Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropská komise podporuje demokracii a růst u svých partnerů v Africké unii

Brusel, 30. května 2011 – Komise Africké unie (AU) a Evropská komise zasedají v Bruselu na pátém každoročním společném setkání obou komisí. Pokročí ve zpracovávání agendy Strategického partnerství Afrika-EU a zaměří svoji diskusi na dvě současné naléhavé otázky: demokracii a růst.

Hluboké demokratické změny, které v současnosti probíhají v severní Africe si zaslouží upřímnou podporu všech mezinárodních aktérů s cílem posílit politické řízení a správu ekonomických záležitostí na celém africkém kontinentu. Svět se současně zotavuje z hospodářské krize a klíčovou společnou výzvou pro Afriku a Evropu je nastartovat hospodářský růst a zaměřit se na udržitelný rozvoj podporující začlenění při úsilí o dosažení rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015.

Předseda Komise José Manuel Barroso uvedl před zasedáním: „Povzbudivé historické změny na africkém kontinentu představují ohromné příležitosti pro posílení vazeb mezi našimi kontinenty. Naše dvě komise budou nadále fungovat jako motor ambiciózního společného partnerství EU-Afrika. Společně můžeme dosáhnout skutečného pokroku pro evropský a africký lid, a to řešením globálních otázek, vytvářením více příležitostí pro obchod, investice a rozvoj, který podporuje začlenění a naplňováním touhy lidu po demokratických reformách a sociální spravedlnosti.

Strategické partnerství mezi Afrikou a EU sleduje společné cíle, které leží mimo rámec tradičního vztahu dárce-příjemce, a to v rámci dialogu dvou rovnocenných partnerů. EU je hlavním obchodním partnerem afrického kontinentu. V roce 2009 pocházelo 36 % celkových afrických dovozů z Evropy. Evropské instituce jsou rovněž celosvětově druhým největším dárcem pro Afriku. Pro období 2007-2013 vyčlenila Evropská komise v rámci různých finančních nástrojů 24,4 mld. EUR na podporu společné strategie EU-Afrika a jejích tematických partnerství.

Diskuse se zaměřují na posílení politické a technické spolupráce mezi těmito dvěma institucemi, poskytují neotřelé impulsy pro provádění společné strategie EU-Afrika a prvky pro budoucí politickou agendu.

Další informace viz níže

Agenda zasedání obou komisí

Program zasedání obou komisí je rozdělen mezi zasedání komisařů zaměřených na jednotlivá témata, bilaterální zasedání a plenární zasedání, které se koná dne 1. června dopoledne.

Dne 31. května se tematická zasedání budou týkat: politických věcí; regionální integrace, obchodu a infrastruktury; sociálních věcí; změny klimatu a životního prostředí; správy ekonomických záležitostí a surovin. Předseda Jose Manuel Barroso a předseda Komise AU Jean Ping se setkají na bilaterálním zasedání.

Dne 1. června se tematická zasedání budou týkat: správní spolupráce; zemědělství, zajišťování a bezpečnosti potravin; vědy, informační a komunikační technologie, otázek vesmíru. Tématem společného plenárního zasedání obou komisí je „Kontinuální růst a demokracie“.

Společná tisková konference předsedy Jose Manuel Barroso a předsedy Komise AU Jean Ping se bude konat 1. června v 12.40 (bude upřesněno).

Společné strategické partnerství mezi Afrikou a EU

Společná strategie EU-Afrika byla přijata 80 hlavami států a vlád z Afriky a Evropy v Lisabonu v prosinci 2007. Obě strany souhlasily, že budou prosazovat společné zájmy a společné strategické cíle, nad rámec směřování tradiční rozvojové politiky, mimo výlučný geografický rozsah Afriky a mimo tradiční instituce, s účastí nevládních aktérů. Společná strategie zdůrazňuje dlouhodobou sdílenou vizi budoucích vztahů Afriky a EU v globalizovaném světě. Na základě této vize a společných principů definuje společná strategie Afriky a EU osm specifických partnerství: mír a bezpečnost; demokratické vládnutí a lidská práva; obchod, regionální integrace a infrastruktura; Rozvojové cíle tisíciletí; energie; změna klimatu; migrace, mobilita a zaměstnanost; věda, informační společnost a vesmír.

Nad zastřešujícím tématem „Investice, hospodářský růst a tvorba pracovních míst“ zasedali v listopadu 2010 hlavní politici z EU a Afriky, aby posunuli spolupráci mezi oběma kontinenty na novou, ambicióznější úroveň. Potvrdili společnou strategii EU-Afrika jakožto ústřední politický rámec pro svoje vztahy. Pro provádění této strategie byl přijat společný akční plán na období 2011–2013 s konkrétními opatřeními, jež mají být prováděna nebo zahájena ve strategických oblastech a jež mají navazovat na výsledky dosažené od roku 2007.

Další informace o partnerství a osmi tematických oblastech jsou k nalezení na:

http://www.africa-eu-partnership.org/

Africká unie a Komise Africké unie

Byla vytvořena v roce 2002 a v současné době má 53 členů. Je nejdůležitější institucí a hlavní organizací v Africe. Jejími hlavními cíli jsou dosažení jednoty a solidarity na kontinentu, dosažení politické a ekonomické integrace, podpora míru a bezpečnosti, demokratických principů a institucí, jakož i udržitelného rozvoje.

Komise Africké unie je klíčovou institucí pro každodenní řízení Africké unie a hlavním partnerem Evropské komise v rámci strategického partnerství EU-Afrika. Komise se skládá z předsedy, místopředsedy a osmi komisařů. Jejím sídlem je Addis Abeba a v současnosti má 1500 zaměstnanců.

Další informace:

MEMO/11/351

Internetová stránka GŘ pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Internetová stránka evropského komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontakty:

Catherine Ray (+32 22969921)

Wojtek Talko (+32 22978551)


Side Bar