Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/646

Bruxelles, den 26. maj 2011

Miljø: skal vi tredoble ressourceforbruget frem til 2050 eller øge effektiviteten og genanvendelsen?

Sammen med FN's miljøprogram fremlagde Europa-Kommissionen i dag to omfattende rapporter, ifølge hvilke der er behov for en radikal ændring i den måde, vi anvender knappe ressourcer på. I den første rapport påpeges det, at der er et enormt potentiale for genanvendelse af metal. Blot 18 metaller genanvendes over 50 %, og for de fleste metallers vedkommende ligger genanvendelsen helt nede på under 1 %. I den anden rapport, som blev forelagt for FN's kommission for bæredygtig udvikling den 18. maj, understreges det, at der er behov for en radikal afkobling for at forhindre global ressourcemangel i 2050. Desuden opstilles der i rapporten videnskabsbaserede scenarier for ressourceforbruget i fremtiden. I de to rapporter, der er udarbejdet af det internationale ressourcepanel, opfordres lovgiverne og de politiske beslutningstagere til at finde en løsning på, hvordan ressourceforbruget kan reduceres og genanvendelsen øges. Offentliggørelsen af de to rapporter sker som led i den Grønne Uge og baner vej for "køreplan for et ressourceeffektivt Europa", som Kommissionen fremlægger inden længe.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte: "I disse rapporter påpeges det, hvor meget det haster med at skifte til en ressourceeffektiv økonomi. De indeholder en klar og tydelig beskrivelse af de enorme udfordringer, der venter forude, men som jeg er overbevist om, at vi kan klare. Kommissionen er ved at lægge sidste hånd på sin "køreplan for et ressourceeffektivt Europa", der indeholder en forandringsdagsorden og baner vej for kommende tiltag. Vi må nu have en effektiv dialog med medlemsstaterne, for der er behov for at træffe en række vigtige beslutninger om bl.a. skattereform og fjernelse af ineffektive subsidier. Jeg hilser det også velkomment, at der i rapporterne opfordres til at sætte mere fokus på genanvendelse."

"At skabe bæredygtig økonomisk vækst og anstændig beskæftigelse på en sådan måde, at menneskehedens økologiske fodspor ikke overskrider vores planets ydre grænser, er vores generations store udfordring," sagde Achim Steiner, FN's vicegeneralsekretær og eksekutivdirektør for De Forenede Nationers miljøprogram (UNEP). "Ved at afkoble vækst fra naturressourceforbrug tages udfordringen op, og en sådan afkobling kommer til at spille en meget væsentlig rolle i overgangen til en effektiv lavemissionsøkonomi. Der skal innovation til, bl.a. teknisk, skattemæssig og organisatorisk innovation. Den skal tilvejebringes gennem smarte, fremadrettede offentlige politikker, der kan støtte forventningerne hos 7 mia. mennesker – over 9 mia. i 2050 – i både de udviklede økonomier og udviklingsøkonomierne. Europa spiller en central rolle, når det gælder etablering af den slags forandringspartnerskaber og samarbejdsordninger, der sikrer retfærdig og lige ressourceadgang for alle mennesker i verden."

Genanvendelse af metal

Trods industriens bekymring over knaphed og høje priser er det kun ca. 1 % af visse af de vigtigste højteknologimetaller, der genanvendes i dag. Resten smides simpelthen væk, når produkter kasseres. I den nye rapport advares der om, at kritiske, særlige og sjældne metaller i jorden i praksis kan blive utilgængelige for anvendelse i moderne teknologi. For metaller som fx jern, stål, kobber, aluminium, bly og tin derimod ligger genanvendelsen på 25-75 % globalt, selv om den er lavere i visse udviklingsøkonomier.

Ved at øge genanvendelsen gennem bedre indsamlingssystemer og genanvendelsesinfrastrukturer, især i udviklingslandene, kunne man undgå millioner eller endog milliarder af tons drivhusgasemissioner og skabe et potentielt stort antal grønne job. Genanvendelse af metaller er 2-3 gange mere energieffektivt end at udvinde metaller ved smeltning af malm, hedder det i rapporten.

Afkoblingsrapporten

Ifølge rapporten om afkobling af naturressourceudnyttelse og miljøvirkninger fra økonomisk vækst vil ressourceforbruget i 2050 ved uændret udvikling være steget til det tredobbelte af forbruget i dag, hvilket giver et årligt forbrug på 140 mia. tons mineraler, malm, fossile brændsler og biomasse. Dette er helt klart ikke muligt i praksis, og løsningen er derfor at afkoble økonomisk vækst fra forbruget af naturressourcer gennem øget ressourceeffektivitet. Der foreslås tre scenarier, hvor det mest ambitiøse går ud på, at industrilandene skal reducere deres forbrug per capita med to tredjedele fra de nuværende 16 tons pr. år, mens forbruget i andre lande skal holdes på det nuværende niveau. Ressourceforbruget ville så forblive på niveauet for 2000.

Se: http://www.unep.org/resourcepanel/Publications/Decoupling/tabid/56048/Default.aspx

Baggrund: det internationale panel for bæredygtig ressourceforvaltning

I et forsøg på at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse nedsattes ressourcepanelet med det formål at give uafhængig videnskabelig indsigt i brugen af naturressourcer og disses miljømæssige virkninger. Panelet støtter sig til udtalelser fra miljøeksperter over hele verden. Formandskabet for panelet varetages i fællesskab af Ashok Khosla, formand for Den Internationale Union for Natur- og Ressourcebevarelse (IUCN), og professor Ernst Ulrich von Weizsäcker, tidligere formand for Forbundsdagens miljøudvalg.

Den fuldstændige rapport findes på følgende adresse:

http://www.unep.org/resourcepanel/


Side Bar