Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/644

Brüssel, 26. mai 2011

Euroopa Komisjon soovib karmimaid eeskirju maksumaksjate raha kaitsmiseks pettuse eest

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu poliitikadokumendi meetmetega, mis võimaldavad ELi prokuröridel ja kohtunikel praemini kaitsta Euroopa Liidu finantshuve pettuse eest. Komisjon kavatseb tugevdada kriminaalõiguse materiaalõiguslikke sätteid, määratledes selgemini kuriteod, nagu vara omastamine ja võimu kuritarvitamine, ning parandades Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) ja Euroopa Liidu õigusalase koostöö üksuse Eurojust suutlikkust. Lisaks kavatsetakse välja selgitada, kuidas saaks Euroopa prokuratuur kohaldada ELi rahaliste vahendite suhtes toimepandud pettust ja muid süütegusid käsitlevaid liidu ühiseid eeskirju. Kõnealuseid meetmeid on võimalik võtta tänu Lissaboni lepingule, mis parandas ELi võimalusi võidelda pettusega, kuna sellega anti ELile pädevus kehtestada õigusakte kriminaalõiguse valdkonnas. Maksumaksjate raha kaitsmine on komisjoni esmatähtis ülesanne. Maksumaksjatel peab olema kindlustunne, et Euroopa Liidu raha kasutatakse ainult ELi seadusandja kindlaksmääratud poliitilistel eesmärkidel. ELi vahendite väärkasutamise avastamise ja ennetamise praegused vahendid ei ole alati tõhusad ega piisavad. Liikmesriikide ametiasutused seisavad endiselt silmitsi takistustega, mille tõttu ei saa ELi vahendeid kuritegevuse eest edukalt kaitsta. Probleemid seisnevad eelkõige kehtestatud korda ning kuritegude ja karistuste määratlemist käsitlevate sätete erinevustes, mis takistavad pettuse piiriülest uurimist ja kurjategijate vastutuselevõtmist.

Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding ütles: „Juhtumid, mille puhul kahtlustatakse pettuse toimepanemist ELi vahendite suhtes, hõlmasid üksnes 2009. aastal 280 miljonit eurot, mis moodustab 0,2% ELi eelarvest. Majanduslike kokkuhoiuprogrammide ajal on aga oluline iga sent ELi eelarves.” Asepresident rõhutas, et EL ei salli maksumaksja raha väärkasutamist ning et ELi raha omastamine on kuritegu ELi maksumaksjate vastu. Ta osutas, et Lissaboni leping parandab õiguslikke võimalusi võidelda piiriülese pettusega.

Pettusevastase võitluse eest vastutav volinik Algirdas Šemeta sõnas, et kurjategijad ei peatu riigipiiridel, vaid nad kasutavad piire vastutusest hoidumiseks. „Euroopa Liit ei tohi seda sallida. Meil tuleb tagada, et OLAF ja liikmesriikide ametiasutused uuriksid pettusekahtlusi, ning jõuda süüdistuste esitamiseni. Ka edukaim uurimine ei kaitse maksumaksja raha, kui juhtumeid ei edastata järjekindlalt liikmesriikide prokuröridele ja kohtutele,” ütles volinik.

Uued vahendid võimaldavad parandada võitlust ELi finantshuvide vastu suunatud kuritegevusega

EL on nüüd saanud õiguslikud vahendid selle ülesandega toimetulekuks. ELi aluslepingud sisaldavad sätteid ELi finantshuvide kaitsmise kohta, nagu võimalus kehtestada miinimumeeskirjad kuritegude määratlemiseks (ELi toimimise lepingu artikkel 83), ELi õigusalase koostöö üksusele Eurojust uute uurimisvolituste andmine (artikkel 85) ja võimalus asutada Euroopa prokuratuur liidu finantshuve kahjustavate kuritegude vastu võitlemiseks (artikkel 86).

Komisjoni teatises nähakse ette mitu valdkonda, kus kriminaalõiguse tugevdamine võimaldaks ELi finantshuve veelgi paremini kaitsta:

  • Kehtiva korra parandamine: komisjon hõlbustab kohtunike ja prokuröride võitlust pettusega terves ELis, parandades teabevahetust politsei-, tolli- ja maksu- kohtu- ja muude pädevate asutuste vahel. Tehakse ka ettepanek, millega edendatakse vastastikuse haldusabi andmist ELi finantshuvide kaitsmisel.

  • Kriminaalõiguse materiaalõiguslike sätete tugevdamine: Komisjon tõdeb, et vara omastamise, võimu kuritarvitamise ja muude kuritegude määratlused on liikmesriigiti väga erinevad ning neid tuleks täpsustada finantshuvide kriminaalõigusliku kaitse algatuste raames.

  • Euroopa tasandi asutuste rolli tugevdamine: Eurojusti ja ümberkujundamisel olevat OLAFit (IP/11/321 ja MEMO/11/176) tuleb jätkuvalt tugevdada, et võimaldada neil juurdlusi teostada veelgi edukamalt (SPEECH/11/201).

  • EL uurib, kuidas spetsiaalne Euroopa prokuratuur saaks rakendada pettust ja ELi finantshuvide vastu toimepandud pettust ja muid süütegusid käsitlevaid ühiseid eeskirju (SPEECH/10/89).

Õiguslikke vahendeid ei kasutata piisavalt

Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmine on raske ülesanne, kuna Euroopa õigussüsteemid on nii erinevad. ELi vahenditega seotud pettus ja korruptsioon võib liikmesriikides avalduda väga mitmeti. Kurjategijad võivad ebaseaduslikult saada ELi rahalist toetust põllumajandus-, teadus-, haridus- ja infrastruktuuriprojektidele ning püüda mõjutada ametnikke altkäemaksu andmisega.

ELi liikmesriikide politsei, prokurörid ja kohtunikud otsustavad oma riigi õigusaktide alusel, kuidas juhtumisse sekkuda või kas seda üldse teha. ELi eelarvevahendeid hõlmavate kuritegude puhul süüdimõistva kohtuotsuseni jõudmine kõigub ELi liikmesriikides 14 ja 80% vahel.

Liikmesriikide uurijad, prokurörid ja kohtunikud teevad koos OLAFi ja Eurojustiga jõupingutusi selle nimel, et selliste kuritegude vastu edukamalt võidelda. Nende töös esineb aga tõsiseid õiguslikke ja praktilisi takistusi.

Nii piirdub mõnikord nende pädevus nende oma riigiga, esineb õiguslikke probleeme välismaalt saadud tõendite kasutamisel ning on ühtlustamata pettuse ja sellega seotud kuritegevusega võitlemise eeskirjad. Selle tulemusel lõpetavad liikmesriigi ametiasutused juhtumeid ilma kohtusse saatmata isegi juhul, kui OLAF on juhtumit uurinud ja leidnud selle olevat piisavalt tõsise.

Nii näiteks kahtlustati ühe mitut liikmes- ja kolmandat riiki hõlmava juhtumi puhul 1,5 miljonit euroni ulatuvate tollimaksude tasumisest kõrvalehoidmist, kuid seda juhtumit ei hakanud uurima ühegi asjaomase liikmesriigi asutused.

Alates 2000. aastast lükkasid liikmesriikide prokurörid 647 OLAFi uuritud juhtumist 93 juhtumit tagasi ilma konkreetse põhjenduseta ning 178 juhtumit diskretsiooniõigusest tulenevatel põhjustel.

Lisateave:

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Šemeta koduleht Algirdas Šemeta koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm


Side Bar