Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/645

Bryssel 26. toukokuuta 2011

Ympäristö: Uudet kartat antavat selkeän kuvan hajakuormituslähteiden päästöistä ilmakehään

Euroopan laajuisen rekisterin tavoitteena on saada eurooppalaiset aktiivisesti mukaan ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Euroopan komissio ja Euroopan ympäristökeskus julkaisivat verkossa uusia karttoja, joiden avulla voidaan nyt ensimmäistä kertaa paikantaa ilmansaasteiden suurimmat hajapäästölähteet, kuten liikenne ja ilmailu. Kartat on laadittu läheisessä yhteistyössä tiedepalveluja tuottavan komission Yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa. Uusia karttoja on yhteensä 32 ja niistä käy selville, missä tiettyjen epäpuhtauspäästöjen, kuten typen oksidien ja hiukkaspäästöjen päästölähteet sijaitsevat. Kartat täydentävät epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen E-EPTR-rekisterin tietoja yksittäisten teollisuuslaitosten päästöistä.

Ympäristökomissaari Janez Potočnikin mukaan ”uskottavien päätösten tekeminen edellyttää tietoa. Myös kansalaiset saavat kartoista tärkeää tietoa. Nämä kartat ovat osoitus todellisesta sitoumuksesta lisätä kaikkien tietämystä ilmansaasteiden lähteistä."

Euroopan ympäristökeskuksen toimitusjohtaja Jacqueline McGlade lisäsi, että ”ilmansaasteet ovat vakava uhka terveydelle ja erityisesti riskiryhmille, kuten lapsille ja hengitystiesairauksista kärsiville. Kansalaiset saavat näistä kartoista tietoa liikenteen, kotitalouksien ja muiden heidän lähellään sijaitsevien päästölähteiden päästöistä ilmakehään ja voivat näiden tietojen turvin ryhtyä toimiin ja kehottaa viranomaisia tekemään parannuksia."

E-PRTR-rekisteri perustettiin vuonna 2009, jotta voidaan parantaa ympäristöä koskevan tiedon saantia. Rekisterissä on jo yksittäisten teollisuuslaitosten raportoimia tietoja (pistekuormituslähteet) ja tästä päivästä alkaen myös tietoa tieliikenteen, merenkulun, ilmailun, rakennusten lämmittämisen, maatalouden ja pienyritysten aiheuttamista päästöistä (hajakuormituslähteet).

Hajakuormituslähteet ovat levittäytyneet laajalle ja/tai keskittyneet tiheään asutuille alueille. Yksittäisistä taloista ja ajoneuvoista pääsee ilmakehään hyvin pieniä päästömääriä, mutta yhdessä ne muodostavat erityisesti kaupungeissa laajan hajakuormituslähteen.

32 uudesta kartasta koostuva kattava kokoelma osoittaa eurooppalaisille epäpuhtauksien päästölähteet ruudukoissa, jotka kuvaavat 5 km x 5 km:n kokoista aluetta. Tietoja annetaan typen oksidien (NOX), rikin oksidien (SOX), hiilimonoksidin (CO), ammoniakin ((NH3) ja hiukkasten (PM10) päästöistä.

Mitä kartoista käy selville?

Ilmanlaatutietoja on saatavilla sekä kansallisista että Euroopan tason tietolähteistä1, mutta näissä tiedoissa ei useinkaan ole mukana päästölähteitä. Uudet kartat lisäävät tietämystä paikallisista ilman epäpuhtauksien lähteistä ja osoittavat kansalaisille mitä heidän omassa ympäristössään tapahtuu. Lisäksi ilmanlaatuasiantuntijat voivat käyttää tietoja mallintamiseen ja arvioida tällä tavoin paikallisten päästöjen ympäristövaikutuksia.

Päästöjen alueellista jakautumista osoittavista kartoista käy muun muassa ilmi, että maatalouden ammoniakkipäästöjä (NH3) aiheutuu erityisesti Italiassa Po-joen laaksossa, Ranskassa Bretagnessa sekä Benelux-maissa. Suuret ammoniakkipäästöt vahingoittavat ympäristöä lisäämällä maaperän ja makean veden happamoitumista ja rehevöitymistä.

Ne osoittavat myös tieliikenteen NOX- ja PM10-päästöjen määrän suurissa taajamissa ja päätieverkoissa. Kaupungeissa erityisesti tieliikenne lisää merkittävässä määrin hengitysilmassamme olevien PM10-hiukkasten määrää.

Kartat löytyvät verkko-osoitteesta: http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir.aspx

Tausta

Århusin yleissopimuksen osapuolet, myös EU, hyväksyivät vuonna 2003 pöytäkirjan epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä (PRTR). EU on hyväksynyt säännöksiä, jotka ovat tiukempia kuin pöytäkirjan määräykset, koska jäsenvaltiolla on velvollisuus raportoida 85 luetellun aineen lisäksi myös viiden muun epäpuhtauden päästöistä. Lisäksi kuuden epäpuhtauden raportointiin liittyvät kynnysarvot ovat tiukemmat kuin pöytäkirjassa.

E-PRTR-rekisterin tiedot päivitetään vuosittain toukokuussa. EU:n 27 jäsenvaltion lisäksi rekisterissä on Sveitsin, Islannin, Liechtensteinin ja Norjan toimittamia tietoja. Serbia on aloittanut tietojen raportoinnin E-PRTR-rekisteriin vuonna 2011. Verkkosivulla on nyt uutta tietoa ilman epäpuhtauksien hajakuormituslähteistä vuonna 2008 keskeisten epäpuhtauksien osalta. Tulevina vuosina rekisteriin syötetään tietoja myös veteen ja maaperään joutuvien hajakuormituspäästöjen lähteistä.

Euroopan ympäristökeskus (EEA)

Euroopan ympäristökeskus sijaitsee Kööpenhaminassa. Keskuksen toiminnan tavoitteena on Euroopan ympäristön tilan merkittävä ja mitattavissa oleva parantaminen. Keskus tuottaa oikea-aikaista, kohdennettua, merkityksellistä ja luotettavaa tietoa politiikan laatijoille ja yleisölle.

Lisätietoja saatavilla osoitteessa: http://www.eea.europa.eu/

Yhteinen tutkimuskeskus (JRC)

Yhteinen tutkimuskeskus JRC on komission oma tutkimuslaitos. Se antaa asiakaslähtöistä tieteellistä ja teknistä tukea EU:n politiikkojen laatimis-, kehittämis-, täytäntöönpano- ja seurantaprosesseille. JRC:llä on erityinen tietokanta (Emissions Database for Global Atmospheric Research, EDGAR), jossa on tietoja ihmisten toiminnan aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen ja ilman epäpuhtauksien maailmanlaajuisista suuntauksista mittakaavaltaan noin 10 km x 10 km ruudukoissa.

Lisätietoja saatavilla osoitteessa:

http://edgar.jrc.ec.europa.eu/

Lisätietoja EU:n ilmanlaatupolitiikasta:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

1 :

Esimerkiksi Euroopan ympäristökeskuksen otsonia koskevat verkkosivut: http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map ja luettelo paikallisista ja kansallisista tietojentarjoajista, jotka välittävät lähes reaaliaikaisia ilmalaatutietoja: http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/resources/about-the-data


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website