Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/647

Bryssel den 26 maj 2011

Miljö: starkt stöd för EU-finansiering av miljö- och klimatåtgärder

Nästan 85,8 % av svarandena i ett nyligen genomfört offentligt samråd om framtiden för LIFE+, EU-kommissionens program för miljöfinansiering, anser att EU bör ge särskilt finansiellt stöd till miljö- och klimatåtgärder. Majoriteten, 54,6 %, tycker dessutom att stödet borde ökas. Resultaten av samrådet kommer att ingå i en utvärdering av behovet av ett specifikt program för miljö- och klimatåtgärder i EU:s budget inför nästa budgetplan för 2014–2020. Nyheten offentliggjordes i samband med en konferens om programmets framgångar i Bryssel.

Som en del av de pågående reflexionerna om den framtida finansieringen av LIFE har berörda parter rådfrågats under de senaste månaderna. De uttryckte sina åsikter om behovet av särskild finansiering av miljö- och klimatåtgärder, om hur finansieringens mervärde kan ökas och om hur den kan byggas upp under nästa programperiod.

Av slutsatserna framgår att:

  • En överväldigande majoritet av de berörda parterna anser att det finns ett behov av särskild EU-finansiering av miljö- och klimatåtgärder.

  • Begränsade resurser konstaterades vara en av nyckelfaktorerna som begränsar effektiviteten för LIFE+. 54,6 % av svarandena efterlyser en ökning av budgeten.

  • Det finns ett behov av ett miljöprogram på EU-nivå, i synnerhet för att hjälpa medlemsländerna att tillämpa EU:s miljöpolitik på ett effektivt sätt.

  • 82,1 % av svarandena ansåg att detta bör vara LIFE-programmets viktigaste fokus i framtiden. Programmet skulle även användas för att ta itu med europeiska och globala utmaningar, bidra till utbyte av bästa praxis, främja överföring av kunskap och kapacitetsuppbyggnad samt öka kunskapen.

  • De berörda parterna var överens om att det bör vara möjligt att genomföra en del av verksamheten utanför EU, förutsatt att den gynnar EU:s politiska mål.

  • Integrerade projekt som syftar till att förbättra samverkan och underlätta investeringar inom miljösektorn, uppfattades som ett väldigt användbart verktyg.

  • Miljöpolitiken påverkas i hög grad av medlemsländernas underlåtenhet att genomföra miljölagstiftning, bristande integration av miljö i övriga politikområden och svårigheter att använda EU:s finansieringsinstrument för miljöinvesteringar.

I slutsatserna sammanställs resultaten av flera samråd med EU-kommissionen. Mellan november 2010 och februari 2011 hölls ett omfattande samråd med berörda parter om framtiden för LIFE+. Hela 912 deltagare bidrog till samrådet, däribland medborgare, nationella myndigheter, arbetsmarknadens parter, affärslivet och icke-statliga organisationer över hela EU samt från några länder utanför EU.

Webbsamrådet kompletterades med en särskild enkät för 147 projektledare inom LIFE. Den 28 januari 2011 hölls ett expertseminarium med ca 100 berörda parter, t.ex. nationella kontaktpunkter för LIFE+, icke-statliga organisationer och arbetsmarknadens parter. Samtidigt genomförde Regionkommittén ett samråd om vilka territoriala konsekvenser efterträdarna för LIFE+ kommer att ge upphov till, och erhöll 40 bidrag.

Resultaten av dessa samråd kommer att tas med i en kombinerad konsekvensbedömning och förhandsbedömning av framtiden för LIFE+. Kommissionen har för avsikt att utarbeta ett förslag till ett framtida finansiellt instrument för miljö- och klimatåtgärder före slutet av 2011.

LIFE-konferens för miljö: framgångar och framtida utmaningar

Slutsatserna av samråden och framtiden för LIFE+ kommer att diskuteras under en konferens om LIFE:s framgångar och framtida utmaningar som EU-kommissionen organiserar i Bryssel den 25–26 maj.

Under konferensen kommer man att bedöma hur LIFE har bidragit till att skydda miljön, viktigaste framstegen och lägga fram förslag till hur det framtida programmet ska utarbetas och utvecklas, särskilt inom ramen för nästa budgetplan 2014–2020. Konferensen ger även berörda parter möjlighet att utbyta åsikter och dela med sig av sina erfarenheter gällande genomförandet av LIFE-programmet.

Bakgrund:

LIFE-programmet, som lanserades 1992, är det enda av EU:s finansiella instrument som enbart är ägnat åt miljön och har resurser som avsatts för miljöskydd. Programmet har en årlig budget på 380 miljoner euro och en stor del av bidragen följer nedifrån och upp-metoden (78 % av budgeten för LIFE+).

Mer information om LIFE+ finns på

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Mer information om framtiden för LIFE+ finns på

http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm

Mer information om LIFE:s miljökonferens: framgångar och framtida utmaningar finns på

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/lifeconf_env/index.html


Side Bar