Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/646

Brüssel, 26. mai 2011

Keskkond: kas kolmekordistame loodusvarade kasutamist 2050. aastaks või hakkame neid kasutama tõhusamalt ja suurendame ringlussevõttu?

Täna avaldas Euroopa Komisjon koos ÜRO keskkonnaprogrammiga kaks mahukat aruannet, milles kutsutakse üles radikaalselt ümber muutma nappide loodusvarade kasutamisviise. Esimeses aruandes osutatakse, et metalli ringlussevõtumäära saaks märgatavalt suurendada. Üksnes 18 metalli on sellised, millest võetakse ringlusse üle 50%. Enamike metallide puhul on ringlussevõtumäär aga alla 1%. Teises aruandes, mida kõigepealt esitleti ÜRO säästva arengu komisjonis 18. mail, rõhutatakse vajadust majanduskasv radikaalselt lahutada loodusvarade kasutamisest, et vältida loodusvarade ammendumist kogu maailmas 2050. aastaks, ning esitatakse teaduslikel alustel põhinevad stsenaariumid loodusvarade kasutamise kohta tulevikus. Nendes kahes aruandes, mille on koostanud loodusvarade säästva majandamise rahvusvaheline töörühm, kutsutakse seadusandjaid ja poliitikakujundajaid leidma võimalusi, kuidas vähendada ressursikasutust ja suurendada ringlussevõttu. Aruannete avaldamine rohelisel nädalal avab tee komisjoni tulevasele ressursitõhusa Euroopa suunas liikumise tegevuskavale.

Keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Aruanded näitavad selgelt edasilükkamatut vajadust lülituda ümber ressursitõhusale majandusele. Neis on selgelt välja toodud meie ees seisvad väga rasked ülesanded, kuid ma olen kindel, et saame nendega hakkama. Komisjon on praegu lõpetamas ressursitõhusa Euroopa suunas liikumise tegevuskava, milles kehtestatakse muutusi toetav tegevuskava ning valmistatakse ette alus edasisteks sammudeks. Nüüd on meil vaja pidada tõhusat dialoogi liikmesriikidega, kuna tuleb teha selliseid tähtsaid otsuseid nagu maksureform ja vähetõhusate toetuste kõrvaldamine. Samuti toetan ma üleskutset rohkem rõhutada ringlussevõtu tähtsust.”

„Praeguse põlvkonna ülesanne on saavutada jätkusuutlik majanduskasv ja luua kvaliteetseid töökohti nii, et inimkonna ökoloogiline jalajälg ei ületaks Maa võimaluste piire” ütles ÜRO asepeasekretär ja ÜRO Keskkonnaprogrammi tegevdirektor Achim Steiner. „Selle ülesande lahendamiseks on vaja lahutada majanduskasv loodusvarade kasutamisest, mis on ühtlasi peamine vahend üleminekuks vähese CO2 heitega ressursitõhusale rohelisele majandusele. Innovatsiooni tuleb toetada nii tehnoloogia, eelarvepoliitika kui ka organisatsioonide valdkonnas aruka ja tulevikku suunatud poliitika kaudu, mis toetab praegu seitsme miljardi inimese püüdlusi, kuid 2050. aastaks juba tõenäoliselt rohkem kui üheksa miljardi inimese püüdlusi ühtmoodi nii arenenud kui ka areneva majandusega riikides. Euroopal on juhtroll selliste üleminekupartnerluste ja koostööviiside pakkumisel, mis tagavad kõigi jaoks õiglase ja võrdse juurdepääsu kõigile loodusvaradele kogu maailmas.”

Metalli ringlussevõtt

Vaatamata sellele, et tööstusettevõtjad kurdavad teatavate oluliste kõrgtehnoloogiliste metallide nappuse ja kalli hinna üle, võetakse neist praegu ringlusse vaid ligikaudu 1%. Ülejäänud visatakse toote olelusringi lõppedes lihtsalt ära. Uues aruandes hoiatatakse, et kui radikaalseid muutusi ei tehta, võivad hädavajalikud, erilised ja haruldased muldmetallid muutuda kaasaegses tehnoloogias kasutamiseks kättesaamatuks. Seevastu raua ja terase, vase, alumiiniumi, plii ja tina ringlussevõtumäärad on üleilmselt 25-75%, kuigi mõnes areneva majandusega riigis on see määr madalam.

Kui ringlussevõtumäärasid märgatavalt suurendada jäätmete kogumissüsteemide ja ringlussevõtuks vajaliku infrastruktuuri parandamise läbi eelkõige arenguriikides, võib hoida ära miljoneid – kui mitte miljardeid – tonne kasvuhoonegaaside heidet ning luua märkimisväärsel hulgal rohelisi töökohti. Aruande kohaselt on metallide ringlussevõtt kaks kuni kümme korda energiatõhusam kui nende maakidest väljasulatamine.

Loodusvarade kasutamise ja majanduskasvu lahutamist käsitlev aruanne

Aruandes „Loodusvarade kasutamise ja keskkonnamõjude lahutamine majanduskasvust” leitakse, et praeguse olukorra jätkumise korral suureneb ressursside tarbimine 2050. aastaks praegusega võrreldes kolm korda. See tähendab, et aastas tarbitaks 140 miljardit tonni mineraale, maake, fossiilkütuseid ja biomassi. On selge, et seda ei tohi juhtuda. Seepärast tuleb parandada ressursitõhusust ning hoida majanduskasv ja loodusvarade kasutamine lahus. Välja on pakutud kolm stsenaariumi. Neist kõige nõudlikumas kutsutakse arenenud riike üles vähendama loodusvarade kasutamist inimese kohta kahe kolmandiku võrra võrreldes praeguse tasemega, mis teeb 16 tonni aastas. Muude riikide jaoks jääks kasutamise määr praegusega samaks. Sellega jääks loodusvarade kasutamine 2000. aasta tasemele.

Vaata: http://www.unep.org/resourcepanel/Publications/Decoupling/tabid/56048/Default.aspx

Taustteave: loodusvarade säästva majandamise rahvusvaheline töörühm

Loodusvarade säästva majandamise rahvusvaheline töörühm loodi sõltumatu teadusliku hinnangu andmiseks loodusvaradele ja nende keskkonnamõjule, et kustutada seos majanduskasvu ning keskkonna seisundi halvenemise vahel. Töörühm lähtub oma tegevuses kogu maailma keskkonnaekspertide arvamustest. Töörühm tegutseb Rahvusvahelise Looduse ja Loodusvarade Kaitse Ühingu presidendi Ashok Khosla ja professor Ernst Ulrich von Weizsäckeri, Bundestagi keskkonnakomitee endise esimehe ühisel juhtimisel.

Aruande täisteksti vaata aadressil: http://www.unep.org/resourcepanel/


Side Bar