Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/647

V Bruselu dne 26. května 2011

Životní prostředí: výrazná podpora pro budoucnost zvláštního nástroje financování EU pro životní prostředí a oblast klimatu

Téměř 85,8 % respondentů v nedávné veřejné konzultaci o budoucnosti finančního nástroje Evropské komise pro životní prostředí LIFE+ vyjádřilo názor, že zvláštní finanční nástroj EU pro životní prostředí a činnost v oblasti klimatu je potřeba. Většina z nich (54,6 %) také míní, že by měl být navýšen rozpočet tohoto nástroje. Výsledky této konzultace se využijí při přípravách příštího víceletého finančního rámce 2014–2020 pro hodnocení, nakolik je zvláštní program pro životní prostředí a oblast klimatu v rozpočtu EU potřebný. Tyto výsledky byly zveřejněny u příležitosti zahájení konference věnované úspěchům programu LIFE, která se koná v Bruselu.

V rámci probíhajících úvah o nástupci finančního programu LIFE+ byly v minulých měsících uspořádány rozsáhlé konzultace se zúčastněnými stranami. Respondenti vyjádřili své názory ohledně potřebnosti zvláštního finančního nástroje pro životní prostředí a oblast klimatu, způsobu, jak zvýšit jeho přidanou hodnotu, a struktury tohoto nástroje v příštím programovém období.

Ze závěrů vyplynulo:

  • Převážná většina zúčastěných stran je toho názoru, že zvláštní finanční nástroj pro životní prostředí a oblast klimatu je potřebný.

  • Jako jeden z hlavních faktorů omezujících účinnost programu LIFE+ byly označeny omezené zdroje. 54,6  % respondentů požadovalo navýšení rozpočtu.

  • Program pro životní prostředí na úrovni EU je třeba zejména k tomu, aby pomohl členským státům efektivně provádět politiku EU pro životní prostředí.

  • 82,1 % respondentů má za to, že budoucí program LIFE by se měl zaměřit právě na tento aspekt. Program by měl být rovněž využit k řešení evropských a globálních problémů, měl by přispět ke sdílení osvědčených postupů, podněcovat předávání znalostí a vytváření kapacity a zvyšovat informovanost.

  • Zúčastněné strany se shodly na tom, že nástroj by měl umožnit, aby některá opatření byla prováděna mimo EU za podmínky, že slouží konkrétním cílům politiky EU.

  • „Integrované projekty“, které představují nový prvek směřující ke zlepšení součinnosti a usnadnění investic v odvětví životního prostředí, byly vnímány jako velmi užitečný nástroj.

  • Rozvoj a provádění politiky životního prostředí jsou silně ovlivněny tím, že se členským státům nedaří zavádět právní předpisy o životním prostředí, tím, že otázky životního prostředí nejsou začleněny do ostatních oblastí politiky, a rovněž obtížemi při využívání finančních nástrojů EU k podpoře investic do životního prostředí.

Tyto závěry v sobě slučují výsledky několika konzultací, které Evropská komise organizovala. Od listopadu 2010 do února 2011 probíhala rozsáhlá konzultace o budoucnosti programu LIFE+. Do této konzultace bylo zasláno 912 příspěvků od občanů, vnitrostátních orgánů, sociálních partnerů, podniků a nevládních organizací z celé EU a z některých zemí mimo EU.

Internetovou konzultaci doplnil zvláštní průzkum, ve kterém odpovídalo 147 osob odpovědných za projekty LIFE. Dne 28. ledna 2011 se konal odborný praktický seminář, na němž se setkalo zhruba 100 účastníků zastupujících vnitrostátní kontaktní místa LIFE+, nevládní organizace a hospodářské a sociální partnery. Výbor regionů současně uspořádal konzultaci o územních dopadech programu navazujícího na LIFE+ a obdržel 40 příspěvků.

Výsledky těchto konzultací budou zohledněny v kombinovaném posouzení dopadů a předběžném hodnocení programu nahrazujícího LIFE+. Komise hodlá připravit návrh budoucího finančního nástroje pro životní prostředí a oblast klimatu do konce roku 2011.

Konference „LIFE pro životní prostředí – o úspěšných projektech a výzvách do budoucna“

Závěry z těchto konzultací a budoucnost programu LIFE+ bude projednávána na konferenci o úspěšných projektech financovaných z tohoto programu a o výzvách do budoucna, kterou organizuje Evropská komise v Bruselu ve dnech 25. a 26. května.

Konference zhodnotí, jak program LIFE přispěl k ochraně životního prostředí, připomene jeho hlavní dosažené úspěchy a předloží návrhy ohledně podoby a vývoje programu budoucího, zejména v souvislosti s příštím finančním výhledem 2014–2020. Konference bude rovněž příležitostí k tomu, aby si zúčastněné strany vyměnily náhledy a zkušenosti, které při provádění programu LIFE získaly.

Souvislosti:

Program LIFE byl spuštěn v roce 1992 a je jediným finančním nástrojem EU, který se výhradně zaměřuje na životní prostředí a obsahuje finanční zdroje vyčleněné na jeho ochranu. Roční rozpočet programu je 380 milionů eur a při udělování grantů (78 % rozpočtu LIFE+) se většinou uplatňuje přístup zdola.

Více informací o programu LIFE+ naleznete na internetové stránce

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm.

Více informací o budoucnosti programu LIFE+ naleznete na internetové stránce

http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm.

Více informací o konferenci „LIFE pro životní prostředí – o úspěšných projektech a výzvách do budoucna“ naleznete na internetové stránce

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/lifeconf_env/index.html.


Side Bar