Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/646

Brusel, 26. mája 2011

Životné prostredie: máme do roku 2050 trojnásobne zvýšiť využívanie prírodných zdrojov alebo zvýšiť ich účinnosť a recykláciu?

Európska komisia dnes spolu s Programom OSN pre životné prostredie vydala dve významné správy, v ktorých sa zdôrazňuje potreba radikálnych zmien v spôsobe využívania nedostatkových zdrojov. V prvej správe je spomenutý obrovský potenciál zvýšenia recyklácie kovov. Iba 18 kovov sa recykluje v pomere väčšom ako 50 %, v prípade väčšiny kovov sa nerecykluje ani %. V druhej správe, ktorú Komisia prvýkrát predstavila na pôde OSN pre udržateľný rozvoj 18. mája, sa zdôrazňuje potreba radikálneho oddelenia, aby sa zabránilo globálnej kríze zdrojov v roku 2050, a na vedeckom základe sa poskytujú rozličné scenáre pre spotrebu zdrojov v budúcnosti. V týchto dvoch správach, ktoré zostavil Medzinárodný panel pre zdroje, sa vyzývajú zákonodarcovia a politici, aby našli spôsoby, ako znížiť využívanie zdrojov a zvýšiť ich recykláciu. Zverejnenie týchto správ počas Zeleného týždňa otvára cestu pre nadchádzajúci plán na prechod k zdrojovo efektívnej Európe“ Komisie.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „V týchto správach sa zdôrazňuje naliehavá potreba prechodu na hospodárstvo s účinným využitím zdrojov. Jasne sú v nich stanovené obrovské výzvy, ktoré sú pred nami, ale som si istý, že na ne vieme reagovať. Komisia teraz dokončuje „plán na prechod k zdrojovo efektívnej Európe“, v ktorom sa stanovuje transformačný program a pripravuje pôda pre kroky do budúcnosti. Teraz potrebujeme účinný dialóg s členskými štátmi, pretože budeme musieť urobiť dôležité rozhodnutia v oblastiach týkajúcich sa napríklad daňovej reformy a odstránenia neefektívnych dotácií. Takisto vítam výzvu zvýšiť dôraz na recykláciu.“

Dosiahnutie udržateľného hospodárskeho rastu a vytváranie dôstojnej zamestnanosti, ale spôsobom, ktorý vedie ekologickú stopu ľudstva v medziach tejto planéty, je výzvou pre túto generáciupovedal Achim Steiner, výkonný riaditeľ Programu OSN pre životné prostredie. „Oddelenie rastu od využitia prírodných zdrojov je jej základom a bude kľúčom k uskutočneniu prechodu na nízkouhlíkovú a efektívnu zelenú ekonomiku. Inovácie, vrátane technologických, fiškálnych a organizačných inovácií, sa musia odblokovať pomocou inteligentných a na pokrok zameraných verejných politík podporujúcich úsilie siedmich miliárd ľudí, ktorých počet vzrastie na viac ako deväť miliárd v roku 2050, rovnako vo vyspelých ako aj v rozvojových ekonomikách. Európa kľúčovú úlohu pri dosahovaní tých druhov transformačných partnerstiev a dojednaní o spolupráci, ktoré zabezpečia spravodlivý a rovnaký prístup k zdrojom pre všetkých ľudí na svete.“

Recyklácia kovov

Napriek obavám priemyslu týkajúcich sa nedostatku a vysokých cien, asi len jedno percento určitých zásadných kovov, ktoré sa používajú v špičkových technológiách, sa v súčasnosti recykluje. Zostatok sa jednoducho na konci životnosti produktu vyradí a vyhodí. Nová správa obsahuje varovania, že bez radikálnej zmeny týchto postupov by zásadné, špeciálne a kovy vzácnych zemín v podstate nemuseli byť k dispozícii pre použitie v moderných technológiách. Naopak recyklácia kovov ako železo a oceľ, meď, hliník, olovo a cín sa pohybuje medzi 25 a 75 percentami na celom svete, aj keď s nižšími pomermi v niektorých rozvíjajúcich sa ekonomikách.

Zvýšenie recyklácie prostredníctvom lepších systémov zberu a infraštruktúry recyklácie, najmä v rozvojových krajinách, by mohlo zachrániť milióny, ak nie miliardy ton emisií skleníkových plynov a generovať potenciálne významné množstvo zelených pracovných miest. Podľa správy je recyklácia kovov dva- desaťkrát energeticky účinnejšia než tavenie kovov z panenskej rudy.

Správa o oddelení

V správe o „oddelení použitia prírodných zdrojov a environmentálnych vplyvov od hospodárskeho rastu“ sa zistilo, že pri bežnej prevádzke by sa do roku 2050 spotreba zdrojov zvýšila trikrát v porovnaní s jej súčasnou úrovňou, čo by malo za následok ročnú spotrebu 140 miliárd ton minerálov, rúd, fosílnych palív a biomasy. Vzhľadom k tomu, že toto jasne nie je možné, riešenie je oddeliť“ hospodársky rast od rýchlosti spotreby prírodných zdrojov, a to prostredníctvom zvýšenia efektívnosti zdrojov. Navrhujú sa tri scenáre, v najambicióznejšom z nich sa vyzýva celý rozvinutý svete k zníženiu využitia zdrojov o dve tretiny zo súčasnej úrovne 16 ton za rok jedného obyvateľa, pokým iné krajiny zotrvajú na dnešnej úrovni. Spotreba zdrojov by teda mohla zostať na úrovniach z roku 2000.

Pozri: http://www.unep.org/resourcepanel/Publications/Decoupling/tabid/56048/Default.aspx

Kontext: Medzinárodný panel pre udržateľné riadenie zdrojov

Panel na riadenie zdrojov bol založený na poskytovanie nezávislého vedeckého pohľadu na použitie prírodných zdrojov a ich vplyvu na životné prostredie v snahe oddeliť ekonomický rast od poškodzovania životného prostredia. Opiera sa o názory environmentálnych expertov z celého sveta. Panelu spolu predsedajú predseda IUCN Ashok Khosla a profesor Ernst Ulrich von Weizsäcker, bývalý predseda výboru pre životné prostredie nemeckého spolkového snemu.

Úplné znenie správy možno nájsť na tejto internetovej stránke:

http://www.unep.org/resourcepanel/


Side Bar