Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/647

Bryssel 26. toukokuuta 2011

EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusväline saa suurta kannatusta

Lähes 85,8 % niistä, jotka vastasivat LIFE+ -ohjelman (Euroopan komission ympäristöalan rahoitusväline) tulevaisuudesta vastikään järjestettyyn julkiseen kuulemiseen, katsoi, että EU:ssa tarvitaan erityistä ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusvälinettä. Vastaajista 54,6 % katsoi myös, että rahoitusvälineen määrärahoja olisi lisättävä. Kuulemisen tulosten perusteella arvioidaan erityisen EU:n ympäristö- ja ilmastotoimiohjelman tarvetta seuraavaa monivuotista rahoituskehystä (vuodet 2014–2020) silmällä pitäen. Tulokset julkaistiin samaan aikaan kuin LIFE-ohjelman menestystarinoita käsittelevä konferenssi avattiin Brysselissä.

Sidosryhmiä on kuultu laajalti viime kuukausina osana meneillään olevia keskusteluja LIFE+ -ohjelman seuraajasta. Vastaajat ovat ilmaisseet näkemyksensä erityisen ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusvälineen tarpeesta, keinoista lisätä tällaisen välineen lisäarvoa ja tällaisen välineen rakenteesta seuraavalla ohjelmointikaudella.

Vastaukset osoittavat, että

  • sidosryhmien huomattava enemmistö katsoo, että tarvitaan erityistä EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusvälinettä

  • resurssien vähyys on vastaajien mielestä yksi suurimmista LIFE+ -ohjelman toimivuutta rajoittavista tekijöistä; vastaajista 54,6 % katsoi, että määrärahoja on lisättävä

  • tarvitaan EU:n tason ympäristöohjelmaa, jonka avulla jäsenvaltioita autetaan panemaan EU:n ympäristöpolitiikka tehokkaasti täytäntöön

  • vastaajista 82,1 % katsoi, että EU:n tason ympäristöohjelman olisi oltava tulevan LIFE-ohjelman tärkein painopiste ja että ohjelmassa olisi käsiteltävä eurooppalaisia ja maailmanlaajuisia haasteita, edistettävä parhaiden toimintatapojen jakamista, vauhditettava tiedonsiirtoa ja valmiuksien kehittämistä sekä lisättävä yleistä tietoisuutta

  • sidosryhmät olivat yhtä mieltä siitä, että rahoitusvälineellä olisi mahdollistettava se, että jotkin toimet toteutetaan EU:n ulkopuolella, edellyttäen että ne ovat erityisten EU:n poliittisten tavoitteiden mukaisia

  • integroituja hankkeita pidettiin yleisesti erittäin hyödyllisinä; integroidut hankkeet ovat ohjelman uusi piirre, ja niiden avulla pyritään parantamaan synergioita ja helpottamaan investoimista ympäristöalaan

  • ympäristöpolitiikkojen kehittämisessä ja täytäntöönpanossa näkyy hyvin herkästi se, jos jäsenvaltiot jättävät panematta ympäristölainsäädännön täytäntöön, jos ympäristöasioita ei sisällytetä osaksi muita politiikanaloja ja jos ympäristöön tehtävien investointien tukeminen EU:n rahoitusvälineillä on ongelmallista.

Nämä päätelmät ovat yhteenveto useiden Euroopan komission toteuttamien kuulemisten tuloksista. LIFE+ -ohjelman tulevaisuudesta järjestettiin laaja sidosryhmien kuuleminen marraskuun 2010 ja helmikuun 2011 välillä. Kuulemiseen saatiin 912 kannanotoa kuluttajilta, kansallisilta viranomaisilta, työmarkkinaosapuolilta, yrityksiltä ja valtiosta riippumattomilta elimiltä kaikkialta EU:sta ja myös joistakin kolmansista maista.

Verkkokuulemista seurasi erityinen kysely, joka osoitettiin 147:lle LIFE-hankkeen johtajalle. Tammikuun 28. päivänä 2011 järjestettiin asiantuntijaseminaari, johon osallistui noin 100 sidosryhmää, mukaan luettuina LIFE+ -ohjelman kansalliset yhteyspisteet, valtiosta riippumattomat elimet sekä talouselämän osapuolet ja työmarkkinaosapuolet. Samaan aikaan alueiden komitea järjesti kuulemisen LIFE+ ‑ohjelman seuraajan alueellisista vaikutuksista; siihen saatiin 40 kannanottoa.

Kuulemisten tulokset sisällytetään yhdistettyyn vaikutusten arviointiin ja ennakkoarviointiin LIFE+ ‑ohjelman seuraajasta. Komissio aikoo laatia vuoden 2011 loppuun mennessä ehdotuksen tulevaksi ympäristö- ja ilmastotoimien alan rahoitusvälineeksi.

Konferenssi LIFE for our environment – success stories and future challenges

Kuulemisia koskevista päätelmistä ja LIFE+ -ohjelman tulevaisuudesta keskustellaan LIFE-ohjelman menestystarinoita ja tulevia haasteita käsittelevässä konferenssissa, jonka Euroopan komissio järjestää Brysselissä 25. ja 26. toukokuuta 2011.

Konferenssissa tarkastellaan LIFE-ohjelman panosta ympäristönsuojeluun ja sen suurimpia saavutuksia sekä esitetään ajatuksia tulevan ohjelman suunnittelusta ja kehittämisestä, erityisesti seuraavaa rahoituskehystä (vuodet 2014–2020) silmällä pitäen. Konferenssi tarjoaa sidosryhmille tilaisuuden vaihtaa näkemyksiä ja jakaa kokemuksia LIFE-ohjelman täytäntöönpanosta.

Tausta

Vuonna 1992 käynnistetty LIFE-ohjelma on ainoa EU:n rahoitusväline, joka koskee yksinomaan ympäristöä ja josta rahoitetaan ymäpristönsuojelutoimia. Ohjelman vuotuinen budjetti on 380 miljoonaa euroa. Suurin osa sen avustuksista (78 % LIFE+ -ohjelman budjetista) myönnetään ”alhaalta ylöspäin” -periaatteella.

Lisätietoja LIFE+ -ohjelmasta:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Lisätietoja LIFE+ -ohjelman tulevaisuudesta:

http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm

Lisätietoja konferenssista LIFE for our environment – success stories and future challenges:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/lifeconf_env/index.html


Side Bar