Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/647

Bruxelles, den 26. maj 2011

Miljø: Kraftig opbakning til EU's særlige instrument til finansiering af miljø- og klimaindsatsen

Næsten 85,8 % af de personer, der for nylig svarede på en offentlig rundspørge om fremtiden for LIFE+, der er Europa-Kommissionens miljøfinansieringsinstrument, mener, at der behov for et særligt EU-instrument til finansiering af indsatsen på miljø- og klimaområdet. Et flertal på 54,6 % mener også, at det budget, der er afsat hertil, bør forøges. I opløbet til den næste finansielle ramme for 2014-2020 vil resultaterne af denne rundspørge komme til at indgå i en evaluering af behovet for et specifikt program for miljø- og klimaindsatsen i EU's budget. Denne nyhed blev offentliggjort i forbindelse med indledningen af en konference i Bruxelles om LIFE-succeshistorier.

Som led i overvejelserne om en finansiel efterfølger til LIFE+ er der blevet gennemført en bred høring af de forskellige interessenter de seneste måneder. Respondenterne har tilkendegivet deres synspunkter om behovet for et særligt finansielt instrument til gennemførelse af miljø- og klimaindsatsen, om mulighederne for at øge merværdien heraf og om, hvordan et sådant redskab skal opbygges i den næste programperiode.

Konklusionerne viser, at:

  • et overvældende flertal af interessenterne mener, at der er behov for et særligt EU-instrument til finansiering af indsatsen på miljø- og klimaområdet

  • de begrænsede ressourcer betragtes som en af centrale faktorer, der gør LIFE+ mindre virkningsfuldt, end hvad der ellers kunne forventes. 54,6 % af respondenterne efterlyser en forøgelse af budgettet

  • der er behov for et EU-program på miljøområdet for især at bistå medlemsstaterne med en effektiv gennemførelse af EU's miljøpolitik

  • 82,1 % af respondenterne mener, at dette bør være det vigtigste fokus for et fremtidigt LIFE. Programmet bør også bruges til at tackle europæiske og globale udfordringer, bidrage til deling af bedste praksis og til at fremme overførsel af viden og kapacitetsopbygning og øge kendskabet til problemerne på miljø- og klimaområdet

  • interessenterne er enige om, at instrumentet skal give mulighed for at gennemføre nogle af aktiviteterne uden for EU, forudsat at de tjener til at nå nogle af EU's specifikke politikmål

  • "integrerede projekter", der er noget nyt, og som tjener til at forbedre synergieffekten og fremme investeringer i miljøsektoren, betragtes som et meget nyttigt redskab

  • udformningen og gennemførelsen af miljøpolitikker påvirkes i høj grad af medlemsstaternes manglende evne til at implementere miljølovgivning, den manglende integration af miljø i andre politikområder og vanskelighederne forbundet med at udnytte EU's finansieringsinstrumenter til at fremme miljøinvesteringer.

Disse konklusioner bygger på resultaterne af flere rundspørger gennemført af Europa-Kommissionen. Fra november 2010 til februar 2011 fandt der en bred rundspørge sted blandt de forskellige interessenter om fremtiden for LIFE+. Som led heri blev der modtaget 912 bidrag fra borgere, nationale myndigheder, arbejdsmarkedets parter, erhvervslivet og ikke-statslige organisationer fra hele EU og fra visse lande uden for EU.

Denne internetundersøgelse blev suppleret med en særlig undersøgelse blandt 147 projektledere under LIFE. Den 28. januar 2011 blev der afholdt et ekspert-workshop med deltagelse af omkring 100 interessenter, herunder LIFE+'s nationale kontaktpunkter, ikke-statslige organisationer, økonomiske interessegrupper og arbejdsmarkedets parter. Samtidig gennemførte Regionsudvalget en rundspørge om de territoriale virkninger af LIFE+'s efterfølger og modtog 40 bidrag.

Resultaterne af disse konsultationer vil blive taget med i en kombineret konsekvensanalyse og forhåndsevaluering af LIFE+'s efterfølger. Kommissionen agter at udarbejde et forslag til et fremtidigt finansieringsinstrument til indsatsen på miljø- og klimaområdet inden udgangen af 2011.

LIFE-miljøkonference: succeshistorier og fremtidige udfordringer

Konklusionerne af disse konsultationer og LIFE+'s fremtid vil blive drøftet på en konference om LIFE's succeshistorier og fremtidige udfordringer, som afholdes af Europa-Kommissionen den 25.-26. maj i Bruxelles.

På konferencen vil der blive gjort status over LIFE's bidrag til miljøbeskyttelse og væsentligste resultater, og deltagerne vil fremkomme med idéer til, hvordan det fremtidige program skal designes og udvikles, særlig som led i den næste finansielle ramme for 2014-2020. På konferencen får de forskellige interessenter også lejlighed til at udveksle erfaringer med hensyn til implementeringen af LIFE-programmet.

Baggrund:

LIFE-programmet blev lanceret i 1992 og er EU's eneste finansielle instrument, der ene og alene er rettet mod miljøet, og hvis ressourcer derfor er øremærket til miljøbeskyttelse. Til gennemførelse af programmet er der afsat 380 mio. EUR, og ved tildelingen af tilskud til en bestemt indsats følges der en såkaldt bottom-up approach (78 % af LIFE+-budgettet).

For yderligere oplysninger om LIFE+:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

For yderligere oplysninger om fremtiden for LIFE+:

http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm

For uyderligere oplysninger om LIFE-miljøkonferencen: succeshistorier og fremtidige udfordringer:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/lifeconf_env/index.html


Side Bar