Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/647

Briuselis, 2011 m. gegužės 26 d.

Aplinka. Visuomenės manymu, aplinkos ir klimato politikai finansuoti ir toliau turėtų būti numatyta ES finansavimo priemonė

Per neseniai vykusias konsultacijas su visuomene dėl „LIFE+“ ateities beveik 85,8 % respondentų teigė, kad ES aplinkos ir klimato politikos finansavimo priemonė yra reikalinga. Taip pat vyravo nuomonė (54,6 % respondentų), kad šios priemonės biudžetas turėtų būti padidintas. Šių konsultacijų rezultatai bus naudingi vertinant, ar pagal naują daugiametę 2014-2020 m. finansinę programą ES biudžete aplinkai ir klimatui turi būti numatyta atskira programa. Ši žinia paskelbta kaip tik tuo metu, kai Briuselyje pradedama konferencija, kurioje bus aptariama „LIFE“ įgyvendinimo patirtis.

Pastaraisiais mėnesiais konsultuotasi su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis, kuo turėtų būti pakeista aplinkai ir klimatui skirta finansinė priemonė „LIFE+“, ar ir kokia ji reikalinga, kaip padidinti jos poveikį kitą finansinio programavimo laikotarpį.

Darytina išvada, kad:

  • didžioji suinteresuotųjų šalių dauguma mano, kad atskira ES aplinkos ir klimato finansavimo priemonė yra reikalinga;

  • vienas svarbiausių „LIFE+“ veiksmingumą ribojusių veiksnių buvo lėšų stygius; 54,6 % respondentų ragino padidinti priemonės biudžetą;

  • ES lygmens aplinkos programa visų pirma padeda valstybėms narėms veiksmingai įgyvendinti ES aplinkos politiką;

  • 82,1 % respondentų nuomone, tokia ir turi likti būsimos priemonės paskirtis; be to, ši programa turėtų būti naudojama sprendžiant Europos ir pasaulinius uždavinius, dalijantis geriausia patirtimi, skatinant perduoti žinias ir ugdyti gebėjimus, informuojant visuomenę;

  • suinteresuotosios šalys pritarė, kad pagal šią priemonę tam tikra konkrečius ES politikos tikslus atitinkanti veikla turėtų būti vykdoma ir už ES ribų;

  • palankiai įvertinti integruotieji projektai, padedantys užtikrinti sinergiją ir investuoti į aplinkos sektorių;

  • plėtoti ir įgyvendinti aplinkos politiką labiausiai kliudo valstybių narių nesugebėjimas įgyvendinti aplinkos teisės aktų, aplinkos aspekto neintegravimas į kitas politikos sritis ir sunkumai, kylantys naudojant ES lėšas investicijoms į aplinką.

Tokias išvadas galima padaryti apibendrinant kelių Europos Komisijos surengtų konsultacijų rezultatus. Nuo 2010 m. lapkričio iki 2011 m. vasario dėl „LIFE+“ ateities vyko išsamios konsultacijos internetu su suinteresuotosiomis šalimis: ES ir ne ES piliečiai, nacionalinės valdžios institucijos, socialiniai partneriai, įmonės ir NVO pateikė 912 atsakymų.

Be to, atlikta 147 „LIFE“ projektų vadovų apklausa. 2011 m. sausio 28 d. surengtas ekspertų seminaras, kuriame dalyvavo apie 100 suinteresuotųjų šalių – „LIFE+“ nacionalinių informacijos centrų, NVO ir ekonominių bei socialinių partnerių atstovai. Regionų komitetas taip pat surengė konsultacijas dėl programos, pakeisiančios „LIFE+“, teritorinio poveikio, ir gavo 40 nuomonių.

Šių konsultacijų rezultatai bus įtraukti į bendrą programos, pakeisiančios „LIFE+“, poveikio ir ex-ante vertinimą. Pasiūlymą dėl naujos aplinkos ir klimato finansinės priemonės Komisija ketina pateikti iki 2011 m. pabaigos.

Konferencija apie „LIFE“ patirtį ir ateities uždavinius

Konsultacijų išvados ir „LIFE+“ ateitis bus svarstoma gegužės 25–26 d. Briuselyje Europos Komisijos rengiamoje konferencijoje, skirtoje „LIFE“ patirčiai ir ateities uždaviniams aptarti.

Konferencijoje bus apžvelgta, kaip „LIFE“ prisidėjo prie aplinkos apsaugos, kokie buvo pagrindiniai pasiekimai, bus siūloma šios programos ateities vizija ir plėtra kitu finansinio programavimo laikotarpiu 2014–2020 m. Be to, konferencija yra puiki proga suinteresuotosioms šalims išgirsti vienai kitą ir pasidalyti „LIFE“ programos įgyvendinimo patirtimi.

Pagrindiniai faktai

„LIFE“ programa – tai 1992 m. įsteigta ES tik aplinkai skirta finansinė priemonė, kurios lėšos skiriamos aplinkai saugoti. Metinis programos biudžetas yra 380 EUR, iš kurių daugiausia (78 %) paskirstoma dotacijoms veiklai.

Daugiau informacijos apie „LIFE+“

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Daugiau informacijos apie „LIFE+“ ateitį

http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm

Daugiau informacijos apie sėkmingai „LIFE“ praeičiai ir ateities uždaviniams skirtą konferenciją

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/lifeconf_env/index.html


Side Bar