada tulevase poliitilise programmi jaoks ettepanekuid.

Jätkub

Kolleegiumite kohtumiste päevakava

Kahe komisjoni kohtumiste programm koosneb volinike temaatilistest kohtumistest, kahepoolsetest kohtumistest ja täiskogu istungist, mis toimub 1. juuni hommikul.

31. mail toimuvad temaatilised kohtumised hõlmavad järgmisi valdkondi: poliitilised küsimused, piirkondlik integratsioon, kaubandus ja infrastruktuur; sotsiaalküsimused, kliimamuutused ja keskkond; majanduse juhtimine ja toorained. Omavahel kohtuvad president Jose Manuel Barroso ja Aafrika Liidu Komisjoni esimees Jean Ping.

1. juunil toimuvad temaatilised kohtumised hõlmavad järgmisi valdkondi: halduskoostöö; põllumajandus, toiduga kindlustatus ja toiduohutus; teadus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, kosmos. Kahe kolleegiumi ühise täiskogu istungi teemaks on „Majanduskasvu ja demokraatia konsolideerimine”.

1. juunil kell 12.40 (kinnitamata andmetel) annavad president Jose Manuel Barroso ja Aafrika Liidu Komisjoni esimees Jean Ping ühise pressikonverentsi.

Aafrika ja ELi ühine strateegiline partnerlus

Aafrika ja ELi ühisstrateegia kiitsid 2007. aasta detsembris Lissabonis heaks 80 Aafrika ja Euroopa riigipead ning valitsusjuhti. Mõlemad osapooled otsustasid jätkata traditsioonilisest arengupoliitikast kaugemale ulatuvate, mitte ainult Aafrika ja institutsioonidega piirduvate, ühist huvi pakkuvate valdkondade ja strateegiliste eesmärkide toetamist, kuhu kaasatakse ka valitsusvälised osalejad. Ühisstrateegias esitatakse pikaajaline jagatud arusaam Aafrika ja ELi vahelistest suhetest üleilmastuvas maailmas. Nimetatud arusaamale ja ühistele põhimõtetele toetudes määratletakse Aafrika ja ELi ühisstrateegias kaheksa konkreetset partnerlust: rahu ja julgeolek; demokraatlik valitsemistava ja inimõigused; kaubandus, piirkondlik integratsioon ja infrastruktuur; aastatuhande arengueesmärgid; energeetika, kliimamuutused; ränne, liikuvus ja tööhõive; teadus, infoühiskond ja kosmos.

Euroopa ja Aafrika juhid kohtusid 2010. aasta novembris uuesti, et viia kahe mandri vaheline koostöö uuele tasemele. Kohtumise peateemaks olid investeeringud, majanduskasv ja töökohtade loomine. Kohtumisel osalenud kinnitasid Aafrika ühisstrateegia tähtsust omavaheliste suhete keskse poliitilise raamistikuna. Kõnealuse strateegia rakendamiseks võeti vastu 2011.–2013. aasta ühine tegevuskava, milles arvestatakse alates 2007. aastast tehtud edusammudega ja nähakse ette strateegilistes valdkondades võetavad meetmed.

Partnerluse ja selle kaheksa temaatilise valdkonna kohta leiab taustteavet veebisaidilt http://www.africa-eu-partnership.org/

Aafrika Liit ja Aafrika Liidu Komisjon

Aafrika Liit loodi 2002. aastal ja praegu on organisatsioonil 53 liiget. Tegemist on Aafrika kõige esinduslikuma ja olulisema organisatsiooniga. Organisatsiooni põhieesmärkideks on Aafrika mandril ühtsuse ja solidaarsuse saavutamine, samuti püüeldakse poliitilise ja majandusliku integratsiooni poole, edendatakse rahu ja julgeolekut, demokraatlikke põhimõtteid ja institutsioone ning jätkusuutlikku arengut.

Aafrika Liidu Komisjon on Aafrika Liidu igapäevase juhtimise eest vastutav institutsioon ning Euroopa Komisjoni peamine partner Aafrika ja ELi strateegilises partnerluses. Komisjon koosneb esimehest, aseesimehest ja kaheksast volinikust. Organisatsiooni peakorter asub Addis Abebas ning sellel on praegu 1500 kaastöötajat.

Lisateave:

MEMO/11/351

Arengu ja koostöö peadirektoraadi EuropeAid veebisait:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Euroopa Komisjoni arenguvoliniku Andris Piebalgsi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktisikud:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar