Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/646

Bryssel den 26 maj 2011

Miljö: ska vi tredubbla resursanvändningen till 2050 eller förbättra effektiviteten och återvinningen?

I dag publicerar EU-kommissionen tillsammans med FN:s miljöprogram (Unep) två viktiga rapporter som uppmanar till radikala förändringar i användningen av knappa resurser. Enligt den första rapporten finns det mycket stor potential att öka metallåtervinningen. Bara 18 metaller återvinns i högre grad än 50 % och för de flesta metaller ligger återvinningen under 1 %. Den andra rapporten, som först lades fram den 18 maj för FN:s kommission för hållbar utveckling, understryker behovet av att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och naturresursanvändning för att undvika en global resurskris runt 2050. Den presenterar också vetenskapligt grundade scenarier för den framtida resursförbrukningen. I de båda rapporterna som har utarbetats av den internationella resurspanelen uppmanas lagstiftare och politiker att hitta sätt att minska resursanvändningen och öka återvinningen. Rapporterna offentliggörs i samband med Gröna veckan och bereder vägen för kommissionens kommande färdplan för ett resurseffektivt Europa.

Rapporterna understryker att det är mycket angeläget att ställa om till en resurseffektiv ekonomi. De visar tydligt vilka stora utmaningar vi står inför, men jag är säker på att vi kan klara av dem”, säger miljökommissionär Janez Potočnik. Kommissionen håller på att färdigställa färdplanen för ett resurseffektivt Europa, som anger en tidtabell för omställningen och lägger grunden för kommande åtgärder. Vi måste nu föra en resultatinriktad dialog med medlemsstaterna, eftersom det krävs viktiga beslut för att genomföra skattereformer och få bort ineffektiva subventioner. Jag välkomnar också uppmaningen till en större inriktning på återvinning.

Utmaningen för vår generation är att skapa hållbar ekonomisk tillväxt och god sysselsättning, men på ett sätt som gör att mänsklighetens ekologiska fotavtryck inte överskrider vad planeten tål”, säger Achim Steiner, FN:s biträdande generalsekreterare och verkställande direktör för FN:s miljöprogram. ”Att bryta sambandet mellan tillväxt och naturresursanvändning är en del av den utmaningen som kommer att vara avgörande för att ställa om till en koldioxidsnål, effektiv grön ekonomi. Innovation, som innefattar både tekniska, finansiella och organisatoriska aspekter, måste stimuleras genom smart och framsynt offentlig politik som kan infria förhoppningarna hos både industri- och utvecklingsländernas befolkning på sju miljarder människor som år 2050 kommer att ha ökat till mer än nio miljarder. Europa har en viktig roll i att erbjuda partnerskap och samarbeten för förändring som säkerställer rättvis och skälig resurstillgång för alla världens människor.

Metallåtervinning

Trots industrins oro över knapphet och höga priser återvinns för närvarande bara omkring en procent av vissa metaller som är viktiga för den högteknologiska industrin. Resten blir helt enkelt skrot som slängs i slutet av produktens livscykel. De nya rapporten varnar för att kritiska metaller, specialmetaller och sällsynta jordartsmetaller kan bli i stort sett otillgängliga för användning i modern teknik utan en radikal förändring av nuvarande praxis. Metaller som järn och stål, koppar, aluminium, bly och tenn har däremot en global återvinningsgrad på mellan 25 och 75 procent, även om återvinningen är lägre i vissa utvecklingsekonomier.

Ökad återvinning genom bättre insamlingssystem och infrastruktur för återvinning, särskilt i utvecklingsländer, skulle kunna leda till att växthusgasutsläppen minskar med flera miljoner eller rentav miljarder ton. Samtidigt ger det möjlighet att skapa ett stort antal gröna jobb. Enligt rapporten är återvinning av metaller två till tio gånger mer energieffektivt än att utvinna metaller från malm.

Ekonomisk tillväxt och resursanvändning

Enligt rapporten om att bryta den ekonomiska tillväxtens samband med resursanvändning och miljöpåverkan kommer resursanvändningen att tredubblas fram till 2050 om inga åtgärder sätts in. Detta skulle innebära en årlig förbrukning av 140 miljarder ton mineraler, malm, fossila bränslen och biomassa. Eftersom detta är omöjligt är lösningen att den ekonomiska tillväxten ”frikopplas” från en växande förbrukning av naturresurser genom ökad resurseffektivitet. Tre scenarier presenteras, varav det mest långtgående innebär att industriländerna måste minska sin användning per capita med två tredjedelar från nuvarande 16 ton per år och att övriga länder behåller dagens nivåer. Den totala resursförbrukningen skulle då kunna ligga kvar på den nivå som gällde år 2000.

Se: http://www.unep.org/resourcepanel/Publications/Decoupling/tabid/56048/Default.aspx

Bakgrund: Internationella panelen för hållbar resursförvaltning

Resurspanelen inrättades för att ge oberoende vetenskaplig insyn i naturresursanvändningen och dess miljökonsekvenser i ett försök att frikoppla ekonomisk tillväxt från miljöförstöring. Den tar vara på synpunkter från miljöexperter i hela världen. Panelen leds gemensamt av IUCN:s ordförande Ashok Khosla och professor Ernst Ulrich von Weizsäcker, f.d. ordförande för den tyska förbundsdagens miljöutskott.

Den fullständiga rapporten finns på http://www.unep.org/resourcepanel/


Side Bar