Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/647

Brüssel, 26. mai 2011

Keskkond: spetsiaalset ELi keskkonna ja kliimameetmete rahastamisvahendit toetatakse väga

Hiljutisel avalikul arutelul Euroopa Komisjoni keskkonnaalase rahastamisvahendi LIFE+ programmi tuleviku kohta leidis ligikaudu 85,8% vastanutest, et spetsiaalset keskkonna ja kliimameetmete ELi rahastamisvahendit on vaja. Enamik ehk 54,6% vastanutest arvab ühtlasi, et nimetatud vahendi eelarvet tuleks suurendada. Järgmist mitmeaastast finantsraamistikku ette valmistades (aastateks 2014–2020) hinnatakse nimetatud arutelu tulemuste põhjal vajadust lisada ELi eelarvesse spetsiaalne keskkonna ja kliimameetmete tegevusprogramm. Uudis avaldati samal ajal, kui Brüsselis avati LIFE programmi edulugusid käsitlev konverents.

Viimastel kuudel on käimasolevate arutelude raames sidusrühmadega laialdaselt konsulteeritud LIFE+ programmile finantsjäreltulija leidmise teemadel. Vastajad on avaldanud arvamust järgmistel teemadel: vajadus luua keskkonna ja kliimameetmete spetsiaalne rahastamisvahend, selle lisandväärtuse edendamise viisid ning sellise vahendi struktuur järgmisel programmiperioodil.

Järeldustest nähtub, et

  • valdav enamik sidusrühmi leiab, et on vajadus spetsiaalse keskkonna ja kliimameetmete ELi rahastamisvahendi järele;

  • LIFE+ programmi tõhusust põhiliselt pärssivaks asjaoluks peeti piiratud ressursse. 54,6% vastanutest leidis, et on vaja suurendada eelarvet;

  • ELi tasandi keskkonnaprogrammi on vaja eelkõige selleks, et aidata liikmesriikidel tõhusalt rakendada ELi keskkonnapoliitikat;

  • 82,1% vastanute hinnangul peaks see ELi tasandi keskkonnaprogramm olema tulevase LIFE programmi keskmes. Programmi raames tuleks ühtlasi käsitleda nii Euroopa kui ka üleilmseid probleeme, edendada parimate tavade jagamist, soodustada teadmiste edasiandmist, suurendada suutlikkust ja tõsta teadlikkust;

  • sidusrühmad nõustusid, et rahastamisvahend peaks võimaldama mõne tegevuse elluviimist väljaspool ELi, tingimusel et sellega aidatakse kaasa ELi teatavate poliitiliste eesmärkide saavutamisele;

  • „integreeritud projektid” on uus vahend, mille eesmärk on suurendada koostoimet ja hõlbustada investeeringuid keskkonnasektorisse. Nimetatud vahendit peeti väga heaks;

  • keskkonnaalaste poliitikasuundade väljatöötamist ja rakendamist mõjutab suuresti liikmesriikide suutmatus rakendada keskkonnaalaseid õigusakte, keskkonnapoliitika vähene sidumine muude poliitikavaldkondadega ja raskused ELi rahastamisvahendite kasutamisel keskkonnaalaste investeeringute toetuseks.

Nimetatud järeldused on paljude Euroopa Komisjoni läbiviidud arutelude tulemuste kokkuvõte. LIFE+ programmi tulevikku käsitlev ulatuslik sidusrühmade arutelu toimus 2010. aasta novembrist kuni 2011. aasta veebruarini. Arutelu käigus saadi 912 arvamust kodanikelt, riikide ametiasutustelt, tööturu osapooltelt, ettevõtjatelt ja vabaühendustelt kõikjal ELis ja ka mõnes kolmandas riigis.

Nimetatud veebipõhist arutelu täiendati eriküsitlusega, milles osales 147 LIFE programmi projektijuhti. 28. jaanuaril 2011 toimus eksperdiseminar, millel osales ligikaudu 100 sidusrühma, sealhulgas LIFE+ programmi riiklikud kontaktpunktid, vabaühendused ning majanduspartnerid ja tööturu osapooled. Samal ajal viis Regioonide Komitee läbi arutelu, milles käsitleti LIFE+ programmi järeltulija territoriaalseid mõjusid. Arutelu käigus saadi 40 arvamust.

Nimetatud arutelude tulemused lisatakse LIFE+ programmi järeltulijat käsitlevasse ühismõjuhinnangusse ja eelhinnangusse. Komisjon kavatseb koostada ettepaneku tulevase keskkonna ja kliimameetmete rahastamisvahendi kohta 2011. aasta lõpuks.

Konverents „LIFE programm meie keskkonna hüvanguks: edulood ja tulevased ülesanded”

Nimetatud arutelude tulemusi ja LIFE+ programmi tulevikku arutatakse Euroopa Komisjoni korraldataval konverentsil LIFE programmi edulugude ja tulevaste ülesannete kohta. Konverents toimub 25.–26. mail Brüsselis.

Konverentsi raames uuritakse LIFE programmi panust keskkonnakaitsesse ja suurimaid saavutusi ning pakutakse ideid uue programmi kavandamiseks ja väljatöötamiseks, võttes eelkõige arvesse järgmist finantsperspektiivi aastatel 2014–2020. Konverentsil võivad sidusrühmad vahetada seisukohti ja jagada oma kogemusi LIFE programmi rakendamisel.

Taust:

1992. aastal käivitatud LIFE programm on ainus ELi rahastamisvahend, mis on suunatud üksnes keskkonnale ja millest rahastatakse keskkonnakaitset. Programmi aastaeelarve on 380 miljonit eurot ja enamik sellest eraldatakse meetmete toetustena „alt üles” lähenemisviisi järgides (78% LIFE+ programmi eelarvest).

Lisateave LIFE+ programmi kohta:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Lisateave LIFE+ programmi tuleviku kohta:

http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm

Lisateave konverentsi „LIFE programm meie keskkonna jaoks: edulood ja tulevased ülesanded” kohta:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/lifeconf_env/index.html


Side Bar