Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/644

Bruxelles, den 26. maj 2011

Europa-Kommissionen ønsker strengere regler for at beskytte skatteydernes penge mod svig

I et politikpapir, der blev vedtaget i dag, fremlægger Europa-Kommissionen en række foranstaltninger, der vil gøre anklagere og dommere i hele EU i stand til mere effektivt at bekæmpe svig, der skader EU's finansielle interesser. Kommissionen planlægger at styrke den materielle strafferet ved at afgrænse definitionerne af kriminelle handlinger som underslæb eller magtmisbrug og ved at styrke OLAF (Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig) og Eurojust (Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde). EU vil også undersøge, hvordan en specialiseret europæisk anklagemyndighed vil kunne anvende fælles regler om svig og andre overtrædelser, når det vedrører EU-midler. Lissabontraktaten, der styrker EU's kamp mod svig ved at give Unionen beføjelser til at lovgive på straffelovgivningsområdet, gør disse foranstaltninger mulige. Beskyttelsen af skatteydernes penge er en prioritet for Kommissionen. Skatteyderne skal have tillid til, at EU's midler kun anvendes til at gennemføre politikker, der er blevet godkendt af EU's lovgivere. De nuværende værktøjer for opdagelse og forebyggelse af svig er undertiden uhensigtsmæssige og utilstrækkelige. Medlemsstaternes myndigheder støder ofte på mange hindringer, der svækker den reelle beskyttelse af EU-midlerne mod kriminalitet. Dette skyldes, at der er forskellige regler om procedurer, strafbare handlinger og bøder, hvilket svækker mulighederne for at efterforske og retsforfølge i sager om svig, der har udenlandske forbindelser.

Næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender, udtalte: "Alene i 2009 var der sager vedrørende EU-midler for i alt 280 mio. EUR, hvilket er under 0,2 % af EU's samlede budget. I tider med økonomiske spareprogrammer tæller hver en cent på EU-budgettet. EU vil ikke acceptere, at skatteydernes penge anvendes forkert. Kriminelle handlinger, der stjæler fra EU, er en forbrydelse mod skatteyderne i EU. Takket være Lissabontraktaten har vi i dag styrket de juridiske værktøjer til at tackle grænseoverskridende svig."

Algirdas Šemeta, EU-kommissær med ansvar for bekæmpelse af svig, sagde: "De kriminelle standser ikke ved grænserne. Grænserne udnyttes endda til at undgå retsforfølgelse. Dette er ikke acceptabelt i Den Europæiske Union. Vi må sikre, at sager med mistanke om svig ikke kun efterforskes af OLAF og de nationale myndigheder, men også, at der sker retsforfølgelse. Den bedste efterforskning kan ikke beskytte skatteydernes penge, hvis de nationale myndigheder og domstolene i medlemsstaterne ikke foretager en passende opfølgning på sagerne."

Nye værktøjer til bekæmpelse af svig, der skader EU's finansielle interesser

EU råder nu over de juridiske værktøjer til at løfte opgaven. EU-traktaterne indeholder nyttige muligheder, der kan anvendes til at beskytte EU's finansielle interesser, som minimumsharmonisering af strafbare handlinger (artikel 83 i TEUF) og nye efterforskningsbeføjelser til Eurojust (artikel 85 i TEUF) og muligheden af at oprette en europæisk anklagemyndighed til bekæmpelse af lovovertrædelser, der skader EU's finansielle interesser (artikel 86 i TEUF).

Kommissionens meddelelse omhandler flere områder, hvor straffelovgivningen kan styrkes yderligere til at beskytte EU's finansielle interesser.

  • Styrkelse af procedurerne: Kommissionen vil gøre det lettere for anklagere og dommere i hele EU at bekæmpe bedragerne ved at styrke mulighederne for udveksling af oplysninger mellem de forskellige myndigheder, herunder politi, told, retsmyndighederne og andre kompetente myndigheder. I denne henseende er der planlagt et nyt forslag til gensidig administrativ bistand med henblik på beskyttelse af EU's finansielle interesser.

  • Styrkelse af den materielle strafferet: Kommissionen er af den opfattelse, at de gældende definitioner af relevante strafbare handlinger som underslæb eller magtmisbrug varierer betydeligt i EU, og at disse definitioner bør afgrænses gennem straffelovgivningsmæssige initiativer om beskyttelse af finansielle interesser.

  • Styrkelse af organernes rolle på europæisk niveau: Både OLAF, der er ved at blive reformeret (IP/11/321 og MEMO/11/176), og Eurojust bør styrkes yderligere, så de kan efterforske mere effektivt (SPEECH/11/201).

  • EU vil overveje, hvordan en specialiseret europæisk anklagemyndighed kan anvende fælles regler om svig og andre overtrædelser, der skader EU's finansielle interesser (SPEECH/10/89).

Utilstrækkelige retslige skridt

De mange forskelle i de retlige systemer i Europa gør det til en særlig vanskelig opgave at beskytte EU's finansielle interesser. Svig og korruption, der involverer EU-midler på nationalt niveau, kan ske på mange måder. Kriminelle kan ulovligt få adgang til EU-midler til landbrug, forskning, uddannelse eller infrastrukturprojekter. De kan også forsøge at korrumpere tjenestemænd.

Politi, anklagere og dommere i EU-medlemsstaterne beslutter ud fra deres nationale regler, hvordan de – eventuelt - griber ind for at beskytte EU's finansielle interesser. Resultatet er, at antallet af domstolsafsigelser i sager om svindel med EU-midler varierer betydeligt i EU – fra 14 % til 80 %.

Nationale efterforskere, anklagere og dommere samarbejder allerede med OLAF og Eurojust i bekæmpelsen af denne form for kriminalitet. De støder dog på store juridiske og praktiske problemer.

Dette omfatter begrænsninger af deres beføjelser i sager, der finder sted i deres eget land, problemer med anvendelsen af beviser, der er indsamlet uden for landets grænser, og uens regler om bekæmpelse af svig og andre dertil relaterede overtrædelser. Dette fører til, at myndighederne lukker sagerne, uden at der sker retsforfølgelse, selv når OLAF allerede har efterforsket og betragter sagen som alvorlig.

I en sag om skatteunddragelse i stort omfang – mere end 1,5 mio. EUR - der involverede flere medlemsstater og lande uden for EU, retsforfulgte ingen af de nationale myndigheder i de berørte medlemsstater.

Siden 2000 har de nationale anklagere i 93 ud af i alt 647 OLAF-sager afvist at rejse sigtelse uden at angive nogen grund, og i 178 sager afviste de at rejse sigtelse af skønsbestemte grunde.

Yderligere oplysninger:

Hjemmeside for Europa-Kommissionens næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Hjemmeside for Algirdas Šemeta, kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm


Side Bar