Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/647

Брюксел, 26 май 2011 г.

Околна среда: широка подкрепа за запазване на специалния инструмент на ЕС за финансиране на дейностите в областта на околната среда и климата

Близо 85,8 % от отговорилите в неотдавнашно допитване до обществеността за бъдещето на LIFE+ (инструмента на Европейската комисия за финансиране в областта на околната среда) смятат, че има нужда от специален инструмент на ЕС за финансиране на дейностите, свързани с опазването на околната среда и измененията на климата. Болшинството от отговорилите (54,6 %), също така са на мнение, че бюджетът за този инструмент трябва да се увеличи. Като част от подготовката за следващата многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г., резултатите от това допитване ще бъдат използвани при оценяване необходимостта бюджетът на ЕС да включва специална програма за дейности в областта на околната среда и климата. Новината бе съобщена в навечерието на конференция в Брюксел, посветена на успехите на LIFE.

През последните месеци се проведоха широки консултации със заинтересованите страни като част от продължаващия процес на търсене на финансов приемник на инструмента LIFE+. Отговорилите изразиха вижданията си за нуждата от специален финансов инструмент за дейностите в областта на околната среда и климата, за начините на увеличаване на неговата добавена стойност и за структурата на такъв инструмент за следващия програмен период.

Заключенията показват, че:

  • огромното мнозинство от заинтересованите страни смята, че има нужда от специален инструмент на ЕС за финансиране на дейности в областта на околната среда и климата.

  • Ограничените ресурси са един от основните фактори, които намаляват ефективността на LIFE. 54,6 % от отговорилите призоваха към увеличаване на бюджета.

  • необходима е програма за околната среда на равнище ЕС, по-специално за подпомагане на държавите-членки в ефективното прилагане на политиката на ЕС за околната среда.

  • 82,1 % от отговорилите смятат, че това горепосоченият аспект би трябвало да бъде най-важният приоритет на евентуален бъдещ инструмент LIFE. Програмата трябва да се използва и за посрещане на предизвикателствата в Европа и света, за обмяната на най-добри практики, за насърчаване трансфера на знания и изграждането на капацитет и за повишаване на осведомеността.

  • Заинтересованите участници се съгласиха, че инструментът трябва да позволява някои от дейностите да се провеждат извън ЕС, стига те да служат за постигането на специфични цели на политиките на ЕС.

  • „интегрирани проекти“ — новата опция на инструмента, беше оценена като много полезна за засилването на ефекта от паралелни проекти и улесняването на инвестициите в областта на околната среда.

  • разработването и прилагането на политики в областта на околната среда зависи пряко от неприлагането на законодателството в тази област от страна на държавите-членки, неинтегрирането на екологичната проблематика в други области на политиката и трудностите в използването на инструментите за финансиране на ЕС за насърчаване на инвестициите в областта на околната среда.

Тези заключения обобщават резултатите от няколко допитвания, проведени от Европейската комисия. Между ноември 2010 г. и февруари 2011 г. се проведе пространно допитване до заинтересованите страни за бъдещето на LIFE+. Бяха събрани 912 мнения от граждани, национални органи, социални партньори, стопански предприятия и неправителствени организации от целия Европейски съюз, както и от някои държави извън него.

Проведеното онлайн допитване бе допълнено от конкретно проучване сред 147 ръководители на проекти по LIFE. На 28 януари 2011 г. се проведе семинар на експерти, в който участваха около 100 представители на заинтересованите страни, включително националните органи за контакт по LIFE+, неправителствени организации и икономически и социални партньори. Успоредно с това Комитетът на регионите проведе допитване за териториалното въздействие на приемника на програмата LIFE+ и получи 40 становища.

Резултатите от това допитване ще бъдат взети предвид в комбинирана оценка на въздействието и предварителна оценка на приемника на LIFE+. Комисията възнамерява да подготви предложение за бъдещ финансов инструмент за дейности в областта на околната среда и климата до края на 2011 г.

Конференцията „LIFE for our environment: успехи и бъдещи предизвикателства

Заключенията от тези допитвания и бъдещето на LIFE+ ще се обсъждат на конференцията за успехите и бъдещите предизвикателства пред LIFE+, организирана от Европейската комисия на 25 и 26 май в Брюксел.

Конференцията ще отчете приноса и основните постижения на LIFE в защитата на околната среда и ще предложи идеи за структурата и развитието на бъдещата програма, особено в контекста на следващата финансова рамка за 2014—2020 г. Конференцията също така предлага възможност на заинтересованите страни да обменят виждания и опита си в прилагането на програмата LIFE.

Контекст:

Програмата LIFE, въведена в действие през 1992 г., е единственият финансов инструмент на ЕС, посветен изключително на околната среда и разполагащ със средства, отделени специално за нейната защита. Програмата има годишен бюджет от 380 милиона EUR и обичайно използва подход „отдолу нагоре“ при предоставянето на безвъзмездни средства за дейности (78 % от бюджета на LIFE+).

За повече информация за LIFE+:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

За повече информация за бъдещето на LIFE+:

http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm

За повече информация за конференцията „LIFE for our environment: успехи и бъдещи предизвикателства

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/lifeconf_env/index.html


Side Bar