Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/647

V Bruseli 26. mája 2011

Životné prostredie: zachovanie osobitného finančného nástroja EÚ pre životné prostredie a klímu má značnú podporu

V nedávnom prieskume verejnej mienky týkajúcom sa budúcnosti LIFE+, finančného nástroja Európskej komisie v oblasti životného prostredia, usúdilo takmer 85,5 % respondentov, že na opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy je potrebný osobitný finančný nástroj EÚ. Väčšina z nich (54,6 %) si zároveň myslí, že by sa mal zvýšiť jeho rozpočet. Výsledky tejto konzultácie sa v kontexte pripravovaného nového viacročného finančného rámca 2014-2020 zohľadnia pri vyhodnotení toho, či existuje potreba zahrnúť do rozpočtu EÚ osobitný akčný program pre životné prostredie a klímu. Táto informácia sa zverejnila pri otvorení konferencie o úspešných projektoch LIFE, ktorá sa koná v Bruseli.

V posledných mesiacoch sa uskutočnili so zúčastnenými stranami rozsiahle konzultácie v rámci prebiehajúcich diskusií o finančnom nástroji EÚ, ktorý by nahradil LIFE+. Respondenti sa vyjadrili k potrebe osobitného finančného nástroja pre opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy, ku spôsobom, ako zvýšiť jeho pridanú hodnotu, a k štruktúre takéhoto nástroja v nasledujúcom programovom období.

Zo záverov vyplýva:

  • Veľká väčšina respondentov usudzuje, že opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy si vyžadujú osobitný finančný nástroj EÚ.

  • Za kľúčový faktor obmedzujúci účinnosť LIFE+ sa považuje nedostatok finančných prostriedkov. 54,6 % respondentov požaduje zvýšenie rozpočtu.

  • Program pre životné prostredie na úrovni EÚ je potrebné vytvoriť hlavne preto, aby sa členským štátom umožnila účinnejšia implementácia politiky EÚ v oblasti životného prostredia.

  • 82,1 % respondentov sa domnieva, že by to malo byť ústredným prvkom budúceho programu LIFE. Daný program by sa mal používať aj na vyrovnávanie sa s výzvami na európskej a celosvetovej úrovni, mal by napomáhať vzájomnú výmenu najlepších postupov, podporovať odovzdávanie poznatkov a vývoj schopností a zlepšovať informovanosť v tejto oblasti.

  • Zúčastnené strany sa zhodli na tom, že nástroj by mal umožňovať vykonávanie určitých činností mimo EÚ za predpokladu, že vedú k dosahovaniu osobitných cieľov politiky EÚ.

  • Integrované projekty“, ktoré sú novým prvkom zameraným na zlepšenie súčinnosti a zjednodušenie investovania v odvetví životného prostredia, sa považujú za veľmi užitočný nástroj.

  • Rozvoj a zavádzanie politík v oblasti životného prostredia sú veľmi poznačené nedostatkami v tom, ako členské štáty implementujú právne predpisy v tejto oblasti, nedostatočným začlenením problematiky životného prostredia do iných oblastí politiky a ťažkosťami pri využívaní finančných nástrojov EÚ na podporu environmentálnych investícií.

Tieto závery predstavujú súhrn výsledkov viacerých konzultácií, ktoré Európska komisia uskutočnila. Od novembra 2010 do februára 2011 prebiehala rozsiahla konzultácia so zúčastnenými stranami o budúcnosti programu LIFE+. Vzišlo z nej 912 príspevkov od občanov, vnútroštátnych orgánov, sociálnych partnerov, podnikov a mimovládnych organizácií z celej EÚ a z niektorých krajín mimo EÚ.

Táto internetová konzultácia sa doplnila o špecifický prieskum zameraný na 147 projektových manažérov LIFE. 28. januára 2011 sa konal pracovný seminár odborníkov za účasti približne 100 zúčastnených strán vrátane vnútroštátnych kontaktných miest pre program LIFE+, mimovládnych organizácií a hospodárskych a sociálnych partnerov. Výbor regiónov súčasne uskutočnil konzultácie o územných vplyvoch programu, ktorý by nasledoval po LIFE+, a dostal 40 príspevkov.

Výsledky týchto konzultácií sa zlúčia do kombinovaného posúdenia vplyvu a hodnotenia ex-ante programu, ktorý by nasledoval po LIFE+. Komisia zamýšľa pripraviť do konca roka 2011 návrh budúceho finančného nástroja pre opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy.

Konferencia LIFE pre naše životné prostredie: úspešné projekty a budúce výzvy

O záveroch uvedených konzultácií a budúcnosti programu LIFE+ sa bude diskutovať na konferencii o úspešných projektoch a budúcich výzvach, ktorú organizuje Európska komisia 25. a 26. mája v Bruseli.

Na konferencii sa zhrnie, ako program LIFE prispel k ochrane životného prostredia, jeho hlavné úspechy, a navrhnú sa predstavy o podobe a vývoji budúceho programu, najmä v rámci nasledujúcej finančnej perspektívy na roky 2014-2020. Konferencia bude zároveň príležitosťou, aby si zúčastnené strany vymenili názory a skúseností v súvislosti so zavádzaním programu LIFE.

Kontext:

Program LIFE, ktorý sa začal v roku 1992, je jediným finančným nástrojom EÚ určeným výlučne pre životné prostredie, v ktorom sú zdroje vyčlenené na ochranu životného prostredia. Jeho ročný rozpočet predstavuje 380 miliónov EUR a pri udeľovaní grantov na činnosti funguje hlavne spôsobom „zdola nahor“ (78 % rozpočtu LIFE+).

Viac informácií o LIFE+ nájdete na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Viac informácií o budúcnosti LIFE+ sa nachádza na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm

Viac informácií o konferencii LIFE pre životné prostredie: úspešné projekty a budúce výzvy, nájdete na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/lifeconf_env/index.html


Side Bar