Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/647

Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2011

Περιβάλλον: πλήρης στήριξη για τη συνέχιση του ειδικού χρηματοδοτικού μέσου της ΕΕ για το περιβάλλον και την κλιματική δράση

Περίπου 85,8% όσων ανταποκρίθηκαν σε πρόσφατη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον του LIFE+, το περιβαλλοντικό χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεωρούν ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός ειδικού ενωσιακού χρηματοδοτικού μέσου για την περιβαλλοντική και κλιματική δράση. Επίσης, μία πλειονότητα της τάξης του 54,6% θεωρεί επίσης ότι πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για το μέσο. Ενόψει του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αυτής θα ενσωματωθούν σε εκτίμηση για την κατάρτιση ειδικού περιβαλλοντικού και κλιματικού προγράμματος δράσης στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα νέα δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του σεμιναρίου για τις επιτυχείς δράσεις του LIFE, του οποίου μόλις άρχισαν οι εργασίες στις Βρυξέλλες.

Στο πλαίσιο του προβληματισμού για έναν χρηματοδοτικό διάδοχο του LIFE+, τους τελευταίους μήνες έγινε ευρεία ανταλλαγή απόψεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Όσοι αποκρίθηκαν σε αυτό το διάλογο, εξέφρασαν τις απόψεις τους για την ανάγκη ενός ειδικού χρηματοδοτικού μέσου για τις περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις, για τους τρόπους προώθησης της προστιθέμενης αξίας του και για την αρχιτεκτονική ενός τέτοιου μέσου κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού.

Από τα συμπεράσματα προκύπτουν τα εξής:

  • Η συντριπτική πλειονότητα των ενδιαφερομένων θεωρεί ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός ειδικού ενωσιακού χρηματοδοτικού μέσου για τις περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις.

  • Οι περιορισμένοι πόροι θεωρήθηκαν ως ένας από τους κυριότερους παράγοντες που μειώνουν την αποτελεσματικότητα του LIFE+. Το 54,6% όσων αποκρίθηκαν ζήτησαν μία αύξηση του προϋπολογισμού.

  • Χρειάζεται ένα ενωσιακής κλίμακας πρόγραμμα για το περιβάλλον, ιδίως προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στην αποτελεσματική εφαρμογή της ενωσιακής περιβαλλοντικής πολιτικής.

  • Το 82,1% όσων αποκρίθηκαν θεωρούν ότι αυτό θα έπρεπε να είναι το κυριότερο μέλημα ενός μελλοντικού LIFE. Το πρόγραμμα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση ευρωπαϊκών και παγκόσμιων προβλημάτων, για την προώθηση της από κοινού αξιοποίησης βέλτιστων πρακτικών, για την προαγωγή της μεταφοράς τεχνογνωσίας και δημιουργίας ικανοτήτων, καθώς και για την προώθηση της ευαισθητοποίησης.

  • Τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφώνησαν ότι το μέσο πρέπει να επιτρέπει την άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων εκτός ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές εξυπηρετούν ειδικούς στόχους ενωσιακής πολιτικής.

  • Τα "Ολοκληρωμένα έργα", μία νέα σύλληψη που έχει ως στόχο την αναβάθμιση των συνεργειών και τη διευκόλυνση των επενδύσεων στον τομέα του περιβάλλοντος, θεωρήθηκε ως ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.

  • Η ανάπτυξη και εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις αποτυχίες κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, από τη μη ενσωμάτωση του περιβάλλοντος σε άλλους τομείς κοινοτικής πολιτικής και από τις δυσκολίες χρήσης ενωσιακών χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη περιβαλλοντικών επενδύσεων.

Τα συμπεράσματα αυτά συνοψίζουν τα αποτελέσματα σειράς διαβουλεύσεων που διενεργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια ευρύτατη διαβούλευση ενδιαφερομένων μερών για το μέλλον του LIFE+ διενεργήθηκε από το Νοέμβριο του 2010 έως το Φεβρουάριο του 2011. Στη διαβούλευση υπήρξαν 912 συμβολές, από πολίτες, εθνικές αρχές, κοινωνικούς εταίρους, επιχειρήσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), από ολόκληρη την ΕΕ και από ορισμένες χώρες εκτός ΕΕ.

Η διαβούλευση στο διαδίκτυο συμπληρώθηκε από ειδική έρευνα στην οποία συμμετείχαν 147 διευθυντές έργου LIFE. Σε ημερίδα εμπειρογνωμόνων που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2011 και την οποία παρακολούθησαν 100 ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των LIFE+, εθνικών υπεύθυνων επικοινωνίας, ΜΚΟ και οικονομικών και κοινωνικών εταίρων. Εκ παραλλήλου, η Επιτροπή των Περιφερειών διεξήγαγε διαβούλευση για τις εδαφικές επιπτώσεις του διαδόχου του LIFE+ και έγινε αποδέκτης 40 συμβολών.

Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων αυτών θα ενσωματωθούν σε μία συνδυασμένη εκτίμηση επιπτώσεων και εκ των υστέρων αξιολόγηση ενός διαδόχου του LIFE+ σχήματος. Η Επιτροπή προτίθεται να καταρτίσει πρόταση για μελλοντικό χρηματοδοτικό μέσο για τις περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις μέχρι τα τέλη του 2011.

Συνδιάσκεψη LIFE τι το περιβάλλον μας: επιτυχίες και μελλοντικά προβλήματα

Τα συμπεράσματα των εν λόγω διαβουλεύσεων και το μέλλον του LIFE+ θα συζητηθούν σε συνδιάσκεψη που οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα τις επιτυχίες του LIFE και τα μελλοντικά προβλήματα, στις 25-26 Μαΐου, στις Βρυξέλλες.

Στη Συνδιάσκεψη θα συνεκτιμηθούν η συνεισφορά του LIFE στην περιβαλλοντική προστασία, τα κύρια επιτεύγματά του και θα προταθούν ιδέες για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του μελλοντικού προγράμματος, ιδίως στο πλαίσιο των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών 2014-2020. Επίσης, η Συνδιάσκεψη προσφέρει μια ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και πείρας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος LIFE.

Ιστορικό:

Δρομολογημένο το 1992, το πρόγραμμα LIFE είναι το μόνο ενωσιακό χρηματοδοτικό μέσο που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στο περιβάλλον και, ως εκ τούτου, με πόρους δεσμευμένους για την περιβαλλοντική προστασία. Το πρόγραμμα έχει ετήσιο προϋπολογισμό 380 εκατομ. € και ακολουθεί ως επί το πλείστον μία προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω σε ό,τι αφορά τις επιχορηγήσεις δράσεων (78% του προϋπολογισμού του LIFE+ ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το LIFE+:

http://ec.europa.eu/περιβάλλον/life/index.htm

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το μέλλον του LIFE+:

http://ec.europa.eu/περιβάλλον/life/about/beyond2013.htm

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συνδιάσκεψη του LIFE για το περιβάλλον μας: επιτυχίες και μελλοντικά προβλήματα:

http://ec.europa.eu/περιβάλλον/life/news/events/lifeconf_env/index.html


Side Bar