Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/646

V Bruselu dne 26. května 2011

Životní prostředí: máme do roku 2050 ztrojnásobit využívání zdrojů, nebo zlepšit účinnost a recyklaci?

Evropská komise dnes spolu s Programem OSN pro životní prostředí vydala dvě významné zprávy, v nichž vyzývá k radikální změně ve způsobu, jakým využíváme vzácné zdroje. První zpráva ukazuje, že lze podstatně zvýšit míru recyklace kovů. Pouze 18 kovů se recykluje z více než 50 % a většina dokonce nedosahuje ani míry recyklace 1 %. Druhá zpráva, poprvé předložená na Komisi OSN pro udržitelný rozvoj dne 18. května, podtrhuje potřebu radikálního oddělení, abychom se vyvarovali celosvětové krize zdrojů do roku 2050, a přináší vědecky podložené scénáře budoucí spotřeby zdrojů. Obě zprávy, sestavené mezinárodní skupinou pro zdroje (International Resource Panel), vyzývají zákonodárce i politické činitele k tomu, aby nalezli cesty ke snížení využívání zdrojů a ke zvýšení recyklace. Jejich zveřejnění během tzv. zeleného týdne připravuje cestu plánu Komise pro vytvoření Evropy účinně využívající zdroje.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Tyto zprávy zdůrazňují naléhavou potřebu přechodu na hospodářství využívající zdroje efektivním způsobem. Jasně nastiňují ohromné úkoly, jež před námi stojí, ale jsem si jist, že se s touto výzvou dokážeme utkat. Komise nyní finalizuje plán pro vytvoření Evropy účinně využívající zdroje, který vytyčuje transformační agendu a připravuje půdu pro další kroky. Nyní potřebujeme efektivní dialog se členskými státy, neboť bude nutné učinit významná rozhodnutí v oblastech, jako je třeba daňová reforma a odstranění neefektivních subvencí. Vítám také výzvu ke zvýšenému zaměření na recyklaci."

Výzvou pro tuto generaci je dosáhnout udržitelného hospodářského rozvoje a vytvářet přiměřené pracovní příležitosti, leč způsobem, který udrží ekologickou stopu v rámci planetárních mezí,” říká náměstek generálního tajemníka OSN a výkonný ředitel Programu OSN pro životní prostředí, pan Achim Steiner. "Oddělení růstu od využívání přírodních zdrojů je základem tohoto úkolu a bude hrát klíčovou úlohu při dosažení přechodu k nízkouhlíkovému, efektivnímu zelenému hospodářství. Inovace, včetně technologických, fiskálních a organizačních inovací, je třeba vyvolat inteligentními a prozíravými veřejnými politikami, jež podporují aspirace sedmi miliard lidí v rozvinutých i rozvojových hospodářstvích, jejichž počet má do roku 2050 vzrůst na více než devět miliard. Evropa musí sehrát klíčovou úlohu v tom, že bude přinášet takové druhy transformačních partnerství a kooperativních uspořádání, jež zajistí spravedlivý a rovný přístup ke zdrojům pro všechny lidi na celém světě."

Recyklace kovů

Přestože průmysl je znepokojen vzácností a vysokou cenou některých kovů, jež mají klíčový význam pro špičkové technologie, pouze kolem 5 % z nich se momentálně recykluje. Zbytek se na konci životního cyklu výrobku prostě odstraňuje a vyhazuje. Nová zpráva upozorňuje, že pokud nedojde k radikálním změnám v těchto praktikách, mohou se kritické kovy, speciální kovy a kovy vzácných zemin stát pro využití v moderní technologii v podstatě nedostupnými. Kovy jako železo a ocel, hliník, olovo a cín mají naproti tomu celosvětově míry recyklace 25 % až 75 %, přičemž v některých rozvojových ekonomikách jsou tyto míry nižší.

Zvýšením měr recyklace lepším sběrným systémem a lepší recyklační infrastrukturou, zejména v rozvojových zemích, by se mohly ušetřit miliony popř. miliardy tun emisí skleníkových plynů a vytvořit potenciálně značná množství zelených pracovních míst. Recyklace kovů je podle zprávy energeticky dvakrát až desetkrát účinnější než tavení kovů z nezpracovaných rud.

Zpráva o oddělení

Zpráva o oddělení využívání přírodních zdrojů a environmentálních dopadů od hospodářského růstu shledává, že při nezměněném chování by spotřeba zdrojů do roku 2050 vzrostla na trojnásobek stávající úrovně, takže roční spotřeba by pak činila 140 miliard tun minerálů, rud, fosilních paliv a biomasy. Protože to je zjevně neudržitelné, řešením je oddělit hospodářský růst od míry spotřeby přírodních zdrojů zvýšením energetické účinnosti. Navrhovány jsou tři scénáře, z toho nejambicióznější scénář vyzývá rozvinutý svět ke snížení využívání zdrojů na hlavu o dvě třetiny ze stávající úrovně 16 tun ročně, zatímco ostatní země zůstanou na dnešní úrovni využívání zdrojů. Spotřeba zdrojů by pak mohla zůstat na úrovních z roku 2000.

Viz: http://www.unep.org/resourcepanel/Publications/Decoupling/tabid/56048/Default.aspx

Souvislosti: Mezinárodní skupina pro udržitelné řízení zdrojů

Skupina pro řízení zdrojů byla založena za účelem poskytování nezávislého vědeckého pohledu na využívání přírodních zdrojů a jejich dopad na životní prostředí ve snaze oddělit hospodářský růst od poškozování životního prostředí. Opírá se o názory odborníků na životní prostředí z celého světa. Skupině společně předsedají předseda IUCN Ashok Khosla a profesor Ernst Ulrich von Weizsäcker, bývalý předseda výboru pro životní prostředí německého Spolkového sněmu.

Úplné znění zprávy je k dispozici na adrese: http://www.unep.org/resourcepanel/


Side Bar