Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/646

Bruksela, dnia 26 maja 2011 r.

Ochrona środowiska: czy do 2050 r. będziemy wykorzystywać trzykrotnie więcej zasobów, czy też uda nam się zwiększyć efektywność i poziom recyklingu?

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska, wraz z Programem ONZ na rzecz środowiska (UNEP), przedstawiła dwa obszerne sprawozdania podkreślające konieczność radykalnej zmiany sposobu eksploatacji ograniczonych zasobów naturalnych. W pierwszym sprawozdaniu przedstawiono ogromny potencjał zwiększenia stopnia recyklingu metali. Tylko 18 typów metali jest poddawane recyklingowi w ponad 50 procentach, zaś w przypadku większości recykling nie osiąga nawet 1 proc. W drugim sprawozdaniu, które po raz pierwszy przedstawiono podczas obrad komisji ONZ ds. zrównoważonego rozwoju w dniu 18 maja br., podkreślono konieczność dokonania radykalnego rozdziału w celu uniknięcia globalnego niedoboru zasobów do 2050 r. oraz przedstawiono scenariusze naukowe dotyczące korzystania z zasobów w przyszłości. Powyższe sprawozdania, przygotowane przez międzynarodowy panel ds. zasobów (International Resource Panel) wzywają ustawodawców i decydentów do znalezienia sposobów na ograniczenie wykorzystania zasobów i zwiększenie stopnia recyklingu. Ich publikacja podczas Zielonego Tygodnia stanowi wstęp dla przygotowywanego przez Komisję „Planu działania w zakresie Europy efektywnie korzystającej z zasobów”.

Unijny komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: „W sprawozdaniach podkreślono pilną konieczność przejścia na gospodarkę efektywnie wykorzystującą zasoby. Wyraźnie przedstawiono w nich ogromne wyzwania, jakim musimy sprostać, ale jestem pewien, że uda nam się tego dokonać. Komisja kończy właśnie prace nad „Planem działania w zakresie Europy efektywnie korzystającej z zasobów”, w którym przedstawiono umożliwiający transformację plan działania oraz przygotowano podłoże pod dalsze działania. Teraz niezbędny jest skuteczny dialog z państwami członkowskimi, ponieważ niezbędne będzie podjęcie ważnych decyzji w dziedzinach takich jak reforma podatkowa i eliminacja nieskutecznych dopłat. Cieszę się również z wezwania do zwiększenia recyklingu.

Obecne pokolenie stoi przed wyzwaniem osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego i stworzenia odpowiednich możliwości zatrudnienia w sposób zapewniający utrzymanie śladu ekologicznego ludzkości w granicach możliwości naszej planety” powiedział Achim Steiner, podsekretarz generalny ONZ i dyrektor wykonawczy UNEP. „Uniezależnienie wzrostu od wykorzystania zasobów naturalnych leży u podstaw tego wyzwania i będzie mieć kluczowe znaczenie dla przekształcenia w niskoemisyjną i efektywną ekologiczną gospodarkę. Przy pomocy inteligentnej i wybiegającej w przyszłość polityki publicznej – odpowiadającej aspiracjom siedmiu miliardów ludzi, a w 2050 r. ponad dziewięciu miliardów w krajach rozwiniętych i rozwijających się – należy uwolnić potencjał w zakresie innowacji technologicznych, podatkowych i organizacyjnych. Europa odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu partnerstwa i współpracy na rzecz transformacji, które zagwarantują sprawiedliwy i równy dostęp do zasobów dla wszystkich mieszkańców świata.”

Recykling metali

Pomimo obaw branży związanych z brakiem materiałów i wysokimi cenami, tylko około 1 proc. niektórych ważnych metali stosowanych w nowoczesnych technologiach podlega obecnie recyklingowi. Pozostała część jest po prostu wyrzucana pod koniec cyklu życia produktu. W nowym sprawozdaniu ostrzeżono, że jeżeli praktyki te nie ulegną radykalnym zmianom, metale o krytycznym znaczeniu, specjalistyczne i metale ziem rzadkich mogą stać się niedostępne i nie będą mogły być stosowane w nowoczesnych technologiach. Z drugiej strony metale takie jak żelazo i stal, miedź, aluminium, ołów i cyna są poddawane na świecie recyklingowi w zakresie od 25 do 75 proc., chociaż w niektórych rozwijających się krajach poziom ten jest niższy.

Zwiększenie stopnia recyklingu poprzez lepsze systemy zbiórki i lepszą infrastrukturę, w szczególności w krajach rozwijających się, może doprowadzić do zaoszczędzenia milionów, a nawet miliardów ton emisji gazów cieplarnianych oraz do powstania znacznej liczby zielonych miejsc pracy. W sprawozdaniu podano, że recykling metali jest pomiędzy dwu- a dziesięciokrotnie bardziej energooszczędny niż wytop metali z rud pierwotnych.

Sprawozdanie w sprawie rozdziału

W sprawozdaniu w sprawie rozdziału wykorzystania zasobów naturalnych i jego wpływu na środowisko od wzrostu gospodarczego stwierdzono, że jeżeli nie dokonamy żadnych zmian, do roku 2050 zużycie zasobów wzrośnie trzykrotnie w porównaniu z obecną sytuacją. Oznacza to roczne zużycie 140 mld ton minerałów, rud, paliw kopalnych i biomasy. Utrzymanie takiej sytuacji nie jest możliwe, zatem proponuje się uniezależnić wzrost gospodarczy od stopnia zużycia zasobów naturalnych poprzez efektywne gospodarowanie zasobami. Zasugerowano trzy scenariusze. Najambitniejszy wzywa kraje rozwinięte do zmniejszenia zużycia na osobę o dwie trzecie w porównaniu z obecnym poziomem wynoszącym 16 ton rocznie, przy zachowaniu przez pozostałe kraje obecnych poziomów. W takiej sytuacji wykorzystanie zasobów mogłoby utrzymać się na poziomie z 2000 r.

Zob.: http://www.unep.org/resourcepanel/Publications/Decoupling/tabid/56048/Default.aspx

Kontekst: Międzynarodowy Panel ds. Zrównoważonego Zarządzania Zasobami

Panel został powołany w celu dostarczania niezależnych opinii naukowych na temat zużycia zasobów naturalnych i ich oddziaływania na środowisko, tak aby możliwe było uniezależnienie wzrostu gospodarczego od zanieczyszczenia środowiska. Jego prace opierają się na opiniach ekspertów ds. środowiska z całego świata. Panelowi współprzewodniczą: Ashok Khosla – przewodniczący IUCN oraz profesor Ernst Ulrich von Weizsäcker – były przewodniczący komitetu ds. środowiska w Bundestagu.

Pełne sprawozdanie można znaleźć na stronie: http://www.unep.org/resourcepanel/


Side Bar