Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/647

Briselē, 2011. gada 26. maijā

Vide: lielāks atbalsts īpaša ES finansējuma instrumenta turpināšanai vides un klimata politikas jomā

Gandrīz 85,8 % respondentu jaunākajā sabiedriskajā apspriešanā par Eiropas Komisijas vides finanšu instrumenta LIFE+ nākotni uzskata, ka ir vajadzīgs īpašs ES finanšu instruments vides un klimata politikai. Vairākums jeb 54,6 % uzskata arī, ka jāpalielina šim instrumentam paredzētais budžets. Nākamā daudzgadu finanšu plāna sagatavošanā 2014.–2020. gadam šīs appriešanas rezultāti tiks ņemti vērā, izvērtējot īpaša vides un klimata politikas instrumenta nepieciešamību ES budžetā. Briselē notikušajā konferencē par LIFE panākumiem varēja uzzināt jaunāko informāciju.

Aktuālajās diskusijās par LIFE+ finanšu tiesību pārņēmēju iepriekšējos mēnešos tika iekļauta arī plaša apspriešanās ar ieinteresētajām personām. Respondenti pauda viedokli par īpaša finanšu instrumenta nepieciešamību vides un klimata politikai, lai palielinātu tās pievienoto vērtību, un par šāda instrumenta izveidi nākamajā plānošanas periodā.

Secinājumi liecina, ka

  • lielum lielais vairums ieinteresēto personu uzskata — ir vajadzīgs īpašs ES finanšu instruments vides un klimata politikai,

  • ierobežotie resursi tiek uzskatīti par vienu no galvenajiem faktoriem, kas bremzējuši LIFE+ efektivitāti, 54,6 % respondentu aicina palielināt budžetu,

  • ES mēroga programma videi ir vajadzīga jo īpaši tāpēc, lai palīdzētu dalībvalstīm efektīvi īstenot ES vides politiku,

  • 82,1 % respondentu uzskata, ka tam vajadzētu būt nozīmīgākajam nākamā LIFE+ aspektam, Programma būtu jāizmanto arī tam, lai risinātu Eiropas un pasaules mēroga uzdevumus, veicinātu labākās prakses apmaiņu, sekmētu zināšanu nodošanu un rīcībspējas palielināšanu, kā arī veicinātu izpratni,

  • ieinteresētās personas ir vienisprātis, ka instruments būtu jāļauj lietot arī darbībām ārpus ES, paredzot tā izmantošanu īpašiem ES politikas mērķiem,

  • "Integrētie projekti", jaunums, kura mērķis ir uzlabot sinerģijas un veicināt investīcijas vides nozarē, tika novērtēti kā ļoti noderīgs instruments,

  • jaunas politikas izstrādi un ieviešanu vides jomā ievērojami kavē dalībvalstu nespēja ieviest vides tiesību aktus, vides politikas neintegrēšana citās politikas jomās un grūtības izmantot ES finansējuma instrumentus vides investīciju atbalstam.

Šajos secinājumos apkopoti vairāku Eiropas Komisijas rīkotu apspriešanu rezultāti. Plaša apspriešana ieinteresēto personu lokā par nākamo LIFE+ norisinājās no 2010. gada novembra līdz 2011. gada februārim. Apspriešanas laikā tika saņemtas 912 atbildes no pilsoņiem, valsts iestādēm, sociālajiem partneriem, uzņēmumiem un NVO no visas ES un dažām valstīm, kas nav ES dalībvalstis.

Šo tiešsaistes apspriešanu papildināja īpaša 147 LIFE projektu vadītāju aptauja. Ekspertu meistardarbnīca tika sarīkota 2011. gada 28. janvārī, sapulcinot aptuveni 100 ieinteresētās personas, tostarp LIFE+ valstu kontaktpunktu, NVO un ekonomikas un sociālo partneru pārstāvjus. Līdztekus tam Reģionu komiteja rīkoja apspriešanu par LIFE+ tiesību pārņēmēja teritoriālo ietekmi un saņēma 40 atbildes.

Šo apspriešanu rezultāti tiks ņemti vērā apvienotajā ietekmes novērtējumā un LIFE+ tiesību pārņēmēja iepriekšējā novērtējumā. Komisija ir iecerējusi sagatavot priekšlikumu par nākamo vides un klimata politikas finanšu instrumentu līdz 2011. gada beigām.

Konference LIFE mūsu videi: panākumi un nākotnes uzdevumi

Šīs apspriešanas rezultāti un nākamais LIFE+ tiks aplūkoti Eiropas Komisijas rīkotā konferencē par LIFE panākumiem un nākotnes uzdevumiem 25.–26. maijā Briselē.

Konference sniegs pārskatu par LIFE ieguldījumu vides aizsardzībā un tā galvenajiem sasniegumiem, kā arī priekšlikumus par nākamās programmas izveidi un attīstību, jo īpaši saistībā ar nākamo finanšu plānu 2014.–2020. gadam. Konference arī paredz iespēju ieinteresētajām pusēm apmainīties viedokļiem un dalīties pieredzē saistībā ar LIFE programmu.

Pamatinformācija

LIFE programma, kas darbojas kopš 1992. gada, ir vienīgais ES finanšu instruments, kas pilnībā veltīts videi un kura resursi domāti vides aizsardzībai. Šai programmai ir EUR 380 miljonu liels gada budžets, lielākā daļa no tā tiek tērēta pēc principa "no apakšas uz augšu" darbībai paredzētajiem piešķīrumiem (78 % LIFE+ budžeta).

Sīkāku informāciju par LIFE+ skatīt

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Plašāku informācija par LIFE+ nākotni skatīt

http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm

Plašāku informāciju par konferenci "LIFE mūsu videi: panākumi un nākotnes uzdevumi" skatīt

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/lifeconf_env/index.html


Side Bar