Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/647

Brussel, 26 mei 2011

Milieu: veel steun voor het voortzetten van een specifiek EU-financieringsinstrument voor het milieu en het klimaat

Bijna 85,8 % van de deelnemers aan een recente openbare raadpleging over de toekomst van LIFE+, het milieufinancieringsinstrument van de Europese Commissie, vindt dat er behoefte bestaat aan een specifiek EU-financieringsinstrument voor het milieu en het klimaat. Een meerderheid van 54,6 % is bovendien van mening dat het budget voor het instrument moet worden verhoogd. De resultaten van deze raadpleging worden in de aanloop naar het volgende meerjarige financiële kader voor de periode 2014-2020 opgenomen in een evaluatie van de behoefte aan een specifiek milieu- en klimaatprogramma in de EU-begroting. Dit nieuws is bekendgemaakt tegen de achtergrond van de aanvang van een conferentie over LIFE-succesverhalen in Brussel.

In het kader van het lopende beraad over een financiële opvolger voor LIFE+ zijn de belanghebbenden de afgelopen maanden uitvoerig geraadpleegd. De respondenten hebben hun mening gegeven over de behoefte aan een specifiek financieel instrument voor het milieu en het klimaat, over manieren om een boost te geven aan de toegevoegde waarde ervan en over hoe zo'n instrument in de volgende programmeerperiode moet zijn opgebouwd.

Hieronder worden de belangrijkste conclusies op een rijtje gezet:

  • Een overgrote meerderheid van de belanghebbenden vindt dat er behoefte is aan een specifiek financieel instrument van de EU voor het milieu en het klimaat.

  • Het gebrek aan middelen wordt als een van de belangrijkste beperkende factoren voor de doeltreffendheid van LIFE+ beschouwd. 54,6 % van de respondenten vroeg een verhoging van het budget.

  • Een milieuprogramma op EU-niveau is met name nodig om de lidstaten te helpen het milieubeleid van de EU doeltreffend uit te voeren.

  • Volgens 82,1 % van de respondenten moet dit het voornaamste doel van een volgend LIFE-instrument zijn. Het programma moet ook worden aangewend om Europese en mondiale uitdagingen aan te gaan, bij te dragen aan het uitwisselen van beste praktijken, kennisoverdracht en capaciteitsopbouw te bevorderen en de bewustwording te stimuleren.

  • De belanghebbenden waren het erover eens dat het instrument moet toelaten dat bepaalde activiteiten buiten de EU worden verricht, op voorwaarde dat deze in het teken staan van specifieke beleidsdoelstellingen van de EU.

  • "Geïntegreerde projecten", een nieuwe financieringscategorie ter verbetering van synergieën en ter bevordering van investeringen in de milieusector, werd gezien als een zeer nuttig instrument.

  • De ontwikkeling en uitvoering van het milieubeleid heeft zwaar te lijden onder de tekortschietende tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving door de lidstaten, het gebrek aan integratie van milieubeleid in andere beleidsgebieden en moeilijkheden met het inzetten van financieringsinstrumenten van de EU ter ondersteuning van milieu-investeringen.

Deze conclusies vatten de resultaten van verschillende raadplegingen door de Europese Commissie samen. Van november 2010 tot februari 2011 is een brede raadpleging van belanghebbenden over de toekomst van LIFE+ gehouden. Tijdens de raadpleging zijn 912 bijdragen van burgers, nationale autoriteiten, sociale partners, bedrijven en ngo's van over de hele EU en van enkele niet-EU-landen ontvangen.

Deze onlineraadpleging werd aangevuld met een gerichte enquête bij 147 LIFE-projectbeheerders. Op 28 januari 2011 hebben zo'n 100 belanghebbenden, waaronder nationale contactpunten voor LIFE+, ngo's en economische en sociale partners, deelgenomen aan een workshop voor deskundigen. Parallel daarmee hield het Comité van de Regio's een raadpleging over de territoriale effecten van de opvolger van LIFE+, waarop het 40 reacties ontving.

Met de resultaten van deze raadplegingen zal rekening worden gehouden bij een gecombineerde effectbeoordeling en evaluatie vooraf van een opvolger voor LIFE+. De Commissie is voornemens tegen eind 2011 met een voorstel voor een toekomstig financieel instrument voor het milieu en het klimaat te komen.

Conferentie "LIFE voor ons milieu: succesverhalen en uitdagingen voor de toekomst"

De conclusies van deze raadplegingen en de toekomst van LIFE+ worden besproken op een door de Europese Commissie op 25-26 mei in Brussel georganiseerde conferentie over succesverhalen en toekomstige uitdagingen in verband met LIFE.

Tijdens de conferentie zal de inventaris van de belangrijkste verwezenlijkingen in het kader van LIFE en de bijdrage ervan aan de bescherming van het milieu worden opgemaakt en worden ideeën over opzet en ontwikkeling van het toekomstige programma voorgesteld, met name in de context van de volgende financiële vooruitzichten voor de periode 2014-2020. Tevens biedt de conferentie belanghebbenden de gelegenheid van gedachten te wisselen en hun ervaringen met de uitvoering van het LIFE-programma delen.

Achtergrond

Het LIFE-programma ging van start in 1992 en is het enige financieringsinstrument van de EU dat exclusief aan het milieu is gewijd en waarvan de middelen dus uitsluitend voor milieubescherming zijn bestemd. Het programma heeft een jaarlijks budget van 380 miljoen euro en volgt doorgaans een bottom-up benadering voor het verlenen van subsidies (78 % van het LIFE+-budget).

Voor meer informatie over LIFE+:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Voor meer informatie over de toekomst van LIFE+:

http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm

Voor meer informatie over de conferentie "LIFE voor ons milieu: succesverhalen en uitdagingen voor de toekomst":

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm


Side Bar