Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/647

Bruselj, 26. maja 2011

Velika podpora ohranitvi posebnega finančnega instrumenta EU za okolje in podnebne ukrepe

Skoraj 85,8 % vprašancev je med nedavnim javnim posvetovanjem o prihodnosti instrumenta LIFE+, prek katerega Evropska komisija financira okoljske ukrepe, izrazilo mnenje, da potrebujemo poseben finančni instrument EU za okolje in podnebne ukrepe. Več kot polovica vprašancev (54,6 %) tudi meni, da je treba povečati proračun za ta instrument. Rezultati tega posvetovanja bodo v obdobju pred sprejetjem naslednjega večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 upoštevani pri oceni, ali potrebujemo poseben program za okolje in podnebne ukrepe v okviru proračuna EU. Novico so objavili ob začetku konference o zgodbah o uspehu instrumenta LIFE v Bruslju.

V zadnjih mesecih so bila v okviru razmisleka o finančnem nasledniku instrumenta LIFE+ opravljena obširna posvetovanja z zainteresiranimi stranmi. Vprašanci so se izrekli o potrebi po posebnem finančnem instrumentu za okolje in podnebne ukrepe, načinih za povečanje njegove dodane vrednosti ter o strukturi takšnega instrumenta v naslednjem programskem obdobju.

Ugotovitve posvetovanja so:

  • Velika večina zainteresiranih strani meni, da potrebujemo poseben finančni instrument EU za okolje in podnebne ukrepe.

  • Omejeni viri so eden ključnih dejavnikov, ki zavirajo učinkovitost instrumenta LIFE+. 54,6 % vprašancev se je izreklo za povečanje proračuna.

  • Potreben je program za okolje na ravni EU, zlasti za pomoč državam članicam pri učinkovitem izvajanju okoljske politike EU.

  • 82,1 % vprašanih je menilo, da bi to moral biti najpomembnejši cilj prihodnjega instrumenta LIFE. Program bi moral omogočati odzivanje na evropske in svetovne izzive, prispevati k širjenju najboljših praks, spodbujati prenos znanja in gradnje zmogljivosti ter skrbeti za večjo ozaveščenost.

  • Zainteresirane strani so se strinjale, da bi moral instrument omogočati izvajanje nekaterih dejavnosti zunaj EU, pod pogojem, da bi izpolnjevale posebne cilje politik EU.

  • „Integrirani projekti“ so novost, ki je namenjena izboljševanju sinergij in olajševanju naložb na področju okolja. Ocenjeni so bili kot zelo uporabno orodje.

  • Na razvoj in izvajanje okoljskih politik zelo vplivajo neizvajanje okoljske zakonodaje s strani držav članic, premajhna vključenost okoljskih politik v druga področja politik ter težave pri uporabi instrumentov EU za financiranje v podporo okoljskim naložbam.

Te ugotovitve so povzetek rezultatov več posvetovanj, ki jih je organizirala Evropska komisija. Obsežna posvetovanja z zainteresiranimi stranmi o prihodnosti instrumenta LIFE+ so bila opravljena med novembrom 2010 in februarjem 2011. V okviru posvetovanja je Komisija prejela 912 prispevkov od državljanov, nacionalnih organov, socialnih partnerjev, podjetij in NVO iz EU in nekaterih tretjih držav.

Spletno posvetovanje je dopolnjevala posebna raziskava, ki je vključevala 147 vodij projektov na področju instrumenta LIFE. 28. januarja 2011 je potekala strokovna delavnica, ki se je je udeležilo okoli 100 zainteresiranih strani, vključno z nacionalnimi kontaktnimi osebami za instrument LIFE+, NVO ter gospodarskimi in socialnimi partnerji. Hkrati je posvetovanje o teritorialnih učinkih naslednika instrumenta LIFE+ organiziral Odbor regij, ki je prejel 40 prispevkov.

Rezultati teh posvetovanj se bodo upoštevali pri skupni oceni učinka in predhodni oceni naslednika instrumenta LIFE+. Komisija namerava pripraviti predlog za prihodnji finančni instrument za okolje in podnebne ukrepe do konca leta 2011.

Konferenca LIFE za naše okolje: zgodbe o uspehu in prihodnji izzivi

O ugotovitvah s teh posvetovanj in prihodnosti instrumenta LIFE+ bodo razpravljali na konferenci o zgodbah o uspehu instrumenta LIFE ter prihodnjih izzivih, ki jo bo 25. in 26. maja v Bruslju organizirala Evropska komisija.

Namen konference je oceniti prispevek instrumenta LIFE k varstvu okolja in njegove glavne dosežke ter predlagati ideje o zasnovi in razvoju prihodnjega programa, zlasti ob upoštevanju naslednjega finančnega okvira za obdobje 2014–2020. Na konferenci lahko zainteresirane strani tudi izmenjajo mnenja o izvajanju programa LIFE in pridobljene izkušnje v zvezi s tem.

Ozadje

Program LIFE so začeli izvajati leta 1992 in je edini finančni instrument EU, namenjen izključno okolju, ter ima zato na voljo tudi sredstva, namenjena varstvu okolja. Letni proračun programa znaša 380 milijonov EUR, donacije za ukrepe pa se dodelijo na podlagi pristopa od spodaj navzgor (78 % proračuna LIFE+).

Več informacij o instrumentu LIFE+ je na voljo na:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm.

Več informacij o prihodnjem instrumentu LIFE+ je na voljo na:

http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm.

Več informacij o Konferenci LIFE za naše okolje: zgodbe o uspehu in prihodnji izzivi je na voljo na:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/lifeconf_env/index.html.


Side Bar