Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/646

Brussel, 26 mei 2011

Milieu: zullen we het gebruik van hulpbronnen tegen 2050 verdrievoudigen, of zorgen we voor meer efficiëntie en betere recycling?

De Europese Commissie heeft vandaag in samenwerking met het VN-Milieuprogramma (UNEP) twee belangrijke rapporten gepresenteerd waarin wordt benadrukt dat een radicale ommekeer nodig is in de wijze waarop wij gebruik maken van de schaarse hulpbronnen. In het eerste rapport wordt er gewezen op het nog immense potentieel om meer metaal te recyclen. Van slechts 18 metalen wordt meer dan 50% gerecycled. Voor het merendeel bedraagt het percentage niet eens 1%. In het tweede rapport, dat op 18 mei een eerste maal werd voorgesteld aan de VN-Commissie voor duurzame ontwikkeling, wordt de noodzaak van een radicale "ontkoppeling" onderstreept, wil men een wereldwijde schaarste aan hulpbronnen tegen 2050 voorkomen, en worden wetenschappelijk onderbouwde scenario's met betrekking tot het toekomstige verbruik van hulpbronnen uiteengezet. In de beide rapporten, die zijn opgesteld door het Internationale Panel voor Hulpbronnen, worden wetgevers en beleidsmakers aangespoord om op zoek te gaan naar wijzen om het gebruik van hulpbronnen te beperken en meer te recyclen. De publicatie ervan tijdens de Groene Week effent het pad voor de verwachte "Routekaart voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa" van de Commissie.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik zei hierover: "Deze rapporten maken duidelijk dat het hoog tijd is dat wij omschakelen op een economie die efficiënt omspringt met hulpbronnen. Zij laten ons duidelijk de moeilijke taken zien die ons te wachten staan maar ik heb er alle vertrouwen in dat wij deze taken aankunnen. De Commissie legt momenteel de laatste hand aan een "Routekaart voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa" die een agenda voor hervormingen inhoudt en de weg effent voor de te nemen maatregelen. Wat we nu nodig hebben, is daadwerkelijke dialoog met de lidstaten want er zullen belangrijke beslissingen moeten worden genomen op gebieden zoals belastinghervorming en de opheffing van ondoelmatige subsidies. Ik juich het ook toe dat wordt aangedrongen op meer aandacht voor recycling."

"Duurzame economische groei verwezenlijken en zorgen voor degelijke werkgelegenheid maar op zodanige wijze dat de ecologische voetafdruk van de mensheid de grenzen van de planeet niet overschrijdt, is de moeilijke taak die op deze generatie rust," zei Achim Steiner, ondersecretaris-generaal van de VN en uitvoerend directeur van het UNEP. "De groei loskoppelen van het gebruik van de hulpbronnen maakt het mogelijk om deze taak tot een goed einde te brengen en is de sleutel tot de verwezenlijking van de overgang naar een koolstofarme, efficiënte groene economie. Er is behoefte aan innovatie, met inbegrip van technologische, fiscale en organisatorische innovatie, en deze moet er komen dankzij intelligent en toekomstgericht openbaar beleid dat zowel in de ontwikkelde landen als in de ontwikkelingslanden de aspiraties van zeven miljard mensen, die in 2050 tot meer dan negen miljard zullen zijn aangegroeid, steunt. Europa moet een sleutelrol spelen in het ontstaan van op hervorming gerichte partnerschappen en samenwerkings- overeenkomsten die ervoor zorgen dat alle bevolkingen wereldwijd op eerlijke en billijke wijze toegang krijgen tot de hulpbronnen."

Recycling van metalen

Ondanks de bezorgdheid van de industrie over de schaarste en de hoge prijzen, wordt momenteel slechts ongeveer een percent van bepaalde cruciale hightech‑metalen gerecycled. De rest wordt gewoonweg weggegooid wanneer het product niet langer wordt gebruikt. In het nieuwe rapport wordt ervoor gewaarschuwd dat indien we niet radicaal van houding veranderen, cruciale, bijzondere en zeldzame metalen voor de moderne technologie volledig verloren zouden kunnen gaan. Metalen zoals ijzer en staal, koper, aluminium, lood en tin daarentegen worden wereldwijd voor 25 tot 75 percent gerecycled hoewel hierbij moet worden aangetekend dat de percentages in sommige ontwikkelingslanden lager liggen.

Het opvoeren van de recyclingpercentages dankzij betere inzamelsystemen en betere recyclinginfrastructuur, met name in ontwikkelingslanden, zou miljoenen, zoniet miljarden tonnen broeikasgasemissies kunnen voorkomen en eventueel talrijke groene arbeidsplaatsen kunnen genereren. Het recyclen van metalen is volgens het rapport twee tot tien maal energie‑efficiënter dan het smelten van metalen uit ruwe ertsen.

Het rapport over de ontkoppeling

In het rapport wordt erop aangedrongen het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en de impact daarvan op het milieu los te koppelen van de economische groei enwordt geconcludeerd dat het niet wijzigen van onze houding tot een verdrievoudiging van het verbruik van hulpbronnen tegen 2050 zou leiden en zou resulteren in een jaarlijks verbruik van 140 miljard ton mineralen, ertsen, fossiele brandstoffen en biomassa. Aangezien dit duidelijk geen optie is, bestaat de oplossing erin de economische groei en het tempo waarmee de natuurlijke hulpbronnen worden verbruikt, van elkaar los te koppelen dankzij een efficiënter gebruik van de hulpbronnen. Er worden drie scenario's voorgesteld. Met het meest ambitieuze wordt een oproep gedaan aan de ontwikkelde wereld om per hoofd van de bevolking twee derde minder te gaan gebruiken ten opzichte van het huidige niveau van 16 ton per jaar, terwijl andere landen hun huidige niveau mogen handhaven. Het verbruik van de hulpbronnen zou dan op het peil van 2000 kunnen worden gehandhaafd.

Zie: http://www.unep.org/resourcepanel/Publications/Decoupling/tabid/56048/Default.aspx

Achtergrond: internationaal panel voor duurzaam beheer van hulpbronnen

Het panel werd opgezet om onafhankelijk wetenschappelijk inzicht te verschaffen in het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de impact ervan op het milieu, in een poging om de economische groei en de achteruitgang van het milieu van elkaar los te koppelen. Het panel baseert zich op de standpunten van milieudeskundigen uit de hele wereld. Het voorzitterschap wordt gezamenlijk bekleed door Ashok Khosla, voorzitter van de IUCN (International Union for Conservation of Nature) en professor Ernst Ulrich von Weizsäcker, voormalig voorzitter van het milieucomité van het Duitse parlement.

Het volledige rapport is beschikbaar op http://www.unep.org/resourcepanel/


Side Bar